Menettely : 2015/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1358/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1358/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0461

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 257kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1110/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP))  
B8‑1358/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osan ja erityisesti sen toisen, neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen kappaleen,

–  ottaa huomioon erityisesti SEU-sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä 6 ja 7 artiklan samoin kuin SEU-sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklat, jotka koskevat perusoikeuksien kunnioittamista, edistämistä ja suojaamista EU:ssa,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan, josta annettiin juhlallinen julistus 12. joulukuuta 2007 Strasbourgissa ja joka tuli voimaan yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa 1. joulukuuta 2009,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Unkarin tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” (COM(2014)0158),

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (ECHR), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun sekä Venetsian komission yleissopimukset, suositukset, päätöslauselmat ja mietinnöt,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 27. marraskuuta 2015 antaman selonteon vierailustaan Unkariin,

–  ottaa huomioon 17. marraskuuta 2015 järjestetyn neuvoston ensimmäisen vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Unkarin tilannetta käsitelleessä parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 esitetyn komission julkilausuman,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (O‑000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo (SEU-sopimuksen 2 artikla);

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja on osa EU:n primaarioikeutta ja siinä kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan;

C.  toteaa, että unioniin liittymällä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kunnioittamaan perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan kirjattuja EU:n perusarvoja; toteaa, että komissio ei siksi voi vedota toissijaisuusperiaatteeseen perusteena olla reagoimatta, kun jäsenvaltio toimii näiden arvojen vastaisesti;

D.  toteaa, että oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja siihen liitetyn 31. tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä SEU-sopimuksen ja SEUT-sopimuksen mukaisesti;

E.  toteaa, että Unkarin hallituksen viimeaikaiset ja etenkin kahdentoista viime kuukauden aikana toteuttamat aloitteet ja toimet ovat heikentäneet vakavasti ja systeemisesti oikeusvaltioon kuuluvaa tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta, suvaitsemattomuuden ja syrjinnän torjumista, maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen vapautta sekä oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun uskonnon ja vakaumuksen perusteella, kansalaisjärjestöjen esteetöntä ja rajoituksetonta toimintaa, romanien, sukupuolisten vähemmistöjen ja muihin vähemmistöihin kuuluvien oikeuksia ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja johtaneet moniin huolestuttaviin korruptio- ja eturistiriitasyytöksiin, jotka vievät pohjaa oikeusvaltiolta;

F.  ottaa huomioon, että komissio ei ole vastannut parlamentin Unkarin tilanteesta 10. kesäkuuta 2015 hyväksymässään päätöslauselmassa esittämään pyyntöön aloittaa perusteellinen valvontaprosessi, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa;

G.  toteaa, että komission käyttöön ottamat välineet jäsenvaltioiden talousarvioiden ja talouksien yhdenmukaisuuden valvomiseksi ja vahvistamiseksi ovat ristiriidassa sen kanssa, että komissio on haluton varmistamaan aidosti ja asianmukaisesti, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n perusarvoja täysimääräisesti; toteaa, että tällainen kaksinaisuus saattaa vaarantaa Euroopan kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin; toteaa, että EU:n perusteltu joustamattomuus demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamista koskevien arvojen suhteen on ratkaisevan tärkeä tekijä varmistettaessa, että unionilla on uskottavuutta sekä sisäisesti että kansainvälisesti;

H.  toteaa, että heinäkuussa ja syyskuussa 2015 Unkarin parlamentti hyväksyi useita lakimuutoksia, jotka liittyivät ennen kaikkea turvapaikkaa, rikoslakia, rikosoikeudellista menettelyä, rajavalvontaa, poliisitointa ja maanpuolustusta koskevaan lainsäädäntöön; toteaa, että komission alustavassa arvioinnissa tuotiin esille lukuisia huolenaiheita ja kysymyksiä kyseisten lakimuutosten sisällöstä ja täytäntöönpanosta; toteaa, että komissio lähetti 6. lokakuuta 2015 hallinnollisen kirjeen Unkarin hallitukselle; panee merkille, että Unkarin hallitus vastasi kyseiseen kirjeeseen marraskuussa 2015;

I.  ottaa huomioon, että Unkarin tilannetta käsitelleessä parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 komissio ilmoitti julkilausumassaan olevansa valmis käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja, myös rikkomusmenettelyä, varmistaakseen, että Unkari – samoin kuin mikä tahansa muukin jäsenvaltio – noudattaa EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan ja kunnioittaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja unionin arvoja, ottaa huomioon, että komission käsityksen mukaan edellytykset oikeusvaltiota koskevan toimintakehyksen käynnistämiseksi Unkarin tai SEU-sopimuksen 7 artiklan osalta eivät täyty tässä vaiheessa;

1.  toistaa Unkarin tilanteesta 10. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä kannan;

2.  muistuttaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen räikeä loukkaaminen jossakin jäsenvaltiossa johtaisi sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn;

3.  tuomitsee viime kuukausina kiireellä hyväksytyt säädökset, joilla on tehty kansainvälisen suojelun saamisesta äärimmäisen hankalaa ja joilla on perusteettomasti kriminalisoitu maahantulijoita ja turvapaikanhakijoita; vaatii Unkarin hallitusta palaamaan normaaliin päiväjärjestykseen ja kumoamaan kriisitoimet nyt, kun poikkeuksellinen pakolaisvirta on ehtynyt; tuomitsee sen, että Unkarissa turvaudutaan yhä useammin turvapaikanhakijoiden, siirtolaisten ja pakolaisten, myös alaikäisten, säilöönottoon sekä muukalaisvihamielisiin ja jopa hallituksen tiedotuskampanjoissa ja kansallisissa kuulemistilaisuuksissa esiintyviin palopuheisiin, joissa maahantulijat yhdistetään sosiaalisiin ongelmiin tai terrorismiin, mikä pahentaa vihamielistä ja muukalaisvihan täyttämää ilmapiiriä ja vähentää yhteenkuuluvuuden tunnetta;

4.  katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden on lainsäädäntö- ja hallintokäytännöissään noudatettava täysin unionin lainsäädäntöä ja että kaiken lainsäädännön, minkä tahansa unionin jäsenvaltion tai ehdokasmaan primaarioikeus mukaan lukien, on heijastettava eurooppalaisia perusarvoja – demokratian periaatteet, oikeusvaltio ja perusoikeudet – ja oltava niiden mukaista;

5.  pitää jälleen kerran valitettavana, että neuvosto ei ole reagoinut Unkarin viimeisimpiin tapahtumiin; kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa käymään asiasta keskustelun ja hyväksymään päätelmät Unkarin tilanteesta viipymättä;

6.  panee merkille, että nämä tapahtumat ovat herättäneet menneiden vuosien aikana huolta oikeusvaltiota, demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta Unkarissa ja että tilanne kokonaisuutena katsoen saattaa aiheuttaa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvan järjestelmäuhan; katsoo, että toisin kuin komissio parlamentin edessä 2. joulukuuta 2015 esittämässään julkilausumassa ilmaisi, edellytykset oikeusvaltiota koskevan toimintakehyksen ja SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan käynnistämiseksi ovat täyttyneet kokonaan; katsoo, että Unkarin tilanne on testi, jolla EU voi osoittaa kykynsä ja halukkuutensa reagoida omia perusarvojaan koskeviin uhkiin ja rikkomuksiin jäsenvaltiossa; panee huolestuneena merkille eräissä muissa jäsenvaltioissa esiintyneet merkit Unkarin kaltaisesta oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä; pitää valitettavana, että komissiossa ei ole edelleenkään poliittista tahtoa käsitellä Unkarin tilannetta asianmukaisesti, mikä luo ennakkotapauksen muille jäsenvaltioille, jotka ovat omaksumassa vastaavia huolestuttavia käytäntöjä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen suhteen; toteaa, että tämä herättää vakavaa huolta unionin kyvystä varmistaa jatkossakin, että poliittisia Kööpenhaminan kriteerejä noudatetaan sen jälkeen kun jäsenvaltio on liittynyt unioniin;

7.  pitää valitettavana, että komission nykylinja keskittyy lähinnä lainsäädännön marginaalisiin, teknisiin näkökohtiin ja jättää huomiotta trendien, käyttäytymismallien ja toimenpiteiden yhteisvaikutuksen; katsoo, että etenkään rikkomusmenettelyt eivät useimmiten ole johtaneet todellisiin muutoksiin ja tilanteen laaja-alaisempaan käsittelyyn; muistuttaa komissiota käynnistämään oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen ensimmäisen vaiheen ja aloittamaan siten välittömästi perusteellisen valvontaprosessin, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa ja jossa arvioidaan unionin perustana olevien, SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen mahdollista systeemistä, vakavaa loukkaamista, myös erinäisten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilaa heikentävien toimenpiteiden yhteisvaikutusta, samoin kuin sitä, onko jäsenvaltiossa syntymässä oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuva järjestelmäuhka, josta voisi kehittyä SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu vakavan loukkauksen selvä vaara;

8.  katsoo, että komissio ei tähän mennessä ole huolehtinut velvollisuuksistaan perussopimusten vartijana ja unionin yhteisten etujen ja arvojen mukaisesti; pitää valitettavana, että komissio ei ole käsitellyt parlamentin jäsenten enemmistön toistuvasti esittämiä huolenaiheita eikä vastannut niihin asianmukaisesti, mikä heikentää SEU‑sopimuksen 13 artiklassa määriteltyä periaatetta toimielinten välisestä vilpittömästä yhteistyöstä;

9.  pitää myönteisenä rekisteröityä eurooppalaista kansalaisaloitetta, jossa komissiota pyydetään ehdottamaan SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisten toimien käynnistämistä Unkarin väitetyistä rikkomuksista EU:n perusarvoja vastaan; kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan työjärjestyksen 83 artiklan mukaisesti Unkaria koskevan erityisen mietinnön, jonka tavoitteena on hyväksyä perusteltu ehdotus, jossa neuvostoa kehotetaan toimimaan SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Unkarin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0227.

Oikeudellinen huomautus