Menetlus : 2015/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1349/2015

Esitatud tekstid :

B8-1349/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 239kWORD 65k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1110/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Ungaris (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ungaris (2015/2935(RSP))  
B8‑1349/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse aluslepinguid, eriti Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, ja 6 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 2 lõiget 2,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik” (COM(2014)0158),

–  võttes arvesse oma 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ungaris(1),

–  võttes arvesse komisjoni 5. novembri 2015. aasta vastust parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioonile,

–  võttes arvesse oma 2. detsembril 2015 toimunud arutelu Ungari olukorra kohta,

–  võttes arvesse komisjonile Ungari olukorra kohta esitatud küsimust, mis on järelmeede Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioonile (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et komisjoni vastuses Euroopa Parlamendi suuliselt vastatavale küsimusele, mille kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) võttis vastu 10. novembril 2015 ning mida parlamendi administratsioon ei edastanud LIBE-komisjoni liikmetele õigeaegselt, märgitakse, et õigusriigi raamistiku aktiveerimise tingimused ei ole Ungari puhul praegu täidetud;

B.  arvestades, et pärast parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni võttis komisjon seoses Ungaris viimasel ajal ilmnenud muutustega mitmeid meetmeid, mille kohta õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová andis parlamendile ülevaate 2. detsembril 2015 täiskogu arutelul;

C.  arvestades, et peaminister Orbáni algatatud arutelu surmanuhtluse taaskehtestamise üle jäi toimumata ning surmanuhtlust ei taastatud;

D.  arvestades, et seoses migratsiooniga kuulutas Ungari valitsus 15. septembril 2015 ametlikult välja „kriisiolukorra, mis on tingitud massilisest sisserändest”, võttes aluseks samal päeval jõustunud õigusaktid;

E.  arvestades, et komisjon on migratsiooniga seoses hinnanud Ungari – ja ka teiste ELi liikmesriikide – õigusaktide ja nende rakendamise vastavust ELi varjupaiga- ja piiriõigustikule ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartale; arvestades, et hindamisel ilmnes nii sisu kui ka rakendamise osas palju probleeme ja küsimusi;

F.  arvestades, et 4. novembril 2015 andsid Ungari ametivõimud esimese üksikasjaliku vastuse, millega selgitati osa küsimusi;

G.  arvestades, et komisjon jälgib olukorda Ungaris ja teistes liikmesriikides aktiivselt ning on juba alustanud rikkumismenetlusi ja -eelmenetlusi;

H.  arvestades, et komisjon on parlamenti korduvalt teavitanud oma valmisolekust kasutada kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid tagamaks, et ELi liikmesriigid täidaksid ELi õigusest tulenevaid kohustusi;

I.  arvestades, et õigusriigi tugevdamise raamistiku kavandatud eesmärk on tegeleda konkreetses liikmesriigis õigusriigi põhimõtete järgimist ohustavate süsteemsete ja püsivate teguritega, enne kui need saavutavad taseme, mille puhul osutub vajalikuks rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 7, seda eriti olukordades, mida ei saa tulemuslikult lahendada rikkumismentluste abil, ning juhtudel, kui riigi enda „õigusriigi kaitsemeetmed” ei ole ilmselt enam piisavad, et neid ohutegureid tulemuslikult vastustada;

J.  arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta on täies ulatuses inkorporeeritud Ungari põhiseadusse ja teiste liikmesriikide õigussüsteemidesse;

1.  märgib, et komisjoni vastus Euroopa Parlamendi resolutsioonile oli põhjalik ja täpne; tunnustab komisjoni valmisolekut reageerida praegustele probleemidele rikkumismenetluste ja -eelmenetlustega mitme liikmesriigi vastu, sealhulgas menetlustega, mis seonduvad õigusriigi põhimõtetega, näiteks õiguskindluse põhimõtte, kohtuliku kontrolli tulemuslikkuse ning haldusasutuste volituste ja sõltumatustega, samuti varjupaigaõiguse ja põhiõiguste rikkumistega;

2.  on veendunud, et kõik liikmesriigid peavad oma õigusloome- ja haldustavades täiel määral järgima ELi õigust, ning et kõik seadused, sealhulgas kõigi liikmesriikide või kandidaatriikide esmased õigusaktid peavad kajastama Euroopa põhiväärtusi (nimelt demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning põhiõigusi) ja olema nendega kooskõlas;

3.  väljendab rahulolu seoses sellega, et komisjon on parlamendile kinnitanud, et jälgib jätkuvalt Ungari ja teiste liikmesriikide olukorda, sealhulgas riigi poolt õigusriigi kaitseks rakendatud meetmete, näiteks kohtumehhanismide ja põhiseaduslike mehhanismide toimimist;

4.  ootab, et komisjon kontrolliks kõiki liikmesriike, pöörates võrdselt tähelepanu migratsioonile ning demokraatlike põhimõtete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste järgimisele, hoidudes topeltstandardite kasutamisest, ning annaks parlamendile selle kohta aru;

5.  ootab, et liikmesriigid teeksid koostööd ja jääksid kriisi ajal ühtseks, ning palub komisjonil kui aluslepingute täitmise järelevalvajal aidata liikmesriikidel välja töötada lahendusi kriisidega võitlemiseks ja õigusriigi tugevdamiseks;

6.  ootab, et kõik liikmesriigid osaleksid konstruktiivselt käimasolevas arutelus Euroopa rände tegevuskava üle, mis mõjutab ühtviisi ELis rakendatavat sise-, välis- ja arengupoliitikat ning järgnevalt ka Aafrikat ja Lähis-Ida;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ungari presidendile.

 

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0227.

Õigusalane teave