Menetlus : 2015/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1348/2015

Esitatud tekstid :

B8-1348/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0474

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 131kWORD 69k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.384v01-00
 
B8-1348/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Burundis (2015/2973(RSP))  
B8‑1348/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta, eriti 18. septembri 2014. aasta(1), 12. veebruari 2015. aasta(2) ja 9. juuli 2015. aasta(3) resolutsioone,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 5. novembri 2015. aasta deklaratsiooni olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 25. novembri 2015. aasta avaldust olukorra kohta Burundis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et alates aprillist, mil president Pierre Nkurunziza teatas oma vastuolulisest otsusest enda ametiaega pikendada, on vähemalt 240 inimest tapetud ja enam kui 210 000 riigist põgenenud;

B.  arvestades, et olukord Burundis on viimaste nädalate jooksul ohtlikult halvenenud ja lisaks üldisele karistamatuse õhkkonnale ei austa julgeolekujõud jätkuvalt Burundi kodanike inimõigusi;

C.  arvestades, et ÜRO eriraportöörid teatasid 13. novembril 2015, et olukord Burundis halveneb jätkuvalt ja iga päev saadakse teateid tõsistest inimõiguste rikkumistest, sh kohtuvälistest hukkamistest, meelevaldsetest vahistamistest ja kinnipidamistest, piinamistest, rünnakutest sõltumatule meediale ning inimõiguste kaitsjate tagakiusamisest ja tapmisest, samuti põhjendamatust rahumeelsete kogunemiste ja sõnavabaduse piiramisest, ning peale selle on vägivalla tõttu põgenenud enam kui 200 000 inimest;

D.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2248, mis võeti ühehäälselt vastu 12. novembril 2015, nõutakse, et Burundi valitsus austaks ja kaitseks kõiki inimõigusi ja põhivabadusi ja tagaks need kõigile ning oleks koostööaldis vahendustegevuses, mida juhib Ida-Aafrika Ühendus (EAC) ja toetab Aafrika Liit, et võimaldada kohest kaasava ja tõelise Burundi-sisese dialoogi avamist, mis hõlmaks kõiki rahumeelseid osapooli nii Burundis kui ka väljaspool riiki, et leida praegusele kriisile üksmeelne ja riikliku tasandi lahendus;

E.  arvestades, et ÜRO asepeasekretär Jan Eliasson, Aafrika Liidu eesistuja Nkosazana Dlamini-Zuma ning komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini lubasid 12. novembri 2015. aasta ühisavalduses, et teevad tihedat koostööd ja võtavad kasutusele kõik abinõud ja vahendid, et vältida olukorra edasist halvenemist Burundis, ning tunnistasid tungivat vajadust kutsuda Addis Abebas või Kampalas kokku kohtumine, milles osalevad Burundi valitsus ja opositsiooni esindajad ja mida juhib Uganda president Museveni;

F.  arvestades, et Burundi valitsus on peatanud kümne kodanikuühiskonna rühma tegevuse, kes olid liidrid võitluses president Nkurunziza kolmanda ametiaja vastu ja mida juhtisid silmapaistvad inimõiguste kaitsjad, kes põgenesid riigist pärast seda, kui nende pangakontod külmutati;

G.  arvestades, et tekkima on hakanud etniline vihakõne, mis tuletab meelde Rwandas toime pandud hirmutegusid;

H.  arvestades, et inimõiguste, demokraatia põhimõtete ja õigusriigi põhimõtte austamine on oluline osa ELi ja Burundi vahelises partnerluses, mis põhineb Cotonou lepingul, ning arvestades, et EL taotles lepingu artikli 96 raames konsultatsioonide alustamist;

I.  arvestades, et EL ja USA on kehtestanud sanktsioonid teatavatele Burundi ametnikele, keda arvatakse ohustavat Burundi rahu ja julgeolekut, õõnestavat demokraatlikke protsesse või keda peetakse vastutavaks toime pandud inimõiguste rikkumiste ja hirmutegude eest või nendes kaasosaliseks; arvestades, et oma 2015. aasta resolutsioonis 2248 teatab ÜRO julgeolekunõukogu kavatsusest kaaluda täiendavate meetmete võtmist kõigi Burundis tegutsejate suhtes, kelle tegevus ja avaldused aitavad kaasa vägivalla kestmisele ja takistavad rahumeelse lahenduse leidmist;

J.  arvestades, et Burundi pagulaste tervise ja peavarjuväljavaated Tansaania juba ülerahvastatud laagrites võivad halveneda, kuna Tansaania vihmaperiood on juba suurendanud malaariasse ja veega levivatesse soolehaigustesse nakatumist pagulaste hulgas, ja see olukord halveneb veelgi, sest tugevad vihmad ujutavad alad üle ning lõhuvad telke ja käimlaid;

1.  väljendab sügavat muret Burundis toimuvate inimõiguste rikkumiste ja vägivalla suurenemise, Burundi huvirühmade vaheliste lõhede laienemise ja nendevahelise dialoogi puudumise ning piirkondliku kriisi ohu üle;

2.  kutsub kõiki osapooli Burundis vägivalda peatama;

3.  nõuab tungivalt, et Burundi valitsus oleks täielikult koostööaldis Ida-Aafrika ühenduse juhitavates vahenduspüüdlustes, et saavutada püsiv poliitiline lahendus usaldusväärse ja kaasava Burundi-sisese dialoogi abil, mis tugineb Arusha rahulepingu üldpõhimõtetel, ning taastada rahumeelne ja turvaline keskkond, et toetada pagulaste tagasipöördumist;

4.  tunneb heameelt Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu otsuse suhtes algatada Burundis toime pandud inimõiguste rikkumiste ja tsiviilisikute vastaste muude kuritegude põhjalik uurimine ning lähetada piirkonda täiendavaid inimõiguste vaatlejaid ja sõjalisi eksperte;

5.  tuletab meelde, et Burundi on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriik ja on võtnud kohustuse võidelda oma jurisdiktsioonis kuritegude toimepanijate karistamatuse vastu, ning palub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröril vastavalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsioonile massivägivallaaktide toimepanemise või sellele õhutamise suhtes jälgida olukorda Burundis tähelepanelikult;

6.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid peataksid osaliselt ja suunaksid ümber oma Burundile suunatud arenguabi;

7.  tuletab komisjonile ja liikmesriikidele meelde, et rahaline abi, mis suunatakse Burundi pagulaste jaoks naaberriikidesse, tuleb vabastada kiiremini, et hoida ära haiguspuhanguid;

8.  nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini aitaks kaasa sellele, et koheselt vabastataks Kreeka päritolu Burundi politseiametnik Richard Spiros Hagabimana, keda hoitakse ebaseaduslikult vangis ja piinatakse, sest ta keeldus politseinikuna 28. juulil 2015 rahva suunas tulistamast;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Burundi valitsusele ja Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Ida-Aafrika Ühenduse riikide valitsustele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile, Aafrika Liidule, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0023.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0040.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0275.

Õigusalane teave