PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 62k
23.11.2015
PE573.331v01-00
 
B8-1297/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie naruszeń poufności na Facebooku


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszeń poufności na Facebooku  
B8-1297/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/46/UE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(1),

–  uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)(2), zmienioną w 2009 r.,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa prywatne przetwarzające dane o charakterze osobowym, w tym Facebook, muszą stosować się do obowiązków prawnych wspomnianych w tych dyrektywach;

B.  mając na uwadze, że niedawne sprawozdanie opublikowane w lutym br. wskazuje, że przedsiębiorstwo Facebook narusza europejskie normy w dziedzinie ochrony danych;

C.  mając na uwadze, że polityka Facebooka nie oferuje odpowiednich mechanizmów kontroli w celu zapobiegania wykorzystywaniu treści zamieszczanych przez użytkowników;

D.  mając na uwadze, że sprawozdanie wskazuje, że Facebook wydobywa przez nadużycie informacje z telefonów komórkowych użytkowników (m.in. korzystając z geolokalizacji) bez uzyskania ich wcześniejszej zgody;

1.  wzywa Komisję do podjęcia działań i rozpoczęcia dochodzenia w sprawie praktyk Facebooka w odniesieniu do poufności danych użytkowników w Europie;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

(1)

Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31–50.

(2)

Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37–47.

Informacja prawna