Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1349/2015

Předložené texty :

B8-1349/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 349kWORD 71k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1110/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP))  
B8‑1349/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy, a zejména na články 2, 3 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie;

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku(1),

–  s ohledem na odpověď Komise ze dne 5. listopadu 2015 na usnesení Parlamentu ze dne 10. června 2015,

–  s ohledem na svou rozpravu ze dne 2. prosince 2015 o situaci v Maďarsku,

–  s ohledem na otázku Komisi o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise ve své odpovědi na otázku Parlamentu k ústnímu zodpovězení přijatou dne 10. listopadu 2015 Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), již správní útvary Parlamentu neposkytly členům výboru LIBE včas, uvedla, že podmínky k aktivaci rámce pro právní stát nejsou v tuto chvíli splněny;

B.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 10. června 2015 přijala Komise řadu opatření v souvislosti s nedávným vývojem v Maďarsku, jejichž přehled poskytla dne 2. prosince 2015 Parlamentu během rozpravy v plénu komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová;

C.  vzhledem k tomu, že diskuse, kterou zahájil předseda vlády Orbán o opětovném zavedení trestu smrti, se nenaplnila a trest smrti nebyl zaveden;

D.  vzhledem k tomu, že pokud jde o migraci, maďarská vláda dne 15. září formálně vyhlásila „krizovou situaci způsobenou masovou imigrací“ na základě právních předpisů, jež vstoupily v platnost v tentýž den;

E.  vzhledem k tomu, že pokud jde o migraci, posuzuje Komise právní předpisy Maďarska i dalších členských států a jejich provádění s ohledem na jejich soulad s právními předpisy EU v oblasti azylu a hranic a s Listinou základních práv Evropské unie; vzhledem k tomu, že toto posouzení odhalilo řadu problémů a otázek týkajících se obsahu a provádění těchto právních předpisů;

 

F.  vzhledem k tomu, že první podrobná odpověď maďarských orgánů byla obdržena dne 4. listopadu 2015, čímž se řada otázek vyjasnila;

G.  vzhledem k tomu, že Komise situaci v Maďarsku a ostatních členských státech aktivně monitoruje a v nezbytných případech již zahájila řízení o nesplnění povinnosti a postupy předcházející těmto řízením;

H.  vzhledem k tomu, že Komise opakovaně informovala Parlament, že je připravena použít všechny prostředky, jež má k dispozici, aby zajistila, že členské státy budou dodržovat své povinnosti podle právních předpisů EU;

I.  vzhledem k tomu, že účelem rámce pro právní stát je řešit systémové a průběžné hrozby pro právní stát v členském státě předtím, než dosáhnou úrovně, kdy by bylo nezbytné použít článek 7 SEU, a to zejména v situacích, které nelze účinně řešit řízením o nesplnění povinnosti, a pokud se zdá, že „ochranná opatření týkající se právního státu“, jež existují na vnitrostátní úrovni, již nejsou schopna tyto hrozby účinně řešit;

J.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie je plně začleněna do maďarské ústavy a právních systémů ostatních členských států;

 

1.  bere na vědomí, že odpověď Komise na usnesení Parlamentu byla komplexní a přesná; bere na vědomí připravenost Komise řešit stávající obavy řadou řízení o nesplnění povinnosti a postupů předcházejících těmto řízením proti několika členským státům, včetně postupů v souvislosti s právním státem, které se týkají např. zásady právní jistoty, účinnosti soudního přezkumu, pravomocí a nezávislosti správních orgánů a porušování právních předpisů v oblasti a azylu a základních práv;

2.  domnívá se, že všechny členské státy musejí ve své legislativní a správní praxi dodržovat plný soulad s právem EU a že veškeré právní předpisy, včetně primárního práva všech členských států nebo kandidátských zemí, musejí odrážet základní evropské hodnoty, totiž demokratické zásady, právní stát a základní práva, a být s nimi v souladu;

3.  vítá skutečnost, že Komise Parlament ujistila, že bude situaci v Maďarsku a ostatních členských státech i nadále sledovat, a to včetně fungování vnitrostátních ochranných opatření týkajících se právního státu, např. soudních a ústavních mechanismů;

 

4.  očekává, že Komise bude rovnocenně sledovat všechny členské státy v souvislosti s migrací, demokratickými zásadami, právním státem a základními právy, čímž zabrání uplatňování dvojích měřítek, a podá o této záležitosti zprávu Parlamentu;

5.  očekává, že členské státy budou spolupracovat a stát při sobě v krizových dobách, a vyzývá Komisi, aby jakožto strážkyně smluv podporovala členské státy při hledání řešení těchto krizí a posilování právního státu;

6.  očekává, že se všechny členské státy konstruktivním způsobem zapojí do stávající diskuse o evropském programu pro migraci, který má rovnocenné dopady na vnitřní, vnější i rozvojové politiky prováděné v rámci EU a následně pak i na Afriku a Blízký východ;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a prezidentu Maďarska.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0227.

Právní upozornění