Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1358/2015

Indgivne tekster :

B8-1358/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0461

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 268kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1110/2015

forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,

–  der navnlig henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union samt til de artikler i TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der vedrører overholdelse, fremme og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000, der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft sammen med Lissabontraktaten i december 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–   der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis samt konventioner, henstillinger, resolutioner og rapporter fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, dets Ministerkomité, menneskerettighedskommissær og Venedigkommission,

–  der henviser til erklæringen af 27. november 2015 fra Europarådets menneskerettighedskommissær efter hans besøg i Ungarn,

–  der henviser til Rådets første årlige dialog om retsstatsprincippet, der blev holdt den 17. november 2015,

–  der henviser til Kommissionens erklæring på plenarmødet i Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og til at dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd (artikel 2 i TEU);

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør en del af EU's primære ret og forbyder enhver forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering;

C.  der henviser til, at medlemsstaterne ved at tiltræde Unionen har forpligtet sig til at respektere EU's grundlæggende værdier som fastsat i traktaterne og i chartret; der henviser til, at Kommissionen derfor ikke kan påberåbe sig nærhedsprincippet som begrundelse for den manglende reaktion på en medlemsstats overtrædelse af disse værdier;

D.  der henviser til, at retten til asyl er garanteret under behørig efterlevelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med TEU og TEUF;

E.  der henviser til, at den seneste tids initiativer og indblanding fra den ungarske regerings side, navnlig inden for de seneste 12 måneder, har medført en alvorlig og systemisk forværring af retsstatsforholdene hvad angår mediefrihed og -pluralisme, bekæmpelsen af intolerance og diskrimination, immigranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder, forsamlings- og foreningsfriheden, retten til uddannelse og akademisk forskning, ligebehandling med hensyn til religion og tro, begrænsning af og hindringer for civilsamfundsorganisationers aktiviteter, rettigheder for personer, der tilhører mindretal, herunder romaer og LGBTI-personer, domstolenes uafhængighed og mange foruroligende påstande om korruption og interessekonflikter, der undergraver retsstaten;

F.  der henviser til, at Kommissionen ikke har reageret på Parlamentets opfordring, jf. dets beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn, til at iværksætte en dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn;

G.  der henviser til, at de instrumenter, Kommissionen har indført for nøje at kunne overvåge og styrke medlemsstaternes overholdelse af de budgetmæssige og økonomiske regler står i modsætning til dens manglende vilje til reelt og på behørig vis at sikre medlemsstaternes fuldstændige overholdelse af EU's grundlæggende værdier; der henviser til, at denne dobbelte tilgang til overholdelse kan udgøre en alvorlig risiko for EU-borgernes tillid til EU; der henviser til, at EU's berettigede kompromisløshed, når det drejer sig om værdierne respekt for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, er afgørende for at sikre Unionens troværdighed, både internt og på den internationale scene;

H.  der henviser til, at det ungarske parlament i juli og september 2015 vedtog en række ændringsforslag, der navnlig vedrørte asylloven, straffeloven, strafferetsplejeloven, loven om grænserne, loven om politiet og loven om det nationale forsvar; der henviser til, at Kommissionens foreløbige vurdering fremhævede en række problemstillinger og spørgsmål angående substansen og gennemførelsen af disse ændringsforslag; der henviser til, at Kommissionen den 6. oktober 2015 sendte en administrativ skrivelse til den ungarske regering; der henviser til, at den ungarske regering besvarede denne skrivelse i november 2015;

I.  der henviser til, at Kommissionen i den erklæring, den fremførte på plenarmødet i Europa-Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn, anførte, at den var parat til at tage alle til rådighed værende midler – herunder traktatbrudsprocedurer – i brug for at sikre, at Ungarn – og enhver anden medlemsstat – overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten og respekterer Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i TEU; der henviser til, at det er Kommissionens opfattelse, at betingelserne for at aktivere rammen for styrkelse af retsstatsprincippet over for Ungarn eller artikel 7 i TEU ikke er opfyldt på nuværende tidspunkt;

1.  gentager det standpunkt, Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn,

2.  minder om, at en grov overtrædelse af de værdier, der er omhandlet i artikel 2 i TEU, begået af en medlemsstat vil udløse den procedure, der er fastsat i artikel 7 i TEU;

3.  fordømmer de lovbestemmelser, der er blevet vedtaget i en fart i løbet af de seneste måneder, som har gjort adgangen til international beskyttelse ekstremt vanskelig og med urette har kriminaliseret migranter og asylansøgere; opfordrer indtrængende den ungarske regering til at vende tilbage til normale procedurer og ophæve kriseforanstaltningerne, eftersom den ekstraordinære tilstrømning af flygtninge er ophørt; fordømmer, at man i stigende grad vælger at tilbageholde asylansøgere, migranter og flygtninge, herunder mindreårige, og anvende fremmedfjendsk retorik, der forbinder migranter med sociale problemer eller terrorisme, bl.a. gennem regeringsledede kommunikationskampagner og nationale høringer, og derved bidrage til den fjendtligsindede og fremmedfjendske atmosfære og den svindende solidaritet;

4.  mener, at samtlige medlemsstater skal overholde EU-retten fuldt ud i lovgivning og administrativ praksis, og at al lovgivning, også den primære ret i enhver medlemsstat og ethvert kandidatland, skal afspejle og stemme overens med grundlæggende europæiske værdier, dvs. de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

5.  fordømmer endnu en gang den manglende reaktion fra Rådet på den seneste tids udvikling i Ungarn; opfordrer indtrængende Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Råd til at drøfte og vedtage konklusioner om situationen i Ungarn;

6.  bemærker, at denne udvikling har givet anledning til bekymring vedrørende retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn i de senere år, som tilsammen kan udgøre en spirende systemisk trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat; er – i modsætning til den erklæring, Kommissionen fremsatte for Parlamentet den 2. december 2015 – af den opfattelse, at betingelserne for aktivering af rammen for styrkelse af retsstatsprincippet og artikel 7, stk. 1, er fuldstændig opfyldt; mener, at Ungarn udgør en prøve for EU, hvor sidstnævnte kan bevise sin evne og vilje til at reagere på trusler mod og overtrædelse af dets egne grundlæggende værdier fra en medlemsstats side; bemærker med bekymring, at udviklingen i visse andre medlemsstater viser foruroligende tegn på en lignende undergravning af retsstatsprincippet som den i Ungarn; beklager, at Kommissionens fortsat manglende politiske vilje til på korrekt vis at håndtere situationen i Ungarn skaber præcedens over for andre medlemsstater, der bevæger sig i en lignende bekymrende retning hvad angår respekten for retsstatsprincippet; mener, at dette skaber alvorlig bekymring vedrørende Unionens evne til at sikre kontinuerlig respekt for de politiske Københavnskriterier, når først en medlemsstat har tiltrådt Unionen;

7.  beklager, at Kommissionen i sin nuværende tilgang primært fokuserer på marginale, tekniske aspekter af loven, men ignorerer tendenserne, mønstrene og den samlede indvirkning af disse foranstaltninger; mener, at navnlig traktatbrudsprocedurerne i de fleste tilfælde ikke har ført til reelle forandringer eller har adresseret situationen i et bredere perspektiv; gentager sin opfordring til Kommissionen om at aktivere første fase i EU-rammen for styrkelse af retsstatsprincippet og derved indlede en øjeblikkelig og dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn og vurdere en potentielt grov, systemisk overtrædelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU, herunder de samlede virkninger af en række foranstaltninger, der undergraver demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, og vurdere den spirende systemiske trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat, som vil kunne udvikle sig til en klar fare for en grov overtrædelse, jf. artikel 7 i TEU;

8.  mener, at Kommissionen hidtil har undladt at handle i overensstemmelse med sine forpligtelser som traktaternes vogter og med Unionens fælles interesser og værdier; beklager dybt, at Kommissionen ved at undlade at tage stilling til eller på fyldestgørende vis reagere på de bekymringer, som et flertal af Parlamentets medlemmer har givet udtryk for, undergraver princippet om loyalt samarbejde mellem institutionerne, som er fastsat i artikel 13 i TEU;

9.  glæder sig over, at der er registreret et europæisk borgerinitiativ, hvori Kommissionen anmodes om at foreslå, at artikel 7 i TEU tages i anvendelse på grund af Ungarns påståede tilsidesættelse af EU's grundlæggende værdier; pålægger sit Udvalg om Borgerlige Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at udarbejde en særlig betænkning om Ungarn i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 83 med henblik på vedtagelse af et begrundet forslag, der opfordrer Rådet til at handle i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i TEU;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ungarns præsident, regering og parlament, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0227.

Juridisk meddelelse