ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 60k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно компютърните приложения и исканията за достъп до чувствителни данни


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно компютърните приложения и исканията за достъп до чувствителни данни   
B8-1313/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че постоянно се увеличава броят на компютърните приложения, които, за да бъдат инсталирани на устройства като смартфон, таблет, компютър и други, изискват разрешение за достъп до личните данни на потребителя, например до снимки, видео, календар-бележник, телефонен указател, съобщения и документи, както и до идентификационния код на устройството и дори до идентификационните кодове на устройствата към телефонните номера, с които потребителят е в контакт;

Б.  като има предвид, от една страна, че тези компютърни приложения вече са от съществено значение както в професионалния, така и в личния живот, а от друга страна, че е нужно да се ограничат гореспоменатите практики;

1.  призовава Комисията, като се имат предвид правомощията ѝ в областта на индивидуалните и колективните права в съответствие с членове 18 – 25 от ДФЕС и с членове 9 – 12 от ДЕС, както и в областта на защитата на потребителите в съответствие с член 4, параграф 2, буква е) и с член 12, член 114 и член 169 от ДФЕС и също член 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да уреди този сектор, като ограничи подобни твърде разпространени практики за достъп до чувствителни данни.

Правна информация