Postup : 2015/2979(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1350/2015

Predkladané texty :

B8-1350/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 264kWORD 71k
14.12.2015
PE573.387v01-00
 
B8-1350/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))


Georg Mayer v mene Skupiny Európa národov a slobody

Uznesenie Európskeho parlamentu o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))  
B8‑1350/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Cutileirov plán, plánVance-Owen, plán Owen-Stoltenberg a plán kontaktnej skupiny,

–  so zreteľom na Washingtonskú dohodu podpísanú 1. marca 1994(1),

–  so zreteľom na Daytonskú mierovú dohodu a jej 12 príloh, najmä prílohy IV a X, ktoré boli parafované 21. novembra 1995 v Daytone a podpísané 14. decembra 1995 v Paríži(2),

–  so zreteľom na závery z Bonnu vyplývajúce zo zasadnutia Rady pre nastolenie mieru, ktoré sa konalo v Bonne 9. a 10. decembra 1997(3),

–  so zreteľom na bod 13 uznesenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 1384 (2004)(4),

–  so zreteľom na bod 1 uznesenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 1592 (2007)(5),

–  so zreteľom na osobitnú správu o vykonávaní Všeobecnej rámcovej dohody o mieri (GFAP) v Bosne a Hercegovine, ktorú 4. septembra 2015 zaslala vysoká predstaviteľka generálnemu tajomníkovi OSN(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) zo 16. decembra 2015 o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže medzinárodné spoločenstvo a politickí aktéri v Bosne a Hercegovine (BaH) si po skončení konfliktu boli vedomí, že prežitie krajiny v rámci stanovených hraníc známych ako hranice AVNOJ závisí od radikálnej decentralizácie;

B.  keďže Daytonská mierová dohoda znamenala koniec vojny a ustanovila úplne novú vnútornú štruktúru v BaH, pokiaľ ide o volebný proces a fungovanie inštitúcií krajiny, v súlade so zásadami zo Ženevy a New Yorku zo septembra 1995;

C.  keďže počas dvadsiatich rokov od podpísania Daytonskej mierovej dohody členovia medzinárodného spoločenstva a mnoho miestnych subjektov vrátane vysokého predstaviteľa pre BaH, ústavného súdu BaH a Bezpečnostnej rady OSN „masívne pustošili“ ústavu BaH;

D.  keďže ústavný súd BaH a Úrad vysokého predstaviteľa (OHR) využívajú článok 3 ods. 5 a článok 3 ods. 3 písm. a) ústavy BaH na legitimizovanie nepovolených porušení Daytonskej mierovej dohody na kvázi právnom základe;

E.  keďže príloha 4 k Daytonskej mierovej dohode bola nezákonne revidovaná a to proti vôli signatárskych strán a mimo postupov stanovených Viedenským dohovorom o zmluvnom práve;

F.  keďže OHR, ktorý bol zriadený ako medzinárodná inštitúcia ad hoc, nebol oprávnený presadiť centralizáciu celého radu funkcií v rozpore s daytonskou ústavou BaH, ktorá vyhradzuje takmer všetky právomoci samosprávnym jednotkám;

G.  keďže prenesenie právomocí z úrovne samosprávnych jednotiek uskutočnené vysokým predstaviteľom viedlo k tomu, že namiesto siedmich inštitúcií existuje 70 inštitúcií, ktoré zamestnávajú 23 000 osôb;

H.  keďže OHR prijal 12. novembra 2000 rozhodnutie, ktorým zaviedol zákon o štátnom súde BaH „dokiaľ Parlamentné zhromaždenie Bosny a Hercegoviny tento zákon riadne neprijme, a to bez zmien a bez pripojených podmienok“;

I.  keďže od roku 2000 OHR vydal dekréty, na základe ktorých bolo prepustených zo zamestnania v štátnej správe takmer 200 občanov BaH vrátane zvolených prezidentov, zákonodarcov, sudcov a iných úradníkov, ktorým bolo okrem toho zakázané pracovať v štátnej správe, a keďže OHR bežne vydával rozhodnutia, ktorými odvolával politikov z úradu, zakazoval im prácu vo verejnej oblasti, zabavoval cestovné dokumenty a zmrazoval bankové účty;

1.  pripomína politickým predstaviteľom, že je nutné uskutočniť reformy, ktoré sa zamerajú na neúčinné, neefektívne či nekonzistentné zákony a inštitúcie; zdôrazňuje, že treba prijať opatrenia na ochranu politických, občianskych a ľudských práv, žiada, aby bol obnovený právny štát, a nabáda vedúcich predstaviteľov BaH, aby vynaložili značné úsilie na realizáciu politického systému, ktorý predpokladá daytonská ústava;

2.  zdôrazňuje, že OHR ako nevolený politický orgán nemôže pokračovať v zavádzaní zákonov, proti ktorým nie je možné odvolať sa a na tvorbe ktorých sa nepodieľal žiadny nezávislý subjekt; naliehavo vyzýva na opätovné potvrdenie prílohy X k Daytonskej mierovej dohode;

3.  žiada, aby sa vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa Daytonská mierová dohoda dodržiavala, a zastavia akékoľvek pokusy zmeniť alebo relativizovať medzinárodnú Daytonskú mierovú dohodu, vrátane pokusov o zavádzanie zákonov týkajúcich sa súdu a prokuratúry;

4.  vyzýva Radu, Komisiu a podpredsedníčku Komisie a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby rešpektovali demokratické inštitúcie BaH, jej zvrchovanosť a vôľu jej obyvateľov;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedníctvu a parlamentu Bosny a Hercegoviny.

(1)

http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/washagree_03011994.pdf

(2)

http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm

(3)

http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5183

(4)

„Zhromaždenie považuje za nezlučiteľné s demokratickými zásadami, aby mohol vysoký predstaviteľ prijať vynútiteľné rozhodnutia a nebyť za ne zodpovedný alebo nebyť povinný odôvodniť ich platnosť, a to bez toho, aby existovali právne opravné prostriedky.“

(5)

„Referendá sú nástrojom priamej demokracie, ktoré patria k európskemu volebnému dedičstvu.“

(6)

http://www.ohr.int/other-doc/hr-reports/default.asp?content_id=49202

Právne oznámenie