Procedūra : 2015/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1357/2015

Pateikti tekstai :

B8-1357/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0474

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 411kWORD 85k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.400v01-00
 
B8-1357/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Agea EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))  
B8-1357/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugpjūčio 28 d. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gynėjų gaires ir ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. Burundžio Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojo Jano Eliassono, Afrikos Sąjungos pirmininkės Nkosazanos Dlamini-Zumos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini bendrą pareiškimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos pareiškimą dėl Burundžio, kuris buvo patvirtintas per 2015 m. birželio 13 d. vykusį 515-ąjį Taikos ir saugumo tarybos suvažiavimą valstybių ir vyriausybių vadovų lygmeniu,

–  atsižvelgdamas į Rytų Afrikos bendrijos pareiškimą dėl padėties Burundyje, patvirtintą per 3-ąjį aukščiausio lygio valstybės vadovų susitikimą 2015 m. liepos 6 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl padėties Burundyje(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 23 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ES vardu padarytą pareiškimą po prezidento rinkimų Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 20 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pateiktą pareiškimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 28 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1763 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 9 d. Komisijos komunikatą dėl pasiūlymo pradėti konsultacijas su Burundžiu pagal Kotonu partnerystės susitarimo 96 straipsnį (COM(2015) 0500),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 9 d. ES delegacijos Burundyje pareiškimą dėl politinės ir saugumo krizės Burundyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nepaisant 17 opozicijos grupių boikotavimo ir Afrikos Sąjungos ir ES rinkimų stebėtojų pasišalinimo bei tarptautinės bendruomenės pareiškimų, kad neužtikrintos laisvų ir sąžiningų rinkimų sąlygos, 2015 m. birželio 29 d. ir liepos 21 d. Burundyje vyko atitinkamai parlamento ir prezidento rinkimai;

B.  kadangi Pierre Nkurunziza buvo išrinktas Burundžio prezidentu trečiajai kadencijai, už jį balsavo 69,4 proc. rinkėjų, o valdančioji partija gavo 77 vietas iš turimų 100 vietų Nacionalinėje Asamblėjoje;

C.  kadangi trečioji Burundžio prezidento Pierre'o Nkurunzizos kadencija – tai 2000 m. rugpjūčio 28 d. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimo, ypač jo II Protokolo dėl demokratijos ir geros valdysenos 7 straipsnio 3 dalies, taip pat Burundžio konstitucijos, ypač jos 96 straipsnio, pažeidimas, kadangi jame nustatyta, kad prezidentas renkamas penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęsiamas vieną kartą, ir kad niekas negali būti prezidentu daugiau kaip dvi kadencijas;

D.  kadangi pilietinės visuomenės organizacijos ir opozicijos partijos, kurios boikotavo rinkimus, pasiskundė dėl smurto ir bauginimų, kuriuos vykdė valdančiosios CNDD-FDD partijos karinės jaunimo pajėgos „Imbonerakure“, dėl šališko valstybės institucijų veikimo, Burundžio Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos (angl. CENI) nepriklausomybės trūkumo ir vyriausybės strategijos, kuria siekiama sumažinti rinkimų proceso įtraukumą;

E.  kadangi Jungtinių Tautų rinkimų stebėjimo misija Burundyje (angl. MENUB) pareiškė, kad rinkimų atmosfera apskritai nebuvo palanki įtraukiam, laisvam ir patikimam rinkimų procesui;

F.  kadangi Burundžio vyriausybė neatsižvelgė į Afrikos Sąjungos ir Rytų Afrikos bendrijos (RAB) sprendimus ir rekomendacijas, priimtus atitinkamai 2015 m. birželio 13 d. ir 2015 m. liepos 6 d., kurių visapusiškas įgyvendinimas būtų pagrindas patikimiems ir įtraukiems rinkimams;

G.  kadangi dėl Prezidento P. Nkurunzizos kandidatavimo trečiajai kadencijai ir dėl jo paskesnio pakartotinio išrinkimo šalį ištiko rimta politinė krizė, pasižyminti smurto banga šalyje; kadangi, kaip užfiksavo Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra, iki šiol dėl krizės žuvo 240 žmonių, tūkstančiai žmonių buvo sužaloti, o daugiau kaip 200 000 Burundžio gyventojų pabėgo į kaimynines šalis;

H.  kadangi, kaip teigia Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) ir kitos žmogaus teisių organizacijos, tiek laikotarpiu prieš rinkimus, tiek po jų dėl politinių priežasčių šalyje buvo vykdomi žmogaus teisių pažeidimai ir smurtiniai veiksmai prieš opozicijos veikėjus, NVO, žmogaus teisių gynėjus ir ypač žurnalistus, įskaitant Pierre'ą Claverą Mbonimpą; kadangi plačiai suvokiama, kad daugeliu atveju (tačiau ne visada) šie veiksmai yra susiję su valstybės institucijomis; kadangi, laikantis teisinės valstybės principų ir žmogaus teisių bei tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, už stabilumo Burundyje išsaugojimą ir Burundžio gyventojų apsaugą visų pirma yra atsakinga Burundžio vyriausybė;

I.  kadangi pabėgėliai iš Burundžio kaimyninėse šalyse sukėlė nepaprastą humanitarinę padėtį Ruandoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Tanzanijoje, kur užfiksuotas choleros protrūkis;

J.  kadangi Afrikos Sąjunga pabrėžė, jog dabartinė krizė galėtų turėti katastrofinių pasekmių, jei nebus rastas taikus sprendimas, nes saugumo sąlygos ir nestabilumas gali turėti šalutinį poveikį kaimyninėms šalims, taigi visam regionui gali kilti pavojus;

K.  kadangi 2015 m. spalio 1 d. Taryba nustatė kelionių apribojimus ir turto įšaldymą keturiems asmenims, kurių veikla kenkia demokratijai ar trukdo dabartinės krizės Burundyje politinio sprendimo paieškai, be kita ko, vykdomi smurto, represiniai veiksmai ar kurstomas smurtas, įskaitant veiksmus, kurie sudaro sunkius žmogaus teisių pažeidimus; kadangi Afrikos Sąjunga ir JAV patvirtino panašias priemones;

L.  kadangi 2015 m. spalio 26 d. ES paprašė pradėti konsultacijas pagal ES ir AKR partnerystės susitarimo 96 straipsnyje numatytą procedūrą tuo atveju, kai nesilaikoma esminių susitarimo nuostatų dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų; kadangi šios konsultacijos pradėtos 2015 m. gruodžio 8 d.;

M.  kadangi Dekretu Nr. 530/1597 Burundžio valdžios institucijos sustabdė 10 žmogaus teisių organizacijų – „ACAT-Burundi“, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, „Fontaine-ISOKO“, „Maison Shalom“, PARCEM, RCP ir SPPDF – veiklą ir užblokavo jų banko sąskaitas;

1.  reiškia savo didelį susirūpinimą dėl Burundyje vykstančios krizės, smurto eskalavimo ir prastėjančios humanitarinės padėties šalyje; griežtai smerkia visus bet kurios šalies vykdomus smurto veiksmus, represiją, bauginimą, žmogaus teisių pažeidimą ir piktnaudžiavimą konstitucija;

2.  ragina visus Burundžio veikėjus dėti visas reikalingas pastangas, kad būtų atkurtos sąlygos, reikalingos dialogui vykdyti siekiant ilgalaikio ir įtraukaus politinio sprendimo vykdant procesą Burundžio viduje pagal Arušos susitarimą; primena, kad pilietinė visuomenė tokiame dialoge atlieka itin svarbų vaidmenį;

3.  primygtinai ragina visas suinteresuotąsias šalis ir politinius vadovus užimti aiškią poziciją dėl visos veiklos, kuria siekiama paskatinti ar įvykdyti žmogaus teisių pažeidimus ir imtis smurto, nes šią krizę įveikti reikėtų priimant taikų politinį sprendimą;

4.  ragina nedelsiant nutraukti smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir oponentų politinį bauginimą, taip pat ragina nedelsiant nuginkluoti visas su politinėmis partijomis susijusias ginkluotas grupuotes, griežtai laikantis tarptautinės teisės ir žmogaus teisių;

5.  ypač atkreipia dėmesį į tai, kad Burundyje veikiančiose ginkluotose grupuotėse yra daug jaunimo, ir ragina tarptautinę bendruomenę ypatingą dėmesį skirti jų reintegracijai ir jų dalyvavimo taikiame politiniame procese skatinimui;

6.  griežtai smerkia bet kokį vyriausybės ir oponentų manipuliavimą etniškumu ir ypač visas kalbas, kuriomis primenama kalba, kuri buvo vartojama Ruandoje per 1994 m. genocidą; ragina visus politikos veikėjus susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų, kuriais galima paskatinti smurtą ar neapykantą skirtingų Burundžio visuomenės grupių atžvilgiu;

7.  remia Rytų Afrikos bendrijos, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų tarpininkavimo pastangas siekiant pagerinti politinį dialogą visais nesantaiką keliančiais klausimais;

8.  primena Burundžio valdžios institucijoms jų pareigą užtikrinti saugumą šalies teritorijoje ir žmogaus teises, pilietines ir politines teises bei pagrindines laisves, kaip nustatyta Burundžio konstitucijoje, Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijoje ir kituose tarptautiniuose ir regioniniuose žmogaus teisių dokumentuose;

9.  primena, kad Burundis, kaip viena iš Kotonu susitarimą pasirašiusių šalių, turi laikytis visų jo nuostatų, įskaitant 8 ir 9 straipsnių nuostatas dėl politinio dialogo ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, pagrindinėms socialinėms teisėms ir demokratijai; palankiai vertina ES sprendimą prašyti pradėti konsultacijas dėl žmogaus teisių, demokratinių principų ir teisinės valstybės principų nesilaikymo atvejų, kaip numatyta Kotonu susitarimo 96 straipsnyje;

10.  reiškia didelį susirūpinimą dėl krizės poveikio socialinei, ekonominei, saugumo ir humanitarinei padėčiai šalyje ir visame regione, nes ji gali kelti pavojų regiono stabilumui ir sukelti smurto proveržį bei tolesnį užkrečiamųjų ligų plitimą;

11.  reiškia savo didelį susirūpinimą dėl sudėtingos Burundžio pabėgėlių, kurie pabėgo iš savo šalies prasidėjus krizei, padėties; ragina tarptautinę bendruomenę suteikti tinkamą humanitarinę pagalbą;

12.  prašo Burundžio Senato skubiai patvirtinti naują žiniasklaidos įstatymą, kurį 2015 m. kovo 4 d. vienbalsiai priėmė Nacionalinė Asamblėja, kad jis būtų paskelbtas ir ratifikuotas; ragina Burundžio vyriausybę dekriminalizuoti su žiniasklaida susijusią nusikalstamą veiką ir užtikrinti visišką žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomumą;

13.  ragina panaikinti Dekretą Nr. 530/1597, pagal kurį laikinai nutraukiama 10 žmogaus teisių organizacijų veikla, ir nedelsiant panaikinti šių organizacijų banko sąskaitų įšaldymą, kad šios organizacijos galėtų laisvai vykdyti savo veiklą;

14.  ragina nedelsiant besąlygiškai iš kalėjimų paleisti asmenis, sulaikytus už naudojimąsi savo politinėmis ir demokratinėmis teisėmis, įskaitant politinius oponentus, žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus;

15.  palankiai vertina tai, kad AS siunčia žmogaus teisių stebėtojus ir ekspertus, kad jie stebėtų žmogaus teisių padėtį, ir pabrėžia, kad svarbu su jais bendradarbiauti siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems įgyvendinti savo įgaliojimus; taip pat ragina Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą pagal savo jurisdikciją ištirti tariamus žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus dabartinės krizės metu;

16.  prašo Komisijos ir valstybių narių Burundžiui skirtą pagalbą nukreipti iš centrinės biudžeto paramos į vis didesnę finansinę paramą pilietinei visuomenei ir visų pirma didžiausią dėmesį skirti humanitarinėms, socialinėms ir ekonominėms problemoms;

17.  pabrėžia, kad tie, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja smurtiniuose veiksmuose ir pažeidžia žmogaus teises turi būti laikomi asmeniškai atsakingais ir atsakyti už savo veiksmus teisme, kartu vengiant nežmoniško ir žeminančio elgesio; pritaria ES kelionių apribojimams ir turto įšaldymo priemonėms, taikomoms Burundžio asmenims, subjektams ar įstaigoms, prisidedančioms prie veiksmų, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ar humanitarinė teisė, planavimo, vadovavimo jiems ar jų įvykdymo;

18.  dar kartą patvirtina, kad yra įsitikinęs, jog tik Arušos susitarimu ir Burundžio konstitucija pagrįstu dialogu ir konsensusu bus galima rasti ilgalaikį politinį sprendimą, kuriuo būtų sutvirtinta taika, sustiprinta demokratija ir teisinės valstybės principų laikymasis;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją AKR ir ES tarybai, Komisijai, Burundžio vyriausybei, Rytų Afrikos bendrijos vyriausybėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicai Mogherini, Afrikos Sąjungai ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0275.

(2)

OL L 257, 2015 10 2, p. 37.

Teisinis pranešimas