PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 60k
24.11.2015
PE573.335v01-00
 
B8-1301/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet   
B8-1301/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr A/RES/48/104 oraz A/RES/54/134,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, w szczególności jej art. 2,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że we wszystkich społeczeństwach kobiety są narażone na dyskryminację i przemoc, zarówno w domu, jak i w pracy, w szkole, na ulicy czy w internecie;

B.  mając na uwadze, że w Europie jedna na trzy kobiety po ukończeniu 15 roku życia padła ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej;

C.  mając na uwadze, że jedna na dziesięć kobiet doświadczyła molestowania seksualnego lub padła ofiarą uporczywego nękania (stalking) za pośrednictwem nowych technologii;

D.  mając na uwadze, że tego rodzaju przemoc nie tylko ma negatywny wpływ na zdrowie i dobrostan kobiet, ale również może utrudniać im dostęp do rynku pracy i tym samym niekorzystnie wpływać na ich niezależność gospodarczą i na gospodarkę w ogóle;

E.  mając na uwadze, że zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt pozostaje priorytetem Unii;

F.  mając na uwadze, że w dniu 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet;

1.  zwraca się do Komisji o wezwanie państw członkowskich do zdecydowanego zapobiegania wszelkim formom przemocy wobec kobiet i do ich zwalczania w celu zapewnienia kobietom możliwości korzystania w pełni z przysługujących im praw człowieka oraz z podstawowych wolności.

Informacja prawna