Procedure : 2015/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1348/2015

Indgivne tekster :

B8-1348/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0474

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 143kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.384v01-00
 
B8-1348/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1348/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi, navnlig af 18. september 2014(1), 12. februar 2015(2) og 9. juli 2015(3),

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til erklæring af 5. november 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Burundi,

–  der henviser til erklæringen af 25. november 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Burundi,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at mindst 240 mennesker er blevet dræbt, siden præsident Pierre Nkurunziza indledte et kontroversielt forsøg på at forlænge sit mandat i april, og at mere end 210 000 mennesker er flygtet ud af landet siden da;

B.  der henviser til, at situationen i Burundi er blevet alvorligt forværret i de seneste uger, og at sikkerhedsstyrkerne fortsat krænker menneskerettighederne i Burundi i et generelt klima præget af straffrihed;

C.  der henviser til, at FN’s særlige rapportører den 13. november 2015 erklærede, at situationen i Burundi fortsat forværres med daglige rapporter om alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, herunder udenretslige henrettelser, vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser, tortur, angreb på uafhængige medier og chikane mod og drab på menneskerettighedsforkæmpere samt ubegrundede begrænsninger af friheden til at deltage i fredelige forsamlinger og ytringsfriheden, og til at mere end 200 000 personer er fordrevet på grund af de voldelige tilstande;

D.  der henviser til, at FN’s Sikkerhedsråds resolution 2248, der blev vedtaget enstemmigt den 12. november 2015, opfordrer Burundis regering til at respektere, beskytte og sikre alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle og til at indgå i samarbejdet om den mæglingsindsat, som Det Østafrikanske Fællesskab har indledt, og som AU støtter, for at gøre det muligt at indkalde til en inklusiv og ægte intern dialog i Burundi, der involverer alle berørte fredsøgende interessenter i Burundi og uden for landet, med henblik på at nå frem til en mindelig og fælles nationalt løsning på den nuværende krise

E.  der henviser til, at FN’s vicegeneralsekretær, Jan Eliasson, AU's formand, Nkosazana Dlamini-Zuma, og EU’s højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, i en fælles erklæring af 12. november 2015 gav tilsagn om at arbejde tæt sammen og mobilisere alle deres midler og instrumenter for at forhindre en yderligere forværring af situationen i Burundi og udtrykte enighed om det presserende behov for at indkalde til et møde med Burundis regering og repræsentanter for oppositionen i Addis Abeba eller i Kampala under ledelse af Ugandas præsident Museveni;

F.  der henviser til, at Burundis regering har suspenderet ti civilsamfundsgrupper, der spillede en ledende rolle i protesterne mod præsident Nkurunzizas kandidatur til en tredje mandatperiode, og som blev ledet af fremtrædende borgerrettighedsforkæmpere, der flygtede i eksil, efter deres bankkonti var blevet indefrosset;

G.  der henviser til, at der kommer stadig flere etnisk betingede hadefulde udtalelser, der minder om grusomhederne i Rwanda;

H.  der henviser til, at respekt for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten er et væsentligt element i forbindelserne mellem EU og Burundi, som er omfattet af Cotonou-aftalen; der henviser til, at EU har anmodet om konsultationer i medfør af artikel 96 i Cotonouaftalen;

I.  der henviser til, at EU og USA har indført restriktioner over for visse burundiske embedsmænd, som anses for at udgøre en trussel mod freden og sikkerheden i Burundi, for at underminere de demokratiske processer eller for at være ansvarlige for eller meddelagtige i menneskerettighedskrænkelser og påståede grusomheder; der henviser til, at FN’s Sikkerhedsråd i resolution 2248 (2015) tilkendegiver, at det har til hensigt at overveje yderligere foranstaltninger over for alle aktører i Burundi, hvis handlinger og udtalelser bidrager til at fastholde volden og hindre bestræbelserne på at finde en fredelig løsning;

J.  der henviser til, at sundheds- og indkvarteringsforholdene for de burundiske flygtninge i de allerede overbebyrdede lejre i Tanzania givet vil blive forværret, idet Tanzanias regntid er begyndt og allerede har medført en stigning i antallet af flygtninge, der er smittet med malaria og vandbårne tarmsygdomme, og at denne situation kun vil blive værre, efterhånden som områderne oversvømmes og telte og toiletter beskadiges af voldsomme regnskyl;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over de stigende krænkelser af menneskerettighederne og volden i Burundi, den voksende splittelse og den manglende dialog mellem de burundiske parter og truslen om en regional krise;

2.  opfordrer alle parter i Burundi til at standse denne voldsspiral;

3.  opfordrer indtrængende den Burundis regering til at samarbejde fuldt ud i forbindelse med den mæglingsindsats, som Det Østafrikanske Fællesskab leder, med det formål at sikre en varig politisk løsning gennem en troværdig og inklusiv intern dialog i Burundi baseret på principperne i Arushafredsaftalen og genoprette fredelige og sikre forhold, der kan tilskynde flygtningene til at vende tilbage;

4.  glæder sig over Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds beslutning om at indlede en tilbundsgående undersøgelse af menneskerettighedskrænkelser og andre overgreb mod civile i Burundi og om at udsende flere menneskerettighedsobservatører og militære eksperter;

5.  minder om, at Burundi er en stat, der er part i Den Internationale Straffedomstol og har påtaget sig at bekæmpe straffrihed for forbrydelser, der henhører under ICC’s jurisdiktion, og henstiller på grundlag af ICC’s jurisdiktion over personer, der begår eller tilskynder til massevold, at ICC’s anklager overvåger situationen i Burundi nøje;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til delvist at suspendere og omlægge deres udviklingsbistand til Burundi;

7.  minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at støttemidler til de burundiske flygtninge i nabolandene bør frigives hurtigere for at forebygge sygdomsudbrud;

8.  opfordrer indtrængende næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, til at intervenere med henblik på øjeblikkelig løsladelse af Richard Spiros Hagabimana, en polititjenestemand i Burundi af græsk oprindelse, der er blevet ulovligt fængslet og tortureret, fordi han som politimand nægtede at skyde på en folkemængde den 28. juli 2015;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Burundis regering og regeringerne i landene i De Store Søers Område, regeringerne i Det Østafrikanske Fællesskab, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0023.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0040.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0275.

Juridisk meddelelse