ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 137kWORD 61k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно последствията на Директивата за командированите работници върху финансирането на социалните политики на Франция;


Софи Монтел, Флориан Филипо, Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно последствията на Директивата за командированите работници върху финансирането на социалните политики на Франция;  
B8-1304/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че осигурителните вноски, събирани от командированите работници, се плащат в държавата на произход;

Б.  като има предвид, че според доклад на Френската сметната палата за 2014 г., озаглавен La lutte contre les fraudes aux cotisations sociales („Борбата срещу измамите с осигурителни вноски“), загубите, свързани с неплащането на осигурителни вноски от страна на недекларираните командировани работници, са приблизително 380 милиона евро годишно;

В.  като има предвид, че като се екстраполират резултатите на Сметната палата, като цяло разходите на френската социална политика за помощи за командировани работници (декларирани и недекларирани) възлизат приблизително на 600 милиона евро;

Г.  като има предвид, че тези изчисления не отчитат въздействието върху равнището на заетост на френските работници и разходите, които произтичат от това, нито „загубата на търсене“, предизвиквана от факта, че се изплаща възнаграждение на чуждестранни работници, които не целят да харчат своите приходи на територията на командироване;

1.  отправя искане към Комисията да изготви доклад относно последствията на Директивата за командированите работници върху финансирането на социалните политики на Франция;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация