Процедура : 2015/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1356/2015

Внесени текстове :

B8-1356/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0474

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 152kWORD 85k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.398v01-00
 
B8-1356/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP))


Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Елеонора Форенца, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Малин Бьорк, Иржи Мащалка, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP))  
B8-1356/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид преразгледаното споразумение от Котону и съдържащата се в него клауза за демокрацията и правата на човека,

–  като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди от 28 август 2000 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Бурунди, и по-специално член 96 от нея,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като все предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид съвместното изявление от 12 ноември 2015 г. на заместник генералния секретар на ООН Ян Елиасон, на председателя на Комисията на Африканския съюз Нкосазана Дламини-Зума, и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ЗП), Федерика Могерини относно Бурунди,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–  като взе предвид докладите от мисиите и приоритетните области на действие на Организация на ООН за прехрана и земеделие и на Фонда на ООН за децата (Уницеф) в Бурунди, по-специално по отношение на борбата срещу глада и недохранването,

–  като взе предвид Директива 2005/60/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(1),

–  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно принципа на съгласуваност на политиките за развитие,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Бурунди е една от най-слабо развитите държави в света; като има предвид, че почти половината (45 %) от нейните 10,6 милиона жители са на възраст 15 години или под тази възраст (като децата на възраст под 5 години съставляват 19,9 % от населението); като има предвид, че между 2013 и 2014 г. Бурунди загуби две позиции, като премина от 178 на 180 място в програмата на ООН за развитие (UNDP) „индекс на човешкото развитие; като има предвид, че четирима от всеки петима души в Бурунди живеят с по-малко от 1.25 долара на ден, и като има предвид, че 66,9 % от населението живее под прага на бедността;

Б.   като има предвид, че мирното споразумение от 2006 г. сложи край на конфликт, продължил 13 години и отнел живота на най-малко 300 000 души;

В.  като има предвид, че ключовото политическо събитие за периода 2013 – 2015 г. бяха президентските избори, произведени на 21 юли 2015 г., на които президентът Пиер Нкурунзиза си осигури трети мандат; като има предвид, че това представлява нарушение на споразуменията от Аруша, които гласят, че „президентът на републиката се избира за петгодишен мандат, който може да бъде подновен веднъж„ и „никой не може да бъде избиран за повече от два мандата като президент“ (член 7, параграф 3); като има предвид, че репресиите срещу опозиционни партии се засилиха; като има предвид, че по тази причина Африканският съюз (АС) отказа да изпрати наблюдатели да проследят изборите, ЕС прекрати своята мисия за наблюдение на изборите в Бурунди и опозицията на Бурунди реши да бойкотира изборите;

Г.  като има предвид, че кандидатурата на президента Нкурунзиза за трети мандат и последващото му преизбиране след изборите на 21 юли 2015 г. потопиха страната в най-дълбоката политическа криза от края на гражданската война; като има предвид, че по данни на ООН най-малко 250 души са били убити, хиляди ранени и над 200 000 души разселени от април 2015 г. насам;

Д.   като има предвид, че според Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) и други организации за защита на правата на човека, в страната са извършвани политически мотивирани нарушения на човешките права, нарушения на правата на човека и актове на насилие, както по време както на предизборния, така и след него, като тези актове са били насочени най-вече срещу активисти от опозицията, НПО, защитници на правата на човека и журналисти; като има предвид, че съществува широкоразпространено усещане, че посочените актове са предимно, но не изключително свързани с държавните институции; като има предвид, че правителството на Бурунди носи основната отговорност за обезпечаване на стабилността в Бурунди и за защитата на населението на Бурунди, въз основа на зачитането на принципите на правовата държава, правата на човека и международното хуманитарно;

Е.  като има предвид, че президентът на Уганда Йовери Мусевени, от името на Източноафриканската общност (ИАО), полага усилия за посредничество, с пълната подкрепа на АС, ЕС и ООН, с цел да насърчи диалога в рамките на Бурунди, така че да намери консенсус и мирно решение на кризата в страната;

1.  изразява своята дълбока загриженост относно положението в Бурунди и подчертава, че от него могат да произлязат катастрофални последици за целия регион; призовава за спазването на Пакта за сигурност, стабилност и развитие в региона на Големите африкански езера и Протокол за ненападение и взаимна отбрана в региона на Големите африкански езера;

2.  осъжда неотдавнашните насилствени нападения и увеличаването на случаите на нарушения и злоупотреби с правата на човека, включително убийства, извънсъдебни екзекуции, нарушаване на физическата неприкосновеност на хората, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение, произволни арести и незаконни задържания и нарушения на свободата на печата и на изразяване, както и ширещата се безнаказаност;

3.  призовава за незабавно прекратяване на насилието, нарушенията на правата на човека и политическото сплашване на представители на гражданското общество и на опоненти, и за незабавно разоръжаване на всички въоръжени групи, свързани с политически партии, в строго съответствие с международното право и правата на човека;

4.  изразява по-конкретно съжаление по повод наличието на много млади хора в рамките на въоръжените групи, действащи в Бурунди и следователно призовава международната общност да обърне специално внимание на подкрепата за реинтеграцията им и насърчаването на участието им в мирен политически процес;

5.  изисква всички страни в Бурунди да се въздържат от всякакви действия, които могат да представляват заплаха за мира и сигурността в страната; решително осъжда всички публични изявления, насочени към подбуждане на насилие или омраза към различните групи в обществото на Бурунди, които имат потенциал да влошат сегашното напрежение, и призовава всички участници да се въздържат от подобни изявления;

6.  настоятелно призовава всички страни в конфликта да създадат необходимите условия за възстановяване на доверието и насърчаване на националното единство и призовава за незабавно възобновяване на приобщаващ и прозрачен национален диалог, който включва правителството, опозиционните партии и представители на гражданското общество;

7.  подчертава, че подобен диалог, насочен към постигане на дълготраен мир, сигурност и стабилност и към възстановяването на демокрацията и правовата държава, в интерес на гражданите на Бурунди, следва да се основава на споразумението от Аруша и Конституцията на Бурунди;

8.  изразява сериозната си загриженост във връзка с броя на жертвите и случаите на тежки нарушения на правата на човека, регистрирани от началото на кризата; настоятелно призовава органите на Бурунди да предприемат строго и бързо разследване на обстоятелствата и мотивите, които стоят зад тези престъпления, и да гарантират, че извършителите ще бъдат подведени под наказателна отговорност; отново заявява, че не може да има безнаказаност за извършителите на нарушения или тежки злоупотреби с правата на човека;

9.  изразява дълбока загриженост във връзка с икономическото и социалното положение, в което се намира населението на Бурунди като цяло, и по-специално положението на бежанците и разселените лица, чийто брой ще продължава да расте, като се имат предвид проблемите в страната, свързани със сигурността, и напрежението в съседните държави; отново заявява подкрепата си за всички хуманитарни организации, които работят на място и в съседните приемащи страни; призовава международната общност и агенциите за хуманитарна помощ да продължат да предоставят помощ на всички онези, които понастоящем са бежанци и разселени лица вследствие на конфликта; приветства ангажимента на ЕС за увеличаване на финансовата подкрепа и хуманитарна помощ за посрещане на неотложните нужди на населението на тези страни;

10.  призовава проектозаконът за неправителствените организации да бъде преразгледан, за да бъде приведен в съответствие с международните стандарти и задълженията на Бурунди, и за да гарантира, че правото на провеждане на мирни демонстрации ще бъде уважено и че силите за сигурност и отбрана на страната ще използват сила пропорционално; призовава за отмяна на Указ 530/1597, който предвижда временното преустановяване на дейността на 10 организации за правата на човека, и за незабавна отмяна на замразяването на банковите им сметки, така че тези организации да могат свободно да упражняват своите дейности; осъжда положението на Пиер Клавер Мбонимпа (активист в областта на правата на човека, арестуван през 2014 г. заради критики срещу факта, че млади граждани на Бурунди биват въоръжавани и изпращани на военно обучение в Демократична република Конго), който бе прострелян и сериозно ранен в Бужумбура на 3 август 2015 г. и чийто син и зет бяха убити през октомври 2015 г.;

11.  счита, че настоящата криза може да се разреши само чрез политически диалог на национално и регионално равнище и в никакъв случай не може да служи като претекст за нова военна намеса в региона; отбелязва, че ЕС поиска започването на консултации съгласно член 96 от споразумението от Котону, за да се разследва неспазването на основни елементи на споразумението, по-конкретно правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава и че тези консултации ще започнат на 8 декември 2015 г.;

12.  настоятелно призовава Международния наказателен съд (МНС) и международните организации за защита на правата на човека да продължат да следят отблизо положението, с цел събиране на показания и съответни доказателства;

13.  изразява особена загриженост относно изключително високите нива на дискриминация и инкриминиране на ЛГБТИ лица в Бурунди; отново подчертава факта, че сексуалната ориентация и половата идентичност формират част от свободата на изразяване и индивидуалното право на неприкосновеност на личния живот, както е гарантирано от международното право в областта на правата на човека, съгласно което принципите на равенството и недискриминацията трябва да бъдат защитени, а свободата на изразяване трябва да бъде гарантирана; следователно изисква от парламента и правителството на Бурунди да отменят членовете от Наказателния кодекс, които допускат дискриминация по отношение на ЛГБТИ лицата;

14.  призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят необходимите средства за преодоляване на хуманитарната криза в региона на Големите езера, да работят в тясно сътрудничество с органите на ООН и да увеличат официалната помощ за развитие (ОПР) съгласно принципите за ефективност на развитието, договорени на международно равнище, за да бъдат преодолени причините за проблемите с неравенството, бедността и хроничното недохранване и да бъдат постигнати наскоро одобрените цели за устойчиво развитие (ЦУР);

15.  отбелязва, че проблемите на Бурунди могат да бъдат решени само чрез предоставяне на равни права на всички граждани, разрешаване на спорове, свързани с контрола над плодородните земеделски земи и безработицата и бедността, чрез борба с корупцията, бедността, икономическото неравенство и дискриминацията, като се осигури бизнес отчетност и спазване на екологичните и социалните стандарти и правата на човека, и се насърчават социалните, политическите и икономическите реформи с цел създаване на свободна, демократична и стабилна държава, която позволява укрепването на човешкото достойнство;

16.  счита, че липсата на достъп за хората до природните ресурси на страната, увеличаването на неравенството в доходите, нарастването на безработицата, влошаването на социалните условия и обедняването, са пречки пред стабилността и следва да бъдат абсолютни приоритети в близко бъдеще;

17.  призовава ЕС и неговите държави членки да изпълняват ефективно принципа на съгласуваност на политиките за развитие във всички свои действия по отношение на Бурунди, с цел да се гарантира, че те са надлежно съобразени и не подкопават целите на намаляване на бедността и осъществяване на целите за устойчиво развитие;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета АКТБ – ЕС, Източноафриканската общност и правителствата на нейните държави членки, на институциите на Африканския съюз и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

(1)

ОВ L 309, 25.11.2005, стр. 15.

Правна информация