ONTWERPRESOLUTIE
PDF 125kWORD 58k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de gevolgen van de detacheringsrichtlijn voor de financiering van het sociaal beleid van Frankrijk


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van de detacheringsrichtlijn voor de financiering van het sociaal beleid van Frankrijk  
B8-1304/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de sociale premies van gedetacheerde werknemers in hun land van oorsprong worden betaald;

B.  overwegende dat volgens een verslag van de Franse Rekenkamer van 2014 met als titel "Bestrijding van fraude met sociale premies" jaarlijks ongeveer 380 miljoen EUR verlies wordt geleden doordat gedetacheerde werknemers die in het zwart werken, geen sociale premies betalen;

C.  overwegende dat als de cijfers van de Rekenkamer worden geëxtrapoleerd, het gebruik van (al dan niet in het zwart werkende) gedetacheerde werknemers de Franse sociale zekerheid in totaal bijna 600 miljoen EUR zou kosten;

D.  overwegende dat deze ramingen geen rekening houden met het effect op de arbeidsparticipatie van Franse werknemers en de indirecte kosten daarvan, noch met het "wegvloeien van de vraag" doordat buitenlandse werknemers hun loon niet besteden in het land waar ze gedetacheerd zijn;

1.  vraagt de Commissie een verslag op te stellen over de gevolgen van de detacheringsrichtlijn voor de financiering van het sociaal beleid van Frankrijk;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad alsmede aan de lidstaten.

Juridische mededeling