Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1349/2015

Predkladané texty :

B8-1349/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 417kWORD 68k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-0365/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1110/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku (2015/2935 (RSP)).


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2015/2935 (RSP)).  
B8-1349/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy EÚ a najmä na články 2, 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii a článok 2 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku(1),

–  so zreteľom na odpoveď Komisie z 5. novembra 2015 v nadväznosti na uznesenie Parlamentu z 10. júna 2015,

–  so zreteľom na svoju rozpravu z 2. decembra 2015 o situácii v Maďarsku,

–  so zreteľom na otázku Komisii o situácii v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia vo svojej odpovedi na otázku Parlamentu na ústne zodpovedanie prijatú 10. novembra 2015 Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorú administratívne útvary Parlamentu neposkytli členom výboru LIBE včas, uviedla, že podmienky na aktiváciu rámca pre právny štát nie sú v túto chvíľu splnené;

B.  keďže v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 prijala Komisia sériu opatrení v súvislosti s nedávnym vývojom v Maďarsku, ktorých prehľad poskytla Parlamentu komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová 2. decembra 2015 počas rozpravy v pléne;

C.  keďže diskusia, ktorú otvoril predseda vlády Orbán o opätovnom zavedení trestu smrti, sa nenaplnila a trest smrti nebol zavedený;

D.  keďže pokiaľ ide o migráciu, maďarská vláda 15. septembra formálne vyhlásila „krízovú situáciu spôsobenú masovým prisťahovalectvom“ na základe právnych predpisov, ktoré nadobudli platnosť v rovnaký deň;

E.  keďže pokiaľ ide o migráciu, Komisia posudzuje právne predpisy Maďarska – i ďalších členských štátov – a ich vykonávanie so zreteľom na ich súlad s právnymi predpismi EÚ v oblasti azylu a hraníc a Chartou základných práv Európskej únie; keďže toto posúdenie odhalilo množstvo problémov a otázok týkajúcich sa obsahu a vykonávania právnych predpisov;

F.  keďže prvá podrobná odpoveď maďarských orgánov bola doručená 4. novembra 2015, čím sa objasnil rad otázok;

G.  keďže Komisia situáciu v Maďarsku a ostatných členských štátoch aktívne monitoruje a v nevyhnutných prípadoch už začala konania o porušení predpisov a predbežné konania o porušení predpisov;

H.  keďže Komisia opakovane oznámila Parlamentu, že je pripravená využiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zabezpečila, že členské štáty budú dodržiavať svoje povinnosti podľa právnych predpisov EÚ;

I.  keďže účelom rámca pre právny štát je riešiť systémové a priebežné hrozby pre právny štát v členskom štáte predtým, ako dosiahnu úroveň, keď by bolo nevyhnutné použiť článok 7 Zmluvy o EÚ, a to najmä v situáciách, ktoré nie je možné účinne riešiť konaním o porušení predpisov, a ak sa zdá, že „ochranné opatrenia týkajúce sa právneho štátu“, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni, už nie sú schopné účinne riešiť tieto hrozby;

J.  keďže Charta základných práv Európskej únie je plne začlenená do maďarskej ústavy a právnych systémov ďalších členských štátov;

1.  berie na vedomie, že odpoveď Komisie na uznesenie Parlamentu bola komplexná a presná; berie na vedomie pripravenosť Komisie riešiť existujúce problémy konaniami o porušení predpisov a predbežnými konaniami o porušení predpisov voči niekoľkým členským štátom vrátane postupov v súvislosti s právnym štátom, ktoré sa týkajú napríklad zásady právnej istoty, účinnosti súdneho preskúmania, právomocí a nezávislosti správnych orgánov a porušovania právnych predpisov v oblasti a azylu a základných práv;

2.  +je presvedčený, že všetky členské štáty musia v rámci svojej legislatívnej a administratívnej praxe plne dodržiavať právo EÚ a že všetky právne predpisy vrátane primárneho práva každého členského štátu alebo kandidátskej krajiny musia odrážať základné európske hodnoty, t. j. demokratické zásady, zásadu právneho štátu a základné práva, a byť s nimi v súlade;

3.  víta skutočnosť, že Komisia ubezpečila Parlament, že bude situáciu v Maďarsku a ostatných členských štátoch aj naďalej sledovať, a to vrátane fungovania vnútroštátnych ochranných opatrení týkajúcich sa právneho štátu, napríklad súdnych a ústavných mechanizmov;

4.  očakáva, že Komisia bude rovnako sledovať všetky členské štáty v súvislosti s migráciou, demokratickými zásadami, právnym štátom a základnými právami a nebude uplatňovať dvojaké normy a podá o tejto záležitosti správu Parlamentu;

5.  očakáva, že členské štáty budú v čase krízy spolupracovať a stáť pri sebe, a vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby podporila členské štáty pri hľadaní riešení zameraných na boj proti krízam a posilnenie právneho štátu;

6.  očakáva, že všetky členské štáty sa konštruktívnym spôsobom zapoja do súčasnej diskusie o európskej migračnej agende, ktorá sa rovnako týka vnútorných, vonkajších aj rozvojových politík, ktoré treba zaviesť najskôr v EÚ a následne sa ich vplyv prejaví na africkom kontinente a Blízkom východe;

7.  poveruje svojho predsedu, postúpil aby toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi Maďarska.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0227.

Právne oznámenie