RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 58k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


lähetatud töötajate direktiivi tagajärgede kohta Prantsusmaa sotsiaalpoliitika rahastamisele


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi tagajärgede kohta Prantsusmaa sotsiaalpoliitika rahastamisele  
B8-1304/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et lähetatud töötaja poolt tasutavad sotsiaalmaksed laekuvad päritoluriiki;

B.  arvestades, et Prantsusmaa Kontrollikoja 2014. aastal koostatud aruandes „Võitlus sotsiaalmaksetega seotud pettuse vastu” hinnatakse deklareerimata lähetatud töötajate poolt tasumata jäetud maksetest tulenevate kahjude suuruseks ligikaudu 380 miljonit eurot aastas;

C.  arvestades, et kontrollikoja aruande tulemusi ekstrapoleerides läheb (deklareeritud ja deklareerimata) lähetatud töötajate kasutamine Prantsusmaa sotsiaalkindlustussüsteemile kokku maksma ligi 600 miljonit eurot;

D.  arvestades, et need hinnangulised andmed ei kajasta Prantsusmaa töötajate tööhõive määrale avalduvat mõju, sellest tulenevat kulu ega ka nõudluse äravoolu, mille tekitab tasu maksmine välismaalasest töötajale, kes üldjuhul ei kuluta oma sissetulekut lähetuskoha riigi territooriumil;

1.  palub komisjonil koostada aruande, mis käsitleks lähetatud töötajate direktiivi tagajärgi Prantsusmaa sotsiaalpoliitika rahastamisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusalane teave