Postup : 2015/2979(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1350/2015

Předložené texty :

B8-1350/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 261kWORD 72k
14.12.2015
PE573.387v01-00
 
B8-1350/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP))


Georg Mayer za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP))  
B8‑1350/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na Cutileirův plán, Vanceův-Owenův plán, Owenův-Stoltenbergův plán a plán Kontaktní skupiny,

–  s ohledem na Washingtonskou dohodu podepsanou dne 1. března 1994(1),

–  s ohledem na Daytonskou mírovou dohodu a 12 příloh této dohody, zejména na přílohy IV a X, jež byly parafovány dne 21. listopadu 1995 v Daytonu a podepsány dne 14. prosince 1995 v Paříži(2),

–  s ohledem na bonnské závěry, které byly výsledkem zasedání Rady pro nastolení míru, jež se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. prosince 1997(3) v Bonnu,

–  s ohledem na bod 13 rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1384 (2004)(4),

–  s ohledem na bod 1 rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1592 (2007)(5),

–  s ohledem na zvláštní zprávu vysokého představitele určenou generálnímu tajemníkovi OSN o provádění Všeobecné rámcové dohody o míru v Bosně a Hercegovině (GFAP) ze dne 4. září 2015(6),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 16. prosince 2015 k 20. výročí Daytonské mírové dohody,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství i političtí činitelé v Bosně a Hercegovině si po skončení konfliktu byli vědomi, že pro přežití země v pevných hranicích známých pod zkratkou „AVNOJ“ byla nutná radikální decentralizace;

B.  vzhledem k tomu, že Daytonská mírová dohoda znamenala konec války a ustavila v Bosně a Hercegovině zcela novou vnitřní strukturu, jak pokud jde o volební proces, tak o fungování jejích institucí, v souladu s ženevskými a newyorskými zásadami ze září 1995;

C.  vzhledem k tomu, že během dvaceti let od podpisu Daytonské mírové dohody byla ústava Bosny a Hercegoviny „masivně pustošena“ členy mezinárodního společenství i řadou místních aktérů, včetně vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině, Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny a Rady bezpečnosti OSN;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 5 i čl. 3 odst. 3 písm. a) ústavy Bosny a Hercegoviny jsou Ústavním soudem Bosny a Hercegoviny i Úřadem vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR) využívány k legitimizaci neoprávněného porušování Daytonské mírové dohody na kvaziprávním základě;

E.  vzhledem k tomu, že příloha 4 Daytonské mírové dohody byla nezákonně revidována, a to proti vůli smluvních stran a mimo rámec postupů stanovených Vídeňskou úmluvou o smluvním právu;

F.  vzhledem k tomu, že úřad OHR, který byl vytvořen jako mezinárodní instituce ad hoc, nebyl oprávněn k nastolení centralizace celé řady funkcí, v rozporu s daytonskou ústavou Bosny a Hercegoviny, která vyhrazuje téměř všechny pravomoci samosprávným jednotkám;

G.  vzhledem k tomu, že přesun pravomocí z úrovně samosprávných jednotek, provedený vysokým zástupcem, vedl od původních sedmi společných institucí k 70 institucím, jež zaměstnávají téměř 23 000 osob;

H.  vzhledem k tomu, že úřad OHR přijal dne 12. listopadu 2000 rozhodnutí, kterým zavedl zákon o Státním soudu Bosny a Hercegoviny, a to „do té doby, dokud Parlamentní shromáždění Bosny a Hercegoviny tento zákon řádně nepřijme, a to beze změn a souvisejících podmínek“;

I.  vzhledem k tomu, že na základě výnosů vydaných úřadem OHR od roku 2000 bylo ze zaměstnání ve státní správě propuštěno téměř 200 občanů Bosny a Hercegoviny, včetně zvolených prezidentů, zákonodárců, soudců a jiných představitelů, jimž bylo navíc další působení ve státní správě zakázáno, a že tento úřad běžně vydával výnosy, kterými odvolával politiky z funkcí, zakazoval jim práci ve veřejné sféře, zabavoval cestovní dokumenty a zmrazoval bankovní účty;

1.  připomíná místním politickým představitelům, že je zapotřebí provedení reforem, které se zaměří na neúčinné, neefektivní či nekonzistentní zákony a instituce; zdůrazňuje, že je nutné přijmout opatření na ochranu politických, občanských a lidských práv, vyzývá k obnově právního státu a vybízí čelní představitele v Bosně a Hercegovině, aby vynaložili značné úsilí na realizaci politického systému, jehož vytvoření předpokládá daytonská ústava;

2.  zdůrazňuje, že úřad OHR coby nezvolený politický orgán již nemůže nadále zavádět zákony, proti nimž neexistuje možnost odvolání a na jejichž tvorbě se nepodílí žádný nezávislý subjekt; naléhavě vyzývá k tomu, aby byla opětovně potvrzena příloha X Daytonské mírové dohody;

3.  požaduje, aby byla provedena nezbytná opatření, která zajistí dodržování Daytonské mírové dohody a zastaví veškeré pokusy o její změnu či relativizaci, včetně pokusů o zavádění zákonů týkajících se soudu a státního zastupitelství;

4.  vyzývá Radu, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby respektovaly demokratické instituce Bosny a Hercegoviny, její svrchovanost a vůli jejích obyvatel;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsednictvu a parlamentu Bosny a Hercegoviny.

(1)

http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/washagree_03011994.pdf

(2)

http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm

(3)

http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5183

(4)

„Shromáždění považuje za neslučitelné s demokratickými zásadami, aby mohl vysoký zástupce přijímat vykonatelná rozhodnutí, aniž by za ně byl odpovědný či povinen zdůvodnit jejich opodstatněnost a aniž by existovala možnost tato rozhodnutí napadnout soudní cestou.“

(5)

„Referenda jsou nástrojem přímé demokracie, který je součástí evropského volebního dědictví.“

(6)

http://www.ohr.int/other-doc/hr-reports/default.asp?content_id=49202

Právní upozornění