Procedūra : 2015/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1348/2015

Pateikti tekstai :

B8-1348/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0474

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 151kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.384v01-00
 
B8-1348/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))  
B8-1348/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes EP rezoliucijas dėl Burundžio, ypač į 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją(1), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją(2) ir 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją(3),

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo 2015 m. lapkričio 5 d. deklaraciją dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2015 m. lapkričio 25 d. pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi mažiausiai 240 žmonių buvo nužudyti po to, kai prezidentas Pierre Nkurunziza praeitą balandžio mėn. pateikė daug ginčų keliantį pareiškimą, kad kandidatuos dar vienai kadencijai, ir nuo tada iš šalies pabėgo daugiau kaip 210 000 asmenų;

B.  kadangi padėtis Burundyje per pastarąsias savaites smarkiai pablogėjo ir saugumo pajėgos, vyraujant bendrai nebaudžiamumo atmosferai, ir toliau nepaiso Burundžio gyventojų žmogaus teisių;

C.  kadangi JT specialieji pranešėjai 2015 m. lapkričio 13 d. nurodė, kad padėtis Burundyje toliau blogėja ir kasdien pranešama apie sunkius žmogaus teisių pažeidimus, taip pat neteismines egzekucijas, savavališkus sulaikymo ir kalinimo atvejus, kankinimus, išpuolius prieš nepriklausomas žiniasklaidos priemones ir žmogaus teisių gynėjų bauginimą ir žudymą, taip pat apie nepagrįstus taikių susirinkimų laisvės ir žodžio laisvės apribojimus; be to, šalyje, panaudojant prievartą, perkelta daugiau kaip 200 000 asmenų;

D.  kadangi JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2248, vienbalsiai priimtoje 2015 m. lapkričio 12 d., Burundžio vyriausybė primygtinai raginama paisyti, saugoti ir užtikrinti visas žmogaus teises ir pagrindines laisves visiems asmenims, taip pat bendradarbiauti su tarpininkais, vadovaujamais Rytų Afrikos bendrijos (RAB) ir sutikti su jų veiksmais, kuriuos patvirtino Afrikos Sąjunga (AS), taip siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant pradėti įtraukų ir nuoširdų Burundžio vidaus dialogą įtraukiant visus taikius susijusius subjektus Burundyje ir už šalies ribų, siekiant rasti susitarimu pagrįstą nacionalinį dabartinės krizės sprendimo būdą;

E.  kadangi JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas Jan Eliasson, AS pirmininkė Nkosazana Dlamini-Zuma ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini bendrame 2015 m. lapkričio 12 d. pareiškime pažadėjo glaudžiai bendradarbiauti ir telkti visas priemones ir instrumentus, kurių reikia, kad būtų užkirstas kelias tolesniam padėties Burundyje blogėjimui, ir susitarė, kad nedelsiant reikia sušaukti Burundžio vyriausybės ir opozicijos atstovų susitikimą Adis Abeboje arba Kampaloje, kuriam pirmininkautų Ugandos prezidentas Y. Museveni;

F.  kadangi Burundžio vyriausybė sustabdė dešimties pilietinės visuomenės grupių, kurios atliko svarbiausią vaidmenį protestuose prieš prezidento Pierre’o Nkurunziza pareiškimą dėl trečiosios kadencijos ir kurioms vadovauja žymūs pilietinių teisių gynėjai (pabėgę į užsienį įšaldžius jų banko sąskaitas), veiklą;

G.  kadangi vis daugėja etninių neapykantą kurstančių kalbų, o jos primena siaubingus Ruandos įvykius;

H.  kadangi pagarba žmogaus teisėms, demokratijos principams ir teisinės valstybės principui yra esminis ES ir Burundžio santykių elementas, kurį reglamentuoja Kotonu susitarimas, ir kadangi ES paprašė pagal šio susitarimo 96 straipsnį pradėti konsultacijas;

I.  kadangi ES ir JAV tam tikriems Burundžio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę taikai ir saugumui Burundyje, pradėjo taikyti sankcijas už demokratinių procesų nepaisymą ar žmogaus teisių piktnaudžiavimą ir tariamus siaubingus įvykius ar bendrininkavimą vykdant šiuos nusikaltimus; kadangi rezoliucijoje 2248 (2015) JT Saugumo Taryba pareiškė ketinanti apsvarstyti papildomas priemones prieš visus Burundžio subjektus, kurie veiksmais ir pareiškimais prisidės prie smurto ar kenks taikaus problemos sprendimo būdo ieškojimui;

J.  kadangi Tanzanijoje ir taip perpildytose stovyklose esančių Burundžio pabėgėlių perspektyvos sveikatos ir priglaudimo požiūriu toliau blogėja, nes Tanzanijos liūčių sezonas jau prasidėjo ir vis daugiau pabėgėlių užsikrečia maliarija ir per vandenį plintančiomis žarnyno ligomis, ir padėtis tik blogės, nes teritorijos užtvinsta, o palapines ir tualetus sugadina smarkios liūtys;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančio žmogaus teisių pažeidimų ir smurto atvejų skaičiaus Burundyje, didėjančio susiskaldymo ir dialogo trūkumo tarp Burundžio susijusių subjektų, taip pat dėl regioninės krizės grėsmės;

2.  ragina visas partijas Burundyje sustabdyti laipsnišką smurto didėjimą;

3.  primygtinai ragina Burundžio vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su tarpininkais, vadovaujamais RAB, ir sutikti su jų veiksmais, siekiant rasti ilgalaikį politinį sprendimo būdą, pasitelkiant patikimą ir įtraukų Burundžio vidaus dialogą, grįstą Arušos taikos susitarimo principais, taip pat atkurti taikią ir saugią aplinką, taip siekiant paskatinti sugrįžti pabėgėlius;

4.  palankiai vertina Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos sprendimą pradėti nuodugnų civilių žmogaus teisių pažeidimų ir kitų išnaudojimo atvejų Burundyje tyrimą ir nusiųsti papildomų žmogaus teisių stebėtojų ir karinių ekspertų;

5.  primena, kad Burundis yra Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) šalis ir įsipareigojo kovoti su nebaudžiamumu už nusikaltimus, patenkančius į jo jurisdikciją, ir, atsižvelgdamas į TBT jurisdikciją masinio smurto veiksmus įvykdžiusiems ar sukursčiusiems asmenims, ragina TBT prokurorą atidžiai stebėti padėtį Burundyje;

6.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares sustabdyti Burundžiui skiriamą pagalbą vystymuisi ir ją nukreipti kitur;

7.  primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad, siekiant užkirsti kelią epidemijų proveržiui, būtina greičiau kaimyninėse šalyse esantiems Burundžio pabėgėliams skirti pagalbos lėšas;

8.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini įsikišti, kad būtų nedelsiant paleistas graikų kilmės Burundžio policijos pareigūnas Richard Spiros Hagabimana, kuris buvo neteisėtai įkalintas ir kankintas, nes 2015 m. liepos 28 d. atsisakė šaudyti į minią;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Burundžio vyriausybei, Didžiųjų Ežerų regiono šalių vyriausybėms, Rytų Afrikos bendrijos šalių vyriausybėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicai Mogherini, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0023.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0040.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0275.

Teisinis pranešimas