Процедура : 2015/2940(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1337/2015

Внесени текстове :

B8-1337/2015

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2015)0449

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 472kWORD 70k
2.12.2015
PE573.371v01-00
 
B8-1337/2015

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2015/2940(DEA))


Жан Артюи от името на комисията по бюджети
Ингеборг Гресле от името на комисията по бюджетен контрол

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2015/2940(DEA))  
B8-1337/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2015)07554),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 12 ноември 2015 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от ХХ ноември 2015 г. на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(1), и по-специално член 210 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2),

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в съвместната декларация от 15 януари 2014 г.(3) на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно отделна процедура за освобождаване от отговорност за съвместните предприятия по член 209 от Финансовия регламент, трите институции обявиха по-специално своето намерение „да предложат необходимите изменения на член 209 и член 60, параграф 7 от Финансовия регламент в рамките на бъдещото му преразглеждане“;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 беше изменен на 28 октомври 2015 г. с Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/1929, който, в допълнение към привеждането му в съответствие с директиви 2014/23/ЕС(4) и 2014/24/ЕС(5) и на укрепването на системата за защита на бюджета на ЕС, измени членове 209 и 60 от него, привеждайки в съответствие правилата относно освобождаването от отговорност, външен одит и годишно докладване на органите, действащи съгласно член 209 от Финансовия регламент с тези на органите, действащи съгласно член 208;

В.  като има предвид, че на 30 октомври 2015 г. Комисията прие Делегиран регламент (C (2015) 07554) за актуализиране на Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент № 966/2012 (привеждайки го в съответствие със съответните разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, приложими за органите, посочени в член 208 от Финансовия регламент), с оглед неговото прилагане от началото на финансовата година, като се гарантира ясен преход към новите правила;

Г.  като има предвид, че съгласно член 210 от Регламент № 966/2012, който оправомощава Комисията да приема такива делегирани актове, Делегиран регламент (C (2015) 07554) по принцип може да влезе в сила едва в края на периода на контрол от страна на Парламента и Съвета, който е два месеца, считано от датата на нотифициране, т.е. до 30 декември 2015 г., като може да бъдат удължен с още два месеца;

Д.  като има предвид обаче, че Комисията отправи искане към Парламента на 12 ноември 2015 г., в случай че не възнамерява да повдига възражения срещу делегирания акт, да нотифицира Комисията за това не по-късно от 21 декември 2015 г., тъй като, за да се гарантира навременното му публикуване в Официален вестник преди 31 декември 2015 г. и по този начин да се гарантира влизането в сила на делегирания акт на 1 януари 2016 г., както е предвидено, той трябва да се представи на Службата за публикации до 21 декември 2015 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу Делегиран регламент C(2015)07554;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 286, 30.10.2015 г., стр. 1.

(3)

Вж. пълния стенографски протокол на пленарното заседание на тази дата.

(4)

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

(5)

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Правна информация