FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 124kWORD 58k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om utstationeringsdirektivets följder för finansieringen av Frankrikes socialpolitik


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om utstationeringsdirektivets följder för finansieringen av Frankrikes socialpolitik  
B8-1304/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De socialförsäkringsavgifter som tas ut för utstationerade arbetstagare ska erläggas i ursprungslandet.

B.  Enligt en rapport från den franska revisionsrätten från 2014 om bekämpning av bedrägerier i samband med socialförsäkringsavgifter uppgår förlusterna till följd av att socialförsäkringsavgifter inte betalats in av utstationerade odeklarerade arbetstagare till ca 380 miljoner euro per år.

C.  Om revisionsrättens resultat extrapoleras skulle de totala kostnader som systemet med utstationering av arbetstagare (deklarerade eller odeklarerade) orsakar det franska socialförsäkringssystemet uppgå till 600 miljoner euro.

D.  I dessa uppskattningar tas ingen hänsyn till inverkan på sysselsättningsnivån bland de franska arbetstagarna, och därmed förknippade kostnader, eller den ”efterfrågeflykt” som skapas genom att man betalar lön till utländska arbetstagare som inte kommer att spendera sina inkomster på utstationeringsortens territorium.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en rapport om utstationeringsdirektivets följder för finansieringen av Frankrikes socialpolitik.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande