Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1358/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1358/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0461

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 85k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1110/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια από το τέταρτο έως το έβδομο,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος θεσπίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 27 Νοεμβρίου 2015, μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τον πρώτο ετήσιο διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, ο οποίος διεξάχθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2015 για την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, και ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (άρθρο 2 ΣΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ και απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προσχώρησή τους στην Ένωση τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί στον σεβασμό των ιδρυτικών αξιών της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται δυνάμει των Συνθηκών και του Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί η Επιτροπή να επικαλεστεί την αρχή της επικουρικότητας για να δικαιολογήσει την αδράνεια έναντι παραβιάσεων αυτών των αξιών από ένα κράτος μέλος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται, τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της ουγγρικής κυβέρνησης, και δη κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου, έχουν γίνει αιτία σοβαρής και συστημικής επιδείνωσης του κράτους δικαίου σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον πλουραλισμό, τον αγώνα εναντίον της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, τα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής έρευνας, την ίση μεταχείριση των θρησκειών και των φρονημάτων, τους περιορισμούς και τους φραγμούς στις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των ΛΟΑΔΜ, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τις πολυάριθμες ανησυχητικές καταγγελίες για διαφθορά και συγκρουόμενων συμφερόντων που υποσκάπτουν το κράτος δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, να ξεκινήσει εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί που ενέκρινε η Επιτροπή για να παρακολουθεί στενά και να επιβάλλει τη δημοσιονομική και οικονομική συνοχή των κρατών μελών έρχεται σε αντίθεση με την απροθυμία της να διασφαλίσει πραγματικά και κατά τα δέοντα την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διπλή προσέγγιση ως προς τη συμμόρφωση θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιολογημένη μηδενική ανοχή της ΕΕ σε παραβιάσεις των αξιών του σεβασμού στη δημοκρατία, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κρίσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της Ένωσης τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου 2015, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά τροποποιήσεων, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα τη νομοθεσία για το άσυλο, τον ποινικό κώδικα, την ποινική δικονομία, τη νομοθεσία για τα σύνορα, τη νομοθεσία για την αστυνομία και τη νομοθεσία για την εθνική άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή ανέδειξε ορισμένες ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με την ουσία και την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή έστειλε διοικητική επιστολή στην ουγγρική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση απάντησε στην εν λόγω επιστολή τον Νοέμβριο του 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωση που παρουσίασε κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, η Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, για να εξασφαλίσει ότι η Ουγγαρία –όπως και οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος– θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και θα σέβεται τις αξίες της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του πλαισίου για το κράτος δικαίου όσον αφορά την Ουγγαρία ή εφαρμογής του άρθρου 7 δεν πληρούνται στο παρόν στάδιο·

1.  επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

2.  υπενθυμίζει ότι τυχόν σοβαρή παραβίαση των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ από κράτος μέλος ενεργοποιεί τη διαδικασία του άρθρου 7·

3.  καταγγέλλει τις νομικές διατάξεις που εγκρίθηκαν εσπευσμένως κατά τους τελευταίους μήνες, κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και ποινικοποίησαν αδικαιολόγητα τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο· προτρέπει την ουγγρική κυβέρνηση να επιστρέψει στις κανονικές διαδικασίες και να άρει τα μέτρα κρίσης, καθώς η έκτακτη ροή προσφύγων έχει σταματήσει· καταδικάζει την αυξημένη χρήση μέτρων κράτησης αιτούντων άσυλο, μεταναστών και προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, και τη χρήση ξενοφοβικής ρητορικής που συνδέει τους μετανάστες με κοινωνικά προβλήματα ή με την τρομοκρατία, μεταξύ άλλων με κυβερνητικές επικοινωνιακές εκστρατείες και εθνικές διαβουλεύσεις, συντείνοντας έτσι στη δημιουργία εχθρικού και ξενοφοβικού κλίματος και στη μείωση της αλληλεγγύης·

4.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές τους και ότι ολόκληρη η νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς δικαίου ενός κράτους μέλους ή μιας υποψήφιας χώρας, πρέπει να αντανακλά τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να συνάδει με αυτές·

5.  εκφράζει και πάλι τη λύπη του για την απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης εκ μέρους του Συμβουλίου για τις εξελίξεις στην Ουγγαρία· προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιήσουν συζήτηση και να εκδώσουν συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

6.  παρατηρεί ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά τις αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πράγματα τα οποία, αθροιζόμενα, θα συνιστούσαν ενδεχομένως μία αναδυόμενη συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· είναι της άποψης ότι, αντίθετα από τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή ενώπιον του Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2015, πληρούνται απολύτως οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πλαισίου του κράτους δικαίου και του άρθρου 7 παράγραφος 1· πιστεύει ότι η Ουγγαρία είναι για την ΕΕ μια δοκιμασία η οποία της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά της και την προθυμία της να αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της από κράτος μέλος· επισημαίνει με ανησυχία ότι εξελίξεις σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη παρουσιάζουν ανησυχητικά σημάδια υπονόμευσης του κράτους δικαίου παρόμοιας με εκείνη που συμβαίνει στην Ουγγαρία· εκφράζει τη λύπη του που η συνεχής πολιτική απροθυμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει δεόντως την κατάσταση στην Ουγγαρία δημιουργεί προηγούμενο σε σχέση με άλλα κράτη μέλη που υιοθετούν παρόμοιες ανησυχητικές τάσεις όσον αφορά τον σεβασμό στο κράτος δικαίου· πιστεύει ότι τούτο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς την ικανότητα της Ένωσης να διασφαλίζει τον αδιάκοπο σεβασμό των για τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, αφής στιγμής ένα κράτος γίνεται μέλος της Ένωσης·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολουθεί επί του παρόντος η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως σε περιθωριακές και τεχνικές πτυχές της νομοθεσίας, ενώ αγνοεί τις τάσεις, τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα και τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων· είναι πεπεισμένο ότι ιδίως οι διαδικασίες επί παραβάσει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν έχουν οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές ή σε ευρύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και, συνεπώς, να ξεκινήσει αμέσως διαδικασία εντατικής παρακολούθησης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθεί η ύπαρξη πιθανής σοβαρής συστημικής παραβίασης των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμένου αντικτύπου ορισμένων μέτρων που υπονομεύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και θα εκτιμηθεί το ενδεχόμενο ανάδυσης συστημικής απειλής εναντίον του κράτους δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

8.  θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν έχει εκτελέσει ως τώρα τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και των κοινών συμφερόντων και αξιών της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, επειδή δεν λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί επανειλημμένως από την πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου ούτε έχει ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτές, υπονομεύει την αρχή της αμοιβαίας ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων όπως προβλέπει το άρθρο 13 ΣΕΕ·

9.  χαιρετίζει την καταχώριση μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με την οποία καλείται η Επιτροπή να προτείνει να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 7 της ΣΕΕ για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ από την Ουγγαρία· αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εκπονήσει ειδική έκθεση σχετικά με την Ουγγαρία, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, με στόχο την έγκριση αιτιολογημένης πρότασης που καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει δράση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0227.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου