FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 122kWORD 58k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om udstationeringsdirektivets konsekvenser for finansieringen af socialpolitikken i Frankrig


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om udstationeringsdirektivets konsekvenser for finansieringen af socialpolitikken i Frankrig  
B8-1304/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at socialforsikringsbidragene, der skal betale for udstationerede arbejdstagere, overdrages til oprindelseslandet;

B.  der henviser til, at provenutabet i Frankrig som følge at manglende indbetaling af socialforsikringsbidrag for ikke-anmeldte udstationerede arbejdstagere beløber sig til ca. 380 millioner euro om året ifølge en rapport fra den franske revisionsret med titlen "Bekæmpelse af bedrageri i forbindelse med socialforsikringsbidrag";

C.  der henviser til, at en ekstrapolering af revisionsrettens resultater giver et samlet tab for den franske socialforsikring som følge af anvendelsen af udstationerede arbejdstagere (anmeldte og ikke-anmeldte) på noget i retning af 600 millioner euro;

D.  der henviser til, at disse beregninger ikke tager hensyn til konsekvenserne for arbejdsløshedsprocenten blandt franske arbejdstagere og omkostningerne i forbindelse hermed eller til efterspørgselstabet som følge af aflønning af udenlandske arbejdstagere, som ikke har til hensigt at bruge deres løn i udstationeringslandet;

1.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rapport om udstationeringsdirektivets konsekvenser for finansieringen af socialpolitikken i Frankrig

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse