PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 58k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin vaikutuksista Ranskan sosiaalipolitiikan rahoitukseen


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaehdotus lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin vaikutuksista Ranskan sosiaalipolitiikan rahoitukseen  
B8-1304/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että lähetetyt työntekijät maksavat sosiaaliturvamaksut kotimaahansa;

B.  ottaa huomioon, että Ranskan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 sosiaaliturvamaksupetosten torjuntaa koskevan raportin mukaan tappiot, jotka liittyvät pimeää työtä tekevien lähetettyjen työntekijöiden maksamattomiin sosiaaliturvamaksuihin, ovat noin 380 miljoonaa euroa vuodessa;

C.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tuloksista voidaan päätellä, että lähetettyjen (laillisten ja laittomien) työntekijöiden käytöstä aiheutuva kokonaiskustannus Ranskan sosiaaliturvajärjestelmälle on noin 600 miljoonaa euroa;

D.  toteaa, että näissä arvioissa ei oteta huomioon vaikutusta ranskalaisten työntekijöiden työllisyyteen, siitä aiheutuvia kustannuksia eikä ”kysynnän pakoa”, joka syntyy kun maksetaan palkkaa ulkomaisille työntekijöille, jotka eivät käytä tulojaan asemamaansa alueella;

1.  pyytää komissiota laatimaan selonteon lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin vaikutuksista Ranskan sosiaalipolitiikan rahoitukseen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus