Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1355/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1355/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0474

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 169kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.397v01-00
 
B8-1355/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))


Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))  
B8-1355/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι, και ειδικότερα αυτό της 9ης Ιουλίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού, και ιδίως το άρθρο 96 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών (ACHPR),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CAT),

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση της 27ης Ιουλίου 2015 της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΗΕ στο Μπουρούντι (MENUB),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 17ης Οκτωβρίου 2015 της Αφρικανικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής σχετικά με τις προεδρικές εκλογές της 21ης Ιουλίου 2015 στη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 14ης Ιουνίου 2015, να αναστείλει την αποστολή εκλογικών παρατηρητών στο Μπουρούντι εξαιτίας της κατάστασης στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ιουνίου 2014, στα οποία δεσμεύεται το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι και τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, εκ μέρους της ΕΕ, στις 23 Ιουλίου 2015, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, της 28ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2015/1763, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015 και με την οποία προσκαλείται το Μπουρούντι σε διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ - ΑΚΕ (συμφωνία του Κοτονού) για την περίπτωση παραβίασης ουσιωδών διατάξεων της συμφωνίας, δηλαδή διατάξεων που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2248 (2015) της 12ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Προέδρου Nkurunziza στις 26 Απριλίου 2015, σύμφωνα με την οποία θα διεκδικούσε και τρίτη θητεία, προκάλεσε εκτεταμένες διαμαρτυρίες και μία αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στις 13 Μαΐου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι αξιωματούχοι θεσμικών οργάνων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο αντιπρόεδρος, δύο μέλη της Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (CEΝΙ) και ένας ανώτερος δικαστικός του Συνταγματικού Δικαστηρίου εγκατέλειψαν κατόπιν τούτων τη χώρα, επικαλούμενοι όλοι φόβο για την ασφάλειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εντάσεις έχουν αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέστειλε την αποστολή εκλογικών παρατηρητών της (ΕΟΜ)·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές διεξάχθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι δημοκρατικές αρχές και παραβίασαν το πνεύμα και το γράμμα των συμφωνιών της Αρούσα, γι’ αυτό και τις μποϊκοτάρισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nkurunziza ξεκίνησε την τρίτη του θητεία ως Πρόεδρος του Μπουρούντι, παρά τις διαμαρτυρίες των διεθνών δωρητών και τη δήλωση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών στο Μπουρούντι (MENUB), ότι οι εκλογές δεν ήσαν ούτε αξιόπιστες ούτε ελεύθερες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική καταστολή και καταπίεση της ελεύθερης έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι έχουν αυξηθεί δραματικά μετά τις προεδρικές εκλογές της 21ης Ιουλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο UNHCR έκανε λόγο στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 για ανησυχητική κλιμάκωση των συλλήψεων, κρατήσεων και φόνων από τις αρχές του μήνα και προέτρεψε τις αρχές της χώρας να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ζεΐντ Ραάντ δήλωσε: «καθημερινά βρίσκονται πτώματα στους δρόμους ορισμένων γειτονιών της Μπουζουμπούρα» και «σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα φαίνεται να είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση. Στα πτώματα εμφανίζονται ενίοτε ίχνη βασανισμού, ενώ συχνά έχουν τα χέρια δεμένα πισώπλατα»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεινόμενη πολιτική βία και ανασφάλεια στην Μπουζουμπούρα έχουν οδηγήσει σε δολοφονίες με στόχο μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς και του κυβερνητικού κόμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, καθώς υψηλόβαθμα στελέχη και των δύο πλευρών έχουν πέσει θύματα δολοφονικής απόπειρας: ο στρατηγός Adolphe Nshimirimana, στενός συνεργάτης του Προέδρου Nkurunziza, δολοφονήθηκε σε επίθεση με ρουκέτα στις 2 Αυγούστου 2015· ο Pierre Claver Mbonimpa, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά την επόμενη ημέρα· ο συνταγματάρχης Jean Bikomagu, πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, δολοφονήθηκε με πυροβόλο όπλο στις 15 Αυγούστου 2015· ο Patrice Gahungu, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αντιπολίτευσης "΄Ενωση για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη" (UPD) δολοφονήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015· ο στρατηγός Prime Niyongabo, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Μπουρούντι, γλίτωσε από δολοφονική επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου 2015· το πτώμα της κ. Charlotte Umugwaneza, ηγέτιδας της αντιπολίτευσης που συμμετείχε σε εκστρατείες κατά της διαφθοράς, βρέθηκε στον ποταμό Γκικόμα στις 18 Οκτωβρίου, μία ημέρα αφότου χαρακτηρίστηκε αγνοούμενη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία ξέσπασε για μια ακόμη φορά στις 3 Οκτωβρίου στα βόρεια της πρωτεύουσας Μπουζουμπούρα, στις περιοχές Μουτακούρα, Τσιμπιτόκε και Νγκαγκάρα –οι οποίες θεωρούνταν προπύργια των αντιπάλων της ανάληψης τρίτης θητείας από τον Πρόεδρο Nkurunziza–, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άμαχοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί 134 άνθρωποι και έχουν σημειωθεί εκατοντάδες αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων 704 συλλήψεων μόνο από την αρχή του Σεπτεμβρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα 215.000 άνθρωποι·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες πηγές όπως η FIDH, η HRW κ.τ.λ., οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προβεί σε ιδιαιτέρως σκληρά μέτρα και έχουν χρησιμοποιήσει υπέρμετρη και δυσανάλογη βία, ενδέχεται μάλιστα να έχουν διαπράξει ακόμη και συνοπτικές και εξωδικαστικές εκτελέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC) ενέκρινε ψήφισμα για το Μπουρούντι στις 2 Οκτωβρίου 2015, με το οποίο ζητούσε να παρακολουθείται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή από τώρα και καθ’ όλη της διάρκεια του 2016·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης συνέστησε στις 17 Οκτωβρίου 2015 να επισπευσθούν τα σχέδιά του για την αποστολή στρατευμάτων στο Μπουρούντι, αν επιδεινωθεί η άσκηση βίας στη χώρα, ζήτησε να διεξαχθούν έρευνες για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων στην εν λόγω χώρα και ανακοίνωσε την έναρξη ολοκληρωμένης διερεύνησης της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πράξεων βίας κατά του άμαχου πληθυσμού στο Μπουρούντι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση ζητεί την άμεση διεξαγωγή διαλόγου στην Καμπάλα ή στην Αντίς Αμπέμπα στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν εκτός συνόρων καθώς και η κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει αυτό το αίτημα διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επίσης ζητήσει τη διεξαγωγή τέτοιου διαλόγου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μπουρουντιανές αρχές ισχυρίζονται ότι είναι έτοιμες για συνομιλίες με την αντιπολίτευση, ο δε Πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο συγκροτείται εθνική επιτροπή για τη διεξαγωγή δια-μπουρουντιανού διαλόγου· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι τα περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτάχθηκαν στην ανάληψη τρίτης θητείας από τον Πρόεδρο Nkurunziza τελούν υπό δίωξη με την κατηγορία της εξέγερσης και της συνέργιας στην απόπειρα πραξικοπήματος της 13ης Μαΐου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της νέας Εθνοσυνέλευσης Pascal Nyabenda έχει δηλώσει ότι «όσοι ενέχονται στην οργάνωση και την εκτέλεση του πραξικοπήματος (...) δεν θα συμμετάσχουν στον διάλογο»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι ουγκαντέζοι μεσολαβητές ανακοίνωσαν ότι ο διάλογος θα επαναληφθεί τον Νοέμβριο, οι μπουρουντιανές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης εις βάρος πολιτικών αντιπάλων, με τα οποία ζητούν την έκδοσή τους από τρεις χώρες: το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Ρουάντα·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές προσπάθειες να αρθεί η κρίση στη χώρα δεν έχουν φέρει μέχρι στιγμής την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση του Μπουρούντι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι δε ΜΚΟ έχουν εμποδιστεί να ασκήσουν το έργο τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων έχουν γίνει σχεδόν καθημερινότητα, η δε δραματική κλιμάκωση της βίας απειλεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εμφύλιο πόλεμο·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στο Μπουρούντι και τις επιπτώσεις της στη σταθερότητα όλης της ευρύτερης περιοχής· καλεί τις μπουρουντιανές αρχές να αποτρέψουν περαιτέρω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας και αυθαιρεσίας, επαναλαμβάνει δε ότι όσοι φέρουν ευθύνη για αυτές πρέπει να θεωρηθούν υπόλογοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη· υποστηρίζει, από αυτή την άποψη, τη δήλωση της εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κ. Fatou Bensouda, στις 6 Νοεμβρίου·

2.  καταδικάζει την απόπειρα πραξικοπήματος της 13ης Μαΐου και κάθε πράξη βίας και εκτροπής της συνταγματικής τάξης, ανεξαρτήτως της ταυτότητας των δραστών, και υπενθυμίζει ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν δηλώσει ότι είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους παράγοντες του Μπουρούντι να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα.

3.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπουρούντι να τηρήσει τις περιφερειακές και διεθνείς δεσμεύσεις της και να εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία για να ενισχυθούν οι δραστηριότητες των παρατηρητών της ΑΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) στη χώρα·

4.  προτρέπει όλα τα μέρη της κρίσης στο Μπουρούντι –την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών– να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και να προσέλθουν σε έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, για να αποτραπεί τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα· υπενθυμίζει ότι μόνο με την αναζήτηση μίας συμβιβαστικής λύσης μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μπορεί να επιτευχθεί ένα βιώσιμο πολιτικό αποτέλεσμα προς το συμφέρον του μπουρουντιανού λαού και της δημοκρατίας, ώστε να βγει η χώρα από το παρόν αδιέξοδο και να μην ολισθήσει σε νέο εμφύλιο πόλεμο, μία εξέλιξη που θα είχε αναμφίβολα αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής των Μεγάλων Λιμνών και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις εκλογές στη ΛΔΚ και τη Ρουάντα·

5.  επαναλαμβάνει την άποψη που εξέφρασαν η Κοινότητα Κρατών της Ανατολικής Αφρικής (ΚΚΑΑ) και η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και η οποία διατυπώνεται επίσης στο ψήφισμα 2248 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2015, ότι η εξεύρεση διαρκούς πολιτικής λύσης προς το συμφέρον του λαού του Μπουρούντι είναι δυνατή μόνο μέσω του διαλόγου και της οικοδόμησης συναίνεσης, σύμφωνα με τη συμφωνία της Αρούσα και το Σύνταγμα του Μπουρούντι·

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενεργήσουν στηρίζοντας τις προσπάθειες της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής και της Αφρικανικής Ένωσης να επιτευχθεί διαρκής πολιτική λύση μέσω του δια-μπουρουντιανού διαλόγου· χαιρετίζει τις κυρώσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο της ΕΕ εις βάρος τεσσάρων Μπουρουντιανών οι δραστηριότητες των οποίων υπονομεύουν τη δημοκρατία και εμποδίζουν τις προσπάθειες να επιτευχθεί πολιτική λύση στην κρίση·

7.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της ΕΕ να ανοίξει τη ρήτρα διασφάλισης του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού με πνεύμα θετικό, προκειμένου να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα, καλώντας τις μπουρουντιανές αρχές να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις για να αναζητηθεί μία αποδεκτή από όλα τα μέρη λύση, να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών καθώς και του κράτους δικαίου και, τέλος, να καταστεί δυνατή η γρήγορη σύναψη συμφωνίας για τη λήψη των πρώτων μέτρων αποκλιμάκωσης, τα οποία θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για μια ουσιαστική πρόοδο προς την άρση της κρίσης και τη δημιουργία κλίματος συμφιλίωσης, ώστε να αποτραπούν οι ένοπλες συγκρούσεις·

8.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο παγώματος κάθε μη ανθρωπιστικής βοήθειας προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, μέχρι να σταματήσουν η υπέρμετρη άσκηση βίας και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπως καταγγέλλει ο OHCHR, και να εξευρεθεί πολιτική λύση μέσω γνήσιου δια-μπουρουντιανού διαλόγου·

9.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τη λήψη περισσότερων μέτρων από τον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης μίας ενισχυμένης παρουσίας του ΟΗΕ, σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση στο Μπουρούντι·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση του Μπουρούντι, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, στις κυβερνήσεις της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0275.

(2)

ΕΕ L 257, 2.10.2015, σ. 37.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου