Menetlus : 2015/2939(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1336/2015

Esitatud tekstid :

B8-1336/2015

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0448

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 158kWORD 66k
2.12.2015
PE573.370v01-00
 
B8-1336/2015

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6


mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määrusele (C(2015)0755), millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (2015/2939(DEA))


Jean Arthuis eelarvekomisjoni nimel
Ingeborg Gräßle eelarvekontrollikomisjoni nimel

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määrusele (C(2015)0755), millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (2015/2939(DEA))  
B8‑1336/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2015)07555),

–  võttes arvesse komisjoni 12. novembri 2015. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni XX. novembri 2015. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju(1), eriti selle artiklit 210,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2015. aasta määrust (EL, Euratom) nr 2015/1929, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012(2),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et liikmesriikidel tuleb võtta 18. aprilliks 2016 oma siseriiklikku õigusesse üle direktiivid 2014/23/EL(3) ja 2014/24(4) ning seetõttu on vaja muuta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1268/2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 kohaldamise eeskirjade kohta ELi institutsioonide hankemenetluste ja nende poolt sõlmitavate lepingute osas;

B.  arvestades, et määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 muudeti 28. oktoobril 2015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2015/1929, millega viidi see kooskõlla eelnimetatud direktiividega, ning see jõustus 30. oktoobril 2015;

C.  arvestades, et komisjon võttis 30. oktoobril 2015 vastu delegeeritud määruse (C(2015)0755), mille eesmärk on tagada, et komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 asjakohast uuendust oleks võimalik kohaldada eelarveaasta algusest peale, mis kindlustab selge ülemineku ELi riigihankeid ja kontsessioonilepinguid käsitlevatele uutele õigusnormidele;

D.  arvestades, et vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklile 210, millega antakse komisjonile õigus võtta vastu selliseid delegeeritud õigusakte, võib delegeeritud määrus (C(2015)0755) põhimõtteliselt jõustuda alles pärast seda, kui on lõppenud Euroopa Parlamendi ja nõukogu kontrolliperiood, mis kestab kaks kuud teatamise kuupäevast arvates, st kuni 30. detsembrini 2015 ja mida võib pikendada veel kaheks kuuks;

E.  arvestades siiski, et komisjon palus 12. novembril 2015 Euroopa Parlamenti teavitada komisjoni hiljemalt 21. detsembril 2015 kavatsusest esitada delegeeritud õigusaktile vastuväiteid, sest delegeeritud õigusakti õigeaegseks avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas enne 31. detsembrit 2015 ja selle kavandatud jõustumise tagamiseks 1. jaanuaril 2016, tuleb delegeeritud õigusakt edastada Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele 21. detsembriks 2015;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 286, 30.10.2015, lk 1.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

Õigusalane teave