PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 59k
23.11.2015
PE573.331v01-00
 
B8-1297/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


luottamuksellisuuden loukkaamisesta Facebook-palvelussa


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys luottamuksellisuuden loukkaamisesta Facebook-palvelussa  
B8-1297/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(1),

–  ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY(2), sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2009,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että henkilötietoja käsittelevien yksityisten yritysten, kuten Facebookin, on noudatettava edellä mainituissa direktiivissä asetettuja oikeudellisia velvoitteita;

B.  toteaa, että viime helmikuussa julkaistun raportin mukaan Facebook-yritys loukkaa tietosuojaa koskevia eurooppalaisia normeja;

C.  toteaa, että Facebookin käytännöissä ei tarjota riittäviä valvontamekanismeja, joilla vältettäisiin se, että käyttäjien tuottamia sisältöjä hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin;

D.  toteaa, että raportin mukaan Facebook käyttää väärin palvelun käyttäjien matkapuhelimista saatuja tietoja (erityisesti paikannukseen) kysymättä lupaa etukäteen;

1.  pyytää komissiota toteuttamaan toimenpiteitä ja teettämään tutkimuksen Facebookin käytännöistä, jotka koskevat eurooppalaisten käyttäjien tietojen luottamuksellisuutta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

(1)

EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31-50.

(2)

EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37-47.

Oikeudellinen huomautus