Procedură : 2015/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1349/2015

Texte depuse :

B8-1349/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 478kWORD 75k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1110/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver în numele grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 2 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria(1),

–  având în vedere răspunsul Comisiei din 5 noiembrie 2015 la rezoluția Parlamentului din 10 iunie 2015,

–  având în vedere dezbaterea sa din 2 decembrie 2015 privind situația din Ungaria,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind situația din Ungaria: măsurile subsecvente Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (O‑000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în răspunsul său la întrebarea cu solicitare de răspuns oral a Parlamentului adoptată la 10 noiembrie 2015 de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), răspuns care nu a fost transmis în timp util membrilor Comisiei LIBE de administrația Parlamentului, Comisia a afirmat că, în această etapă, nu sunt întrunite condițiile pentru activarea cadrului UE pentru consolidarea statului de drept în privința Ungariei;

B.  întrucât, în urma rezoluției Parlamentului din 10 iunie 2015, Comisia a luat o serie de măsuri cu privire la evoluțiile recente din Ungaria, măsuri prezentate pe scurt Parlamentului în cadrul dezbaterii în plen din 2 decembrie 2015 de către Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen;

C.  întrucât dezbaterea lansată de prim-ministrul Orbán privind reintroducerea pedepsei cu moartea nu s-a concretizat, iar pedeapsa cu moartea nu a fost reintrodusă;

D.  întrucât, în ceea ce privește migrația, guvernul maghiar a anunțat în mod oficial, la 15 septembrie 2015, o „situație de criză provocată de imigrația în masă”, în temeiul unui act legislativ care a intrat în vigoare în aceeași zi;

E.  întrucât, în ceea ce privește migrația, Comisia a evaluat legislația Ungariei – și legislațiile celorlalte state membre – și punerea în aplicare a acesteia din punctul de vedere al compatibilității sale cu acquis-ului în materie de azil și frontiere al UE și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; întrucât această evaluare a identificat o serie de îngrijorări și întrebări cu privire la conținut și la punerea în aplicare;

F.  întrucât la 4 noiembrie 2015 a fost primit un prim răspuns detaliat din partea autorităților ungare, care a lămurit o serie de aspecte;

G.  întrucât Comisia monitorizează activ situația din Ungaria și din alte state membre și a lansat deja proceduri preliminare sau directe de constatare a neîndeplinirii obligațiilor atunci când a considerat că acest lucru este necesar;

H.  întrucât Comisia a informat Parlamentul în repetate rânduri că este gata să se folosească de toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a se asigura că statele membre se conformează cu obligațiile care le revin în temeiul legislației UE;

I.  întrucât cadrul pentru consolidarea statului de drept este menit să abordeze amenințările sistemice și actuale la adresa statului de drept dintr-un stat membru înainte ca acestea să atingă un nivel la care ar fi necesar să se recurgă la articolul 7 din TUE, în special în situații care nu pot fi soluționate în mod eficace prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și în cazul în care „garanțiile statului de drept” care există la nivel național par că nu mai pot să soluționeze în mod eficace aceste amenințări;

J.  întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost integrată pe deplin în Constituția Ungariei și în sistemele de drept ale altor state membre,

1.  constată că răspunsul Comisiei referitor la rezoluția Parlamentului este detaliat și exact; ia act de faptul că Comisia este dispusă să abordeze îngrijorările actuale printr-o serie de proceduri preliminare sau directe de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unor state membre, inclusiv prin proceduri privind statul de drept, de exemplu, în ceea ce privește principiul securității juridice, eficacitatea controlului jurisdicțional, competențele și independența autorităților administrative și încălcări ale acquis-ului în materie de azil și ale drepturilor fundamentale;

2.  consideră că toate statele membre trebuie să respecte integral dreptul UE în cadrul practicilor lor legislative și administrative și că întreaga legislație, inclusiv dreptul primar al oricărui stat membru și al oricărei țări candidate, trebuie să reflecte și să se afle în conformitate cu valorile europene de bază, și anume principiile democratice, statul de drept și drepturile fundamentale;

3.  salută asigurările date de Comisie Parlamentului European referitor la faptul că va continua să monitorizeze situația din Ungaria și din alte state membre, inclusiv funcționarea garanțiilor naționale ale statului de drept, cum ar fi, de pildă, mecanismele judiciare și constituționale;

4.  se așteaptă ca Comisia să monitorizeze toate statele membre la același nivel în ceea ce privește migrația, principiile democratice, statul de drept și drepturile fundamentale, evitând astfel standardele duble, și să raporteze Parlamentului European cu privire la această chestiune;

5.  se așteaptă ca statele membre să coopereze și fie unite în timp de criză și invită Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să ajute statele membre să elaboreze soluții pentru a combate crizele și a consolida statul de drept;

6.  invită toate statele membre să participe în mod constructiv la discuțiile actuale referitoare la Agenda europeană privind migrația, care afectează deopotrivă politicile interne, externe și de dezvoltare care trebuie puse în aplicare la nivelul UE, ceea ce are un impact, prin urmare, asupra continentului african și a Orientului Mijlociu;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președintelui Ungariei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0227.

Notă juridică