Postup : 2015/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1348/2015

Předložené texty :

B8-1348/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0474

NÁVRH USNESENÍ
PDF 141kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.384v01-00
 
B8-1348/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))  
B8‑1348/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi, zejména na usnesení ze dne 18. září 2014(1), 12. února 2015(2) a 9. července 2015(3),

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 5. listopadu 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 25. listopadu 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že poté, co prezident Pierre Nkurunziza vznesl loni v dubnu kontroverzní požadavek na prodloužení svého funkčního období, bylo nejméně 240 lidí zabito a více než 210 000 lidí od té doby ze země uprchlo;

B.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech se situace v Burundi nebezpečně zhoršila a bezpečnostní složky i nadále porušují lidská práva obyvatel této země, v níž nastal obecný stav beztrestnosti;

C.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajové OSN dne 13. listopadu 2015 uvedli, že situace v Burundi se stále zhoršuje, neboť denně jsou odtud hlášeny případy závažných porušení lidských práv, včetně poprav bez řádného soudu, svévolného zatýkání a zadržování, mučení, útoků na nezávislé sdělovací prostředky, zastrašování a zabíjení obhájců lidských práv a bezdůvodného omezování práva na pokojné shromažďování a svobody projevu, a že mimoto bylo více než 200 000 lidí násilím donuceno k vysídlení;

D.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 2248, která byla jednomyslně přijata dne 12. listopadu 2015, naléhavě vyzývá vládu Burundi, aby dodržovala, chránila a zaručila všechna lidská práva a základní svobody všech občanů a aby spolupracovala se zprostředkovateli vedenými Východoafrickým společenstvím a podporovanými Africkou unií a umožnila jim okamžitě v rámci Burundi uspořádat všem přístupný a skutečný dialog všech příslušných mírových zúčastněných stran, a to stran, které jsou přítomny na území Burundi, i těch, které jsou mimo Burundi, s cílem najít ve stávající krizi konsensuální řešení, za něž by neslo odpovědnost Burundi samotné;

E.  vzhledem k tomu, že zástupce generálního tajemníka OSN Jan Eliasson, předsedkyně Komise Africké unie Nkosazana Dlamini-Zumaová a vysoká představitelka EU, místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová ve svém společném prohlášení ze dne 12. listopadu 2015 přislíbili, že budou úzce spolupracovat a využijí všech svých prostředků a nástrojů k tomu, aby zabránili dalšímu zhoršování situace v Burundi, a shodli se na naléhavé nutnosti zorganizovat v Addis Abebě nebo v Kampale setkání představitelů vlády Burundi se zástupci opozice, které by proběhlo pod vedením prezidenta Museveniho;

F.  vzhledem k tomu, že vláda Burundi rozpustila deset skupin občanské společnosti, které hrály ústřední roli v protestech proti kandidatuře prezidenta Nkurunzizy na třetí funkční období a v jejichž čele stojí přední obhájci občanských práv, kteří odešli do exilu poté, co byly zablokovány jejich bankovní účty;

G.  vzhledem k tomu, že se začíná objevovat etnicky motivovaná nenávistná rétorika, která připomíná zvěrstva, k nimž došlo v Rwandě;

H.  vzhledem k tomu, že zásadním prvkem ve vztahu mezi EU a Burundi, který se řídí Dohodou z Cotonou, je dodržování lidských práv, demokratických zásad a principů právního státu, a vzhledem k tomu, že EU žádala o zahájení konzultací na základě článku 96 této dohody;

I.  vzhledem k tomu, že EU a USA uvalily sankce na některé státní činitele, u nichž se má za to, že ohrožují mír a bezpečnost v Burundi, oslabují demokratické procesy nebo nesou odpovědnost za porušování lidských práv či údajné barbarské činy, případně se na tomto porušování práv a těchto činech podíleli; vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 2248 (2015) oznámila svůj záměr zvážit další opatření, jež by byla namířena proti všem burundským aktérům, jejichž činy a prohlášení podněcují další šíření násilí a jsou překážkou při hledání mírového řešení;

J.  vzhledem k tomu, že zdravotní a ubytovací podmínky burundských uprchlíků v již tak přeplněných táborech v Tanzanii se pravděpodobně zhorší, neboť začátek období dešťů v Tanzanii již způsobil zvýšení počtu uprchlíků nakažených malárií a enterálními infekcemi přenášenými vodou a tato situace se bude pouze více komplikovat, jakmile dojde k záplavám a silné deště poškodí stany a toalety;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím počtem případů porušování lidských práv a eskalací násilí v Burundi, nad prohlubujícími se rozdíly, chybějícím dialogem mezi zainteresovanými burundskými stranami a nebezpečím regionální krize;

2.  vyzývá všechny strany v Burundi, aby zastavily spirálu násilí;

3.  naléhavě vyzývá vládu Burundi, aby plně spolupracovala se zprostředkovateli vedenými Východoafrickým společenstvím s cílem dosáhnout trvalého politického řešení prostřednictvím důvěryhodného a všem přístupného dialogu, který se bude odehrávat na úrovni Burundi a na základě zásad mírové dohody z Aruši, a s cílem obnovit mír a bezpečí, a povzbudit tak uprchlíky k návratu;

4.  vítá rozhodnutí Rady pro mír a bezpečnost Africké unie zahájit důkladná vyšetřování případů porušování lidských práv a dalších zneužití práv civilistů v Burundi a vyslat sem další lidskoprávní pozorovatele a vojenské experty;

5.  připomíná, že Burundi je smluvní stranou statutu Mezinárodního trestního soudu a že přijalo závazek potírat beztrestnost trestných činů, které patří do jurisdikce tohoto soudu, a na základě soudní pravomoci Mezinárodního trestního soudu nad případy masového násilí nebo podněcování k masovému násilí vyzývá žalobce tohoto soudu, aby situaci v Burundi bedlivě sledoval;

6.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby částečně zastavily rozvojovou pomoc poskytovanou Burundi a přesměrovaly ji jinam;

7.  upozorňuje Komisi a členské státy, že s cílem předejít vypuknutí onemocnění je nutné rychleji uvolnit prostředky určené na pomoc burundským uprchlíkům v sousedních zemích;

8.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiku Mogheriniovou, aby zasáhla ve prospěch okamžitého propuštění Richarda Spirose Hagabimany, burundského policisty řeckého původu, který byl protiprávně uvězněn a mučen, jelikož coby příslušník policie dne 28. července 2015 odmítl střílet do davu obyvatelstva;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám členských států, vládě Burundi a vládám zemí regionu Velkých jezer, vládám zemí Východoafrického společenství, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federice Mogheriniové, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0023.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0040.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0275.

Právní upozornění