Eljárás : 2015/2939(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1336/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1336/2015

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0448

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 255kWORD 69k
2.12.2015
PE573.370v01-00
 
B8-1336/2015

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. október 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (C(2015)07555) szembeni kifogás mellőzésére (2015/2939(DEA))


Jean Arthuis a Költségvetési Bizottság nevében
Ingeborg Gräßle a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében

Az Európai Parlament határozattervezete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. október 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (C(2015)07555) szembeni kifogás mellőzéséről (2015/2939(DEA))  
B8-1336/2015

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2015)07555),

–  tekintettel a Bizottság 2015. november 12-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2015. november XX-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 210. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2015. október 28-i (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a tagállamok által nemzeti jogukba 2016. április 18-ig átültetendő 2014/23/EU(3) és a 2014/24/EU(4) irányelvek miatt szükségessé vált a 996/2012/EU, Euratom rendeletnek és a 966/2012/EU, Euratom rendelet alkalmazási szabályairól szóló 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az uniós intézmények közbeszerzési eljárásainak és saját felelősségükre kötött szerződések tekintetében történő módosítása;

B.  mivel a 966/2012/EU, Euratom rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2015/1929 rendelete 2015. október 28-án módosította, összhangba hozva a fent említett irányelvekkel, a rendelet pedig 2015. október 30-án hatályba lépett;

C.  mivel a Bizottság 2015. október 30-án elfogadta a felhatalmazáson alapuló rendeletet (C(2015)07555) annak érdekében, hogy a 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megfelelő naprakésszé tétele a pénzügyi év kezdetétől alkalmazandó legyen, biztosítandó az uniós közbeszerzésekre és koncessziós szerződésekre vonatkozó új szabályokra való egyértelmű áttérést;

D.  mivel a 996/2012/EU, Euratom rendelet 210. cikke szerint, amelyben a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, a felhatalmazáson alapuló rendelet (C(2015)07555) elvileg csak a Parlament és a Tanács általi ellenőrzési időszak eltelte után léphet hatályba, amely időszak az értesítést követő két hónapig – jelen esetben 2015. december 30-ig – tart, és további két hónappal meghosszabbítható;

E.  mivel azonban a Bizottság 2015. november 12-én kérte a Parlamentet, hogy amennyiben a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen nem kíván kifogást emelni, erről legkésőbb 2015. december 21-ig értesítse a Bizottságot, mivel ahhoz, hogy a jogi aktus a Hivatalos Lapban kellő időben, 2015. december 31. előtt közzétételre kerüljön, biztosítandó a tervezett 2016. január 1-jei hatálybalépést, a Kiadóhivatalhoz 2015. december 21-ig el kell juttatni.

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL L 286., 2015.10.30., 1. o.

(3)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződések odaítéléséről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

Jogi nyilatkozat