ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 131kWORD 60k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις απαιτήσεις πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα.


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις απαιτήσεις πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα   
B8-1313/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχώς αυξάνει ο αριθμός των ηλεκτρονικών εφαρμογών που, για να εγκατασταθούν σε συσκευές όπως τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphone), ταμπλέτες, υπολογιστές ή άλλες, απαιτούν άδεια πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ημερολόγιο, επαφές, μηνύματα και έγγραφα, καθώς και τον αναγνωριστικό κωδικό της συσκευής και αναγνωριστικά τηλεφωνικών αριθμών με τους οποίους είναι σε επαφή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός, τώρα πια δεν μπορεί κανείς να αποφύγει να χρησιμοποιεί αυτές τις εφαρμογές, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά, αφετέρου, πρέπει να τεθεί ένα όριο σε παρόμοιες πρακτικές·

1.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της πείρας της στον τομέα των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 25 της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 9 έως 12 της ΣΕΕ, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο στ), και τα άρθρα 12, 114 και 169 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να προβλέψει ρυθμίσεις για τον τομέα αυτό, βάζοντας ένα τέλος σε αυτές τις πολύ διαδεδομένες πρακτικές πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου