ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 130kWORD 61k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις συνέπειες της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων στη χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών της Γαλλίας


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέπειες της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων στη χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών της Γαλλίας  
B8-1304/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές εισφορές που βαρύνουν τους αποσπασμένους εργαζόμενους καταβάλλονται στο κράτος καταγωγής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με έκθεση του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 με τίτλο «Η καταπολέμηση της απάτης στις κοινωνικές εισφορές», οι ζημίες που συνδέονται με την μη καταβολή των εισφορών από τους αποσπασμένους εργαζομένους που δεν έχουν δηλωθεί ανέρχονται σε περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το συνολικό κόστος για τα γαλλικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης που συνεπάγεται η προσφυγή σε αποσπασμένους εργαζομένους (δηλωμένους ή μη) υπολογίζεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκτιμήσεις αυτές δεν υπολογίζεται ο αντίκτυπος στο ποσοστό απασχόλησης των γάλλων εργαζομένων και το έμμεσο κόστος του, ούτε οι απώλειες σε επίπεδο ζήτησης που προκαλούνται από το γεγονός ότι αλλοδαποί εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δαπανήσουν την αμοιβή τους στον τόπο απόσπασης·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει έκθεση σχετικά με τις συνέπειες της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων στη χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών της Γαλλίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου