PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 61k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie skutków dyrektywy o delegowaniu dla finansowania polityki społecznej we Francji


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie skutków dyrektywy o delegowaniu dla finansowania polityki społecznej we Francji  
B8-1304/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pracownicy delegowani płacą składki na ubezpieczenia społeczne w kraju pochodzenia;

B.  mając na uwadze, że według sprawozdania francuskiego Trybunału Obrachunkowego z 2014 r. w sprawie zwalczania nadużyć związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne straty wynikające z niepłacenia składek przez niezgłoszonych pracowników delegowanych wynoszą około 380 mln EUR rocznie;

C.  mając na uwadze, że jeśli dokona się ekstrapolacji wyników obliczeń Trybunału Obrachunkowego, okaże się, że łączny koszt dla francuskich rachunków ochrony socjalnej związany z zatrudnianiem pracowników delegowanych (zgłoszonych i niezgłoszonych) wyniósłby około 600 mln EUR;

D.  mając na uwadze, że te szacunki nie uwzględniają wpływu na wskaźnik zatrudnienia pracowników francuskich i wynikających stąd kosztów ani ƒ„ucieczki popytu” spowodowanej wynagradzaniem pracowników cudzoziemców, którzy z zasady nie wydają zarobionych pieniędzy w miejscu oddelegowania;

1.  zwraca się do Komisji, by sporządziła sprawozdanie w sprawie skutków dyrektywy o delegowaniu dla finansowania polityki społecznej we Francji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Informacja prawna