Процедура : 2015/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1357/2015

Внесени текстове :

B8-1357/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0474

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 432kWORD 88k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.400v01-00
 
B8-1357/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2973(RSP))  
B8-1357/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди от 28 август 2000 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и насоките на ЕС за правата на човека относно свободата на изразяване,

–  като взе предвид Конституцията на Бурунди от 2005 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 12 ноември 2015 г. на заместник генералния секретар на ООН Ян Елиасон, на председателя на Комисията на Африканския съюз Нкосазана Дламини-Зума, и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ЗП), Федерика Могерини относно Бурунди,

–  като взе предвид комюникето относно Бурунди, прието от Африканския съюз на 515-ото заседание на Съвета за мир и сигурност, проведено на 13 юни 2015 г. на ниво държавни и правителствени ръководители,

–  като взе предвид комюникето относно положението в Бурунди, прието от Източноафриканската общност по време на 3-та среща на върха на държавните ръководители на 6 юли 2015 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно положението в Бурунди(1),

–  като взе предвид декларацията от 23 юли 2015 г. на върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини от името на ЕС след президентските избори в Бурунди,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 20 август 2015 г. относно Бурунди,

–  като взе предвид комюникето от 28 август 2015 г. на Групата на международните пратеници и представители за региона на Големите езера относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид Регламент (ОВППС) 2015/1763 на Съвета от 1 октомври 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 октомври 2015 г. относно започването на консултации с Бурунди съгласно член 96 от Споразумението от Котону за партньорство (COM(2015)0500),

–  като взе предвид изявлението от 9 октомври 2015 г. на делегацията на ЕС в Бурунди относно политическата криза и кризата със сигурността в Бурунди,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че парламентарните и президентските избори в Бурунди бяха проведени съответно на 29 юни и на 21 юли 2015 г. въпреки бойкота от страна на 17 опозиционни групи, оттеглянето на наблюдателите на избори от Африканския съюз и ЕС и изявленията на международната общност, че не са съществували условия за свободни и честни избори;

Б.   като има предвид, че Пиер Нкурунзиза беше избран за президент на Бурунди за трети мандат с 69,4 % от гласовете и че управляващата партия спечели 77 от 100-те места в Народното събрание;

В.  като има предвид, че третият мандат на президента на Бурунди Пиер Нкурунзиза представлява нарушение както на споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди от 28 август 2000 г., така и по-специално на член 7, параграф 3 от Протокол II относно демокрацията и доброто управление и на Конституцията на Бурунди, и по-специално член 96 от нея, който постановява, че президентът „се избира за мандат от пет години, който може да бъде подновен само веднъж. Никой не може да бъде избиран за повече от два президентски мандата.“

Г.  като има предвид, че организациите на гражданското общество и опозиционните партии, които бойкотираха изборите, подадоха жалби във връзка с проявите на насилие и заплахи от страна на „Имбонеракуре“ (младежката милиция на управляващата партия CNDD-FDD), тенденциозното използване на държавните институции, липсата на независимост на независимата национална избирателна комисия (CENI) на Бурунди и правителствените стратегии, насочени към намаляване на всеобхватността на изборния процес;

Д.  като има предвид, че мисията на ООН за наблюдение на изборите в Бурунди (MENUB) заяви, че като цяло изборната обстановка не е благоприятствала провеждането на приобщаващи, свободни и честни избори;

Е.  като има предвид, че правителството на Бурунди пренебрегна решенията и препоръките но Африканския съюз (АС) и Източноафриканската общност (EAC), приети съответно на 13 юни 2015 г. и на 6 юли 2015 г., чието пълно прилагане би проправило пътя за вдъхващи доверие и приобщаващи избори;

Ж.  като има предвид, че кандидатурата на президента Пиер Нкурунзиза за трети мандат и последващото му преизбиране доведоха страната до дълбока политическа криза, характеризираща се с разпространението на насилие в Бурунди; като има предвид, че до настоящия момент кризата доведе до над 240 смъртни случая, хиляди хора бяха ранени и над 200 000 граждани на Бурунди избягаха в съседни държави, както е документирано от Агенцията на ООН за бежанците;

З.  като има предвид, че според Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) и други организации за защита на правата на човека в страната са извършвани политически мотивирани нарушения на човешките права, нарушения на правата на човека и актове на насилие както по време на предизборния процес, така и след него, като тези актове са били насочени най-вече срещу активисти от опозицията, НПО, защитници на правата на човека и по-специално журналисти, включително Пиер Клавер Мбонимпа; като има предвид, че съществува широкоразпространено усещане, че тези актове са предимно, но не изключително свързани с държавните институции; като има предвид, че основната отговорност за обезпечаване на сигурността в Бурунди и за защитата на населението на Бурунди, що се отнася до принципите на правовата държава, правата на човека и международното хуманитарно право, се носи от правителството на Бурунди;

И.  като има предвид, че бежанците от Бурунди в съседните държави са причинил извънредни хуманитарни ситуации в Руанда, Демократична република Конго и Танзания, където се съобщава за избухване на холерна епидемия;

Й.  като има предвид, че Африканският съюз подчерта, че настоящата криза би могла да има катастрофални последици, ако не бъдат решена по мирен начин, тъй като условията, свързани със на сигурността, и нестабилността могат да се разпространят и в съседните държави, като по този начин ще създадат сериозна заплаха за целия регион;

K.  като има предвид, че на 1 октомври 2015 г. Съветът прие ограничения за пътуване и замразяване на активи по отношение на четири лица, чиито действия подкопават демокрацията или пречат за намирането на политическо решение на сегашната криза в Бурунди, по-конкретно чрез актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие, включително актове, които представляват тежки нарушения на правата на човека; като има предвид, че Африканският съюз и САЩ приеха подобни мерки;

Л.  като има предвид, че на 26 октомври 2015 г. ЕС поиска започването на консултации в съответствие с процедурата, предвидена в член 96 от Споразумението за партньорство ЕС—АКТБ в случай на неспазване на основните елементи на споразумението по отношение на правата на човека, демократичните принципи и върховенството на закона; като има предвид, че тези консултации започнаха на 8 декември 2015 г.;

M.  като има предвид, че по силата на Указ 530/1597 органите на Бурунди са прекратили дейността на десет организации за защита на правата на човека, а именно ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, FONTAINE-ISOKO, Maison Shalon, PARCEM, RCP, SPPDF, и са блокирали банковите им сметки;

1.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващата криза в Бурунди, ескалацията на насилието и влошаващото се хуманитарно положение в страната; осъжда решително всеки акт на насилие, преследване, сплашване, нарушаване на правата на човека и злоупотреби с конституцията, извършени от всяка страна;

2.  призовава всички заинтересовани участници в Бурунди да полагат всички необходими усилия за възстановяване на условията, необходими за започването на диалог с цел постигане на трайно и приобщаващо политическо решение посредством, наред с другото, процес, основан на Споразумението от Аруша; припомня решаващата роля на гражданското общество в този диалог;

3.  настоятелно призовава всички заинтересовани страни и политически лидери да се противопоставят на всички дейности, насочени към подбуждане или извършване на нарушения на правата на човека и насилие, тъй като решението на настоящата криза следва бъде постигнато с мирни и политически средства;

4.  призовава за незабавно прекратяване на насилието, нарушенията на правата на човека и политическото сплашване на опоненти и за незабавно разоръжаване на всички въоръжени групи, свързани с политически партии, в строго съответствие с международното право и правата на човека;

5.  посочва по-конкретно наличието на много млади хора в рамките на въоръжените групи, действащи в Бурунди, и призовава международната общност да обърне специално внимание на повторното им приобщаване и насърчаването на участието им в един мирен политически процес;

6.  осъжда решително всяко манипулиране на етническа принадлежност както от правителството, така и от опозицията, и по-специално всякакви изказвания, които напомнят на езика, използван в по време на геноцида в Руанда през 1994 г.; призовава всички участници в политическия процес да се въздържат от всякакви изявления, които подстрекават към насилие или омраза към различните групи в обществото в Бурунди;

7.  подкрепя посредническите усилия на Източноафриканската общност, Африканския съюз и ООН за укрепване на политическия диалог по всички предизвикващи раздор въпроси;

8.  припомня на органите на Бурунди тяхното задължение да обезпечават сигурността на територията си и да гарантират правата на човека, гражданските и политическите права и основните свободи, предвидени в Конституцията на Бурунди, Африканската харта за правата на човека и народите и в други международни и регионални инструменти за правата на човека;

9.  припомня, че Бурунди, в качеството си една от договарящите се страни по Споразумението от Котону , трябва да спазва всички негови разпоредби, включително тези, свързани с членове 8 и 9 относно политическия диалог и зачитането на всички права на човека и основни свободи, основните социални права и демокрацията; приветства решението на ЕС да поиска започването на консултации относно случаите на незачитане на правата на човека, демократичните принципи и върховенството на закона, както е предвидено в член 96 от Споразумението от Котону;

10.  изразява своята дълбока загриженост относно въздействието на кризата в страната, що се отнася до сигурността и хуманитарната ситуация, както и в целия регион, защото тази ситуация би могла да застраши регионалната стабилност и да доведе до ескалация на насилието и по-нататъшно разпространение на инфекциозни болести;

11.  изразява своята дълбока загриженост във връзка с трудното положение на бежанците от Бурунди, които са напуснали страната след началото на кризата; призовава международната общност да предоставя адекватна хуманитарна помощ;

12.  призовава Сената на Бурунди да одобри в кратък срок новия закон за медиите, приет единодушно от Народното събрание на 4 март 2015 г., и да направи възможно неговото обнародване и ратификация; призовава правителството на Бурунди да декриминализира медийните престъпления и да осигури пълна свободата и независимостта на медиите;

13.  призовава за отмяна на Указ 530/1597, който предвижда временното преустановяване на дейността на 10 организации за правата на човека, и за незабавна отмяна на замразяването на банковите им сметки, така че тези организации да могат свободно да упражняват своите дейности;

14.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на лицата, арестувани при упражняване на своите политически и демократични права, включително политически опоненти, журналисти и защитници на правата на човека;

15.  приветства разполагането на наблюдатели и експерти от АС по въпросите на правата на човека за наблюдение на положението с правата на човека и изтъква значението на сътрудничеството с тях, за да се улесни изпълнението на техния мандат; призовава също така Международния наказателен съд, в рамките на своята юрисдикция, да разследва твърденията за нарушения на правата на човека, извършени по време на неотдавнашната криза;

16.  отправя искане към Комисията и държавите членки да пренасочат помощта за Бурунди от подпомагане на централния бюджет към увеличаване на финансовата подкрепа за гражданското общество и към съсредоточаване предимно върху хуманитарни и социално-икономически проблеми;

17.  подчертава, че тези лица, които са пряко или непряко свързани с актове на насилие и нарушения на правата на човека, трябва да носят индивидуална отговорност и да бъдат изправени пред съд, като същевременно се избягва нехуманното и унизително отношение към тези лица; подкрепя наложените от ЕС ограничения за пътуване и мерки за замразяване на активите срещу лица, дружества или органи, участвали в планирането, ръководството или извършването на действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право;

18.  потвърждава отново своето убеждение, че единствено диалогът и постигането на консенсус, основаващи се на спазването на споразумението от Аруша и Конституцията на Бурунди, ще дадат възможност за намиране на трайно политическо решение, като се гарантира запазването и укрепването на мира, както и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на министрите АКТБ – ЕС, Комисията, на правителството на Бурунди, на Източноафриканската общност и правителствата на нейните държави членки, на Федерика Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0275.

(2)

ОВ L 257, 02.10.15, стр. 37.

Правна информация