Procedūra : 2015/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1349/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1349/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 468kWORD 71k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-1110/2015, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumus, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3. un 6. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu „Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–  ņemot vērā 2015. gada 10. jūnija rezolūciju par stāvokli Ungārijā(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 5. novembra atbildi uz Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 2. decembra debates par stāvokli Ungārijā,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par stāvokli Ungārijā: turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (O-000140/2015–B 8-1110/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Komisija savā atbildē uz Parlamenta mutisko jautājumu, ko 2015. gada 10. novembrī pieņēma Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) un ko Parlamenta administrācija laikus neiesniedza LIBE komitejas locekļiem, norādīja, ka nosacījumi par tiesiskuma sistēmas izmantošanu attiecībā uz Ungāriju pašlaik nav izpildīti;

B.  tā kā pēc Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijas Komisija attiecībā uz nesenajiem notikumiem Ungārijā veica vairākus pasākumus, par kuriem tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Věra Jourová Parlamentam 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs iesniedza pārskatu;

C.  tā kā premjerministra V. Orbán uzsāktās debates par nāvessoda atjaunošanu nav devušas rezultātu un nāvessods nav atjaunots;

D.  tā kā Ungārijas valdība attiecībā uz migrāciju 2015. gada 15. septembrī, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas stājās spēkā tajā pašā dienā, oficiāli paziņoja par „krīzes situāciju, ko izraisījusi masveida imigrācija”;

E.  tā kā Komisija attiecībā uz migrāciju ir izvērtējusi Ungārijas un citu dalībvalstu tiesību aktus un to īstenošanas atbilstību ES patvēruma un robežu acquis un Eiropas Savienības Pamattiesību hartai; tā kā šajā novērtējumā atklājās vairākas problēmas un jautājumi par saturu un īstenošanu;

F.  tā kā 2015. gada 4. novembrī tika saņemta pirmā detalizētā Ungārijas iestāžu atbilde, kurā tika izskaidroti vairāki jautājumi;

G.  tā kā Komisija aktīvi uzrauga situāciju Ungārijā un citās dalībvalstīs, un jau ir ierosinājusi pārkāpumu procedūras un pienākumu neizpildes priekšprocedūras gadījumos, ko tā uzskatījusi par vajadzīgu;

H.  tā kā Komisija vairākkārt ir informējusi Parlamentu, ka ir gatava izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pilda savus pienākumus saskaņā ar ES tiesību aktiem;

I.  tā kā tiesiskuma sistēma ir paredzēta, lai risinātu sistēmiskus un pastāvīgus draudus tiesiskumam dalībvalstīs, pirms tie sasniedz līmeni, kura dēļ būtu jāpiemēro LES 7. pants, jo īpaši gadījumos, kurus nevar efektīvi atrisināt ar pārkāpuma procedūrām un kuros valstu līmeņa „tiesiskuma aizsardzības mehānismi” vairs nespēj efektīvi novērst minētos draudus;

J.  tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir pilnībā iekļauta Ungārijas konstitūcijā un citu dalībvalstu tiesību sistēmās,

1.  norāda, ka Komisijas atbilde uz Parlamenta rezolūciju ir bijusi visaptveroša un precīza; atzinīgi vērtē Komisijas gatavību risināt esošās problēmas, izmantojot vairākas pārkāpuma procedūras un pienākumu neizpildes priekšprocedūras pret vairākām dalībvalstīm, tostarp procedūras, kas saistītas ar tiesiskumu, piemēram, attiecībā uz juridiskās noteiktības principu, pārbaudes tiesā efektivitāti, administratīvo iestāžu pilnvarām un neatkarību un patvēruma acquis un pamattiesību pārkāpumiem;

2.  uzskata, ka visām dalībvalstīm likumdošanas un administratīvajā praksē ir pilnībā jāievēro ES tiesību akti un ka visos tiesību aktos, tostarp jebkuras dalībvalsts vai kandidātvalsts primārajos tiesību aktos, ir jāatspoguļo un jāievēro Eiropas pamatvērtības, proti, demokrātijas principi, tiesiskums un pamattiesības;

3.  atzinīgi vērtē Komisijas apliecinājumu Parlamentam, ka tā turpinās uzraudzīt situāciju Ungārijā un citās dalībvalstīs, tostarp to, kā darbojas valsts līmeņa tiesiskuma aizsardzības mehānismi, piemēram tiesu un konstitucionālie mehānismi;

4.  sagaida, ka Komisija attiecībā uz migrāciju, demokrātijas principiem, tiesiskumu un pamattiesībām visas dalībvalstis uzraudzīs vienādi, tādējādi izvairoties no dubultstandartu piemērošanas, un ziņos Parlamentam par šo jautājumu;

5.  sagaida, ka dalībvalstis krīzes laikā sadarbosies un rīkosies saliedēti, un aicina Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt krīzes risinājumus un nostiprināt tiesiskumu;

6.  sagaida, ka visas dalībvalstis konstruktīvi iesaistīsies pašreizējās diskusijās par Eiropas programmu migrācijas jomā, kas vienlīdz skar ES īstenojamo iekšpolitiku, ārpolitiku un attīstības politiku un tādējādi ietekmē Āfriku un Tuvos Austrumus;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ungārijas prezidentam.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0227.

Juridisks paziņojums