Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1351/2015

Předložené texty :

B8-1351/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0461

NÁVRH USNESENÍ
PDF 369kWORD 87k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.389v01-00
 
B8-1351/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1110/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Julie Ward za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP))  
B8‑1351/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU), zejména na její druhou a čtvrtou až sedmou odrážku,

–  s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku a články 6 a 7 SEU a rovněž na články SEU a Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku(1) a ze dne 5. července 2011 o změně maďarské ústavy(2),

–  s ohledem na dopis ze dne 6. března 2013, který zaslali ministři zahraničních věcí Německa, Nizozemska, Dánska a Finska předsedovi Komise José Manuelovi Barrosovi a v němž vyzvali k zavedení mechanismu k lepšímu dodržování základních hodnot v členských státech,

–  s ohledem své usnesení ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku(3),

–  s ohledem na svou rozpravu o demokracii, právním státě a základních právech v Maďarsku, která proběhla na plenárním zasedání dne 21. října 2014,

–  s ohledem na závěry ohledně zajištění dodržování zásad právního státu, které dne 16. prosince 2014 přijala Rada a členské státy zasedající v Radě,

–  s ohledem na slyšení o situaci v oblasti lidských práv v Maďarsku, které dne 22. ledna 2015 uspořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku(4),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 27. listopadu 2015, které učinil po své návštěvě Maďarska,

–  s ohledem na prohlášení Komise ohledně situace v Maďarsku učiněné v rámci rozpravy na plenárním zasedání Parlamentu dne 2. prosince 2015,

–  s ohledem na maďarský zákon CXL z roku 2015 o masovém přistěhovalectví,

–  s ohledem na maďarský zákon CXLII z roku 2015 o účinné ochraně maďarských hranic a o masovém přistěhovalectví,

–  s ohledem na usnesení maďarského parlamentu č. 36/2015 o poselství vedoucím představitelům Evropské unie, které bylo přijato dne 22. září 2015,

–  s ohledem na nadcházející posouzení čtvrté novely maďarského základního zákona Komisí,

–  s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1941 (2013) o žádosti o zahájení postupu monitorování situace v Maďarsku, na navazující usnesení č. 2064 (2015) a na usnesení č. 2035 (2015) o ochraně bezpečnosti novinářů a svobody sdělovacích prostředků v Evropě,

–  s ohledem na otázku Komisi o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů (článek 2 SEU);

B.  vzhledem k tomu, že rozumné veřejné výdaje a ochrana finančních zájmů EU by měly být základními prvky politiky EU, aby se zvýšila důvěra občanů, kteří by měli být ujištěni, že jejich finance jsou využívány řádně, účinně a efektivně;

C.  vzhledem k tomu, že způsob, jakým je zásada právního státu uplatňována na vnitrostátní úrovni, má klíčový význam pro zajištění vzájemné důvěry mezi členskými státy a jejich právními systémy, a je tudíž zásadní pro vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva podle hlavy V SFEU;

D.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv EU zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

E.  vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a na její protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se postavení uprchlíků je v souladu se SEU a SFEU zaručeno právo na azyl;

F.  vzhledem k tomu, že nejnovější vývoj v Maďarsku vyvolal obavy ohledně situace v oblasti základních práv, demokracie a právního státu v zemi, zejména pokud jde o svobodu a pluralismus sdělovacích prostředků, boj proti nesnášenlivosti a diskriminaci, lidská práva přistěhovalců, žadatelů o azyl a uprchlíků, svobodu shromažďování a sdružování, svobodu vzdělávání a akademického výzkumu, rovného přístupu k náboženskému vyznání a přesvědčení, omezování a bránění činnosti organizací občanské společnosti, práva osob náležejících k menšinám, včetně Romů a osob LGBTI, nezávislost soudnictví a řadu znepokojivých obvinění z korupce a střetu zájmů, které podrývají právní stát;

G.  vzhledem k tomu, že maďarský parlament v červenci a září 2015 schválil řadu novel týkajících se zejména zákona o azylu, trestního zákoníku, trestního práva procesního, zákona o státních hranicích, zákona o policii a zákona o národní obraně; vzhledem k tomu, že v předběžném posouzení upozornila Komise na řadu vážných problémů souvisejících se slučitelností těchto novel s právními předpisy EU a s jejich dopadem na dodržování základních práv migrantů, zejména zásady nenavracení; vzhledem k tomu, že dne 6. října 2015 zaslala Komise maďarské vládě administrativní dopis; vzhledem k tomu, že maďarská vláda na tento dopis odpověděla dne 4. listopadu 2015;

H.  vzhledem k tomu, že Komise ve svém prohlášení ohledně situace v Maďarsku učiněném v rámci rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. prosince 2015 uvedla, že je připravena využít veškeré prostředky, které má k dispozici, včetně řízení o porušení Smlouvy, aby zajistila, že Maďarsko, jakož i jakýkoli jiný členský stát bude plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a respektovat hodnoty Unie zakotvené v článku 2 SEU; vzhledem k tomu, že Komise má za to, že podmínky pro aktivaci rámce právního státu nebyly v souvislosti s Maďarskem v této fázi splněny;

1.  znovu opakuje svůj postoj, který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku;

2.  připomíná, že pokud by některý členský stát závažným způsobem nerespektoval hodnoty uvedené v článku 2 SEU, byl by aktivován „postup podle článku 7“;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávno přijatými legislativními změnami právních předpisů v oblasti migrace, azylu a hranic; vyjadřuje politování nad řadou rychlých opatření přijatých v uplynulých měsících, která mimořádně ztížila či přímo znemožnila přístup k mezinárodní ochraně a která neoprávněně kriminalizují migranty a žadatele o azyl; zdůrazňuje své obavy, pokud jde o dodržování zásady nenavracení; opakuje své znepokojení v souvislosti se stále častějším zadržováním žadatelů o azyl a s xenofobní rétorikou, která spojuje migranty se sociálními problémy a bezpečnostními riziky, a ještě více tak ztěžuje integraci několika málo migrantů, kteří v zemi zůstávají;

4.  domnívá se, že všechny členské státy musejí ve své legislativní a správní praxi dodržovat plný soulad s právem EU a že veškeré právní předpisy, včetně primárního práva všech členských států nebo kandidátských zemí, musejí odrážet základní evropské hodnoty, totiž demokratické zásady, právní stát a základní práva, a být s nimi v souladu;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada na vývoj situace v Maďarsku nezareagovala; naléhavě žádá Radu Evropské unie a Evropskou radu, aby uspořádaly diskuzi a přijaly závěry týkající se situace v Maďarsku;

6.  konstatuje, že tyto ústavní, právní a politické změny vyvolaly znepokojení, pokud jde o dodržování zásady právního státu, demokracie a základních práv v Maďarsku v posledních letech, a společně že jednoznačně představují vznikající systémové ohrožení právního státu v tomto členském státě; domnívá se, že Maďarsko je zkouškou pro EU, která má ověřit její schopnost a ochotu reagovat na ohrožení a nerespektování jejích vlastních základních hodnot členským státem; lituje toho, že nečinnost EU možná přispěla k podobnému vývoji v některých dalších členských státech, jako je např. Polsko, které vykazuje podobné znepokojující známky oslabování právního státu jako Maďarsko;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že ve světle uvedeného vývoje v Maďarsku se Komise jako strážkyně Smluv domnívá, že podmínky pro aktivaci rámce právního státu nebyly ještě splněny;

8.  konstatuje, že řízení o nesplnění povinnosti, které Komise zahájila proti maďarské vládě, představuje krok správným směrem; připomíná však, že ačkoliv jsou řízení o nesplnění povinnosti důležitým nástrojem pro řešení některých problémů právního státu, vedla jen k omezeným výsledkům, neboť Komise může zahajovat tato řízení pouze v případě, že se jedná o porušení určitého ustanovení právních předpisů EU, takže nemohou vždy účinně napravovat případy systematického nerespektování základních hodnot, na což Komise upozornila ve svém sdělení o rámci EU pro posílení právního státu;

9.  opakovaně vyzývá Komisi, aby aktivovala první fázi rámce EU pro posílení právního státu, a aby proto bezodkladně zahájila proces podrobného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku, aby zároveň provedla posouzení potenciálních případů závažného systémového porušování hodnot, na nichž je podle článku 2 SEU Unie založena, včetně kombinovaného dopadu řady opatření zhoršujících stav demokracie, právního státu a základních práv, a aby zhodnotila, zda v tomto členském státě nedochází k systémovému ohrožení právního státu, které by mohlo vést ke zřejmému nebezpečí závažného porušování hodnot ve smyslu článku 7 SEU;

10.  znovu vyzývá Komisi, aby předložila návrh na vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva, který bude představovat nástroj pro zajištění dodržování a vymáhání Listiny a Smluv podepsaných všemi členskými státy, bude založený na společných a objektivních ukazatelích a bude provádět nestranné každoroční zhodnocení stavu základních práv, demokracie a právního státu ve všech členských státech bez rozdílu a na rovném základě, které by obsahovalo hodnocení prováděné Agenturou EU pro základní práva, spolu s příslušnými závaznými nápravnými mechanismy s cílem zaplnit stávající mezery a umožnit automatickou postupnou reakci na porušování zásad právního státu a základních práv na úrovni členských států;

11.  vyzývá ke zřízení silného a nezávislého Úřadu evropského veřejného žalobce za účelem boje proti podvodům v evropském rozpočtu a proti zneužívání evropských prostředků, mj. v Maďarsku; bere na vědomí rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2015 pozastavit některé smlouvy v osmi programech financování EU z důvodu použití příliš restriktivních kritérií výběru při zadávání veřejných zakázek v Maďarsku; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve všech vyšetřováních a v plné míře využila veškerých dostupných legislativních nástrojů s cílem zajistit transparentní a řádné vynakládání prostředků EU v Maďarsku v souladu s právem EU;

12.  vítá skutečnost, že Komise dne 30. listopadu 2015 zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu, která vyzývá Komisi, aby uplatnila článek 7 SEU a zajistila projednání maďarské otázky v Radě; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby v souladu s čl. 83 odst. 1 písm. a) jednacího řádu vypracoval zvláštní zprávu o Maďarsku s cílem přijmout odůvodněný návrh vyzývající Radu k tomu, aby jednala v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU a rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2 SEU;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, předsedovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře EU pro základní práva, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

(2)

Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 17.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0227.

Právní upozornění