ONTWERPRESOLUTIE
PDF 121kWORD 58k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over apps en de daarvoor gevraagde toegang tot gevoelige gegevens


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over apps en de daarvoor gevraagde toegang tot gevoelige gegevens   
B8-1313/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er steeds steeds meer apps komen voor de installatie waarvan op apparaten als smartphone, tablet, computer of andere, de gebruiker toestemming moet geven voor toegang tot zijn persoonsgegevens, zoals foto's, video's, agenda, adressenlijst, e-mail en documenten, evenals het identificatienummer van zijn apparaat, en zelfs de telefoonnummers van degenen met wie hij contact onderhoudt;

B.  overwegende dat men het enerzijds in het beroeps- en privéleven niet meer zonder deze apps kan stellen maar dat anderzijds dringend nodig is dat er grenzen aan deze praktijken worden gesteld;

1.  vraagt de Commissie om middels haar bevoegdheden op gebied van individuele en collectieve rechten uit hoofde van de artikelen 18 en 25 VWEU en de artikelen 9 - 12 VEU, en die op gebied van consumentenbescherming uit hoofde van artikel 4, lid 2, letter f), en de artikelen 12, 114 en 169 VWEU, alsmede artikel 38 van het handvest van de grondrechten van de EU, regelend op te treden in deze sector en een halt toe te roepen aan deze zeer wijdverbreide praktijken voor toegang tot gevoelige gegevens.

Juridische mededeling