Procedūra : 2015/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1358/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1358/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0461

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 480kWORD 80k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-1110/2015, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulu, jo īpaši tās otro un ceturto līdz septīto ievilkumu,

–  ņemot vērā īpaši LES 2. pantu, 3. panta 3. punkta otro ievilkumu, 6. un 7. pantu, kā arī LES un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) pantus, kas attiecas uz pamattiesību ievērošanu, veicināšanu un aizsardzību Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, ko izsludināja 2007. gada 12. decembrī Strasbūrā un kas stājās spēkā kopā ar Lisabonas līgumu 2009. gada decembrī,

–  ņemot vērā 2015. gada 10. jūnija rezolūciju par stāvokli Ungārijā(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu „Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–   ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas, Ministru komitejas, cilvēktiesību komisāra un Venēcijas komisijas konvencijas, ieteikumus, rezolūcijas un ziņojumus,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. novembra paziņojumu, kas pieņemts pēc vizītes Ungārijā,

–  ņemot vērā Padomes pirmo ikgadējo dialogu par tiesiskumu, kas notika 2015. gada 17. novembrī,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentā notikušajās 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (O-000140/2015–B 8-1110/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, un tā kā šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība (Līguma par Eiropas Savienību 2. pants);

B.  tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir viens no ES primārajiem tiesību aktiem un aizliedz jebkāda veida diskrimināciju, tostarp tādu iemeslu dēļ kā dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā un sociālā izcelsme, ģenētiskās īpatnības, valoda, reliģija un pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība pie nacionālas minoritātes, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums un dzimumorientācija;

C.  tā kā dalībvalstis, pievienojoties Savienībai, ir apņēmušās ievērot ES dibināšanas vērtības, kas paredzētas Līgumos un Hartā; tā kā līdz ar to Komisija nevar atsaukties uz subsidiaritātes principu, lai attaisnotu nereaģēšanu uz to, ka dalībvalsts neievēro minētās vērtības;

D.  tā kā, pienācīgi ievērojot 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvenciju un tai pievienoto 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu un saskaņā ar LES un LESD, ir garantētas patvēruma tiesības;

E.  tā kā Ungārijas valdības neseno iniciatīvu un iejaukšanās dēļ, īpaši pēdējo 12 mēnešu laikā, ir ievērojami un sistēmiski pasliktinājusies tiesiskuma situācija attiecībā uz mediju brīvību un plurālismu, cīņu pret neiecietību un diskrimināciju, imigrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu tiesībām, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, izglītības un akadēmiskās pētniecības brīvību, vienlīdzīgu attieksmi pret reliģiju un pārliecību, pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības ierobežojumiem un šķēršļiem, pie minoritātēm piederošu personu tiesībām, tostarp romiem un LGBTI, tiesu iestāžu neatkarību un daudziem satraucošiem apgalvojumiem par korupciju un interešu konfliktiem, kas apdraud tiesiskumu;

F.  tā kā Komisija nav reaģējusi uz Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijā par stāvokli Ungārijā ietverto prasību sākt padziļinātu uzraudzību par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību stāvokli Ungārijā;

G.  tā kā pretstats Komisijas pieņemtajiem instrumentiem dalībvalstu budžeta un ekonomikas saskaņotības ciešai pārraudzībai un nostiprināšanai ir tās vilcināšanās īsti un pienācīgi nodrošināt, ka dalībvalstis pilnīgi ievēro ES dibināšanas vērtības; tā kā šā divējādā pieeja atbilstībai var smagi apdraudēt Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas Savienībai; tā kā pamatotā ES nepiekāpība attiecībā uz demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanas vērtībām ir izšķirīgi svarīga nolūkā nodrošināt Savienības uzticamību gan iekšēji, gan uz starptautiskās skatuves;

H.  tā kā 2015. gada jūlijā un septembrī Ungārijas parlaments pieņēma vairākus grozījumus, jo īpaši attiecībā uz likumu par patvērumu, kriminālkodeksu, kriminālprocesa likumu, likumu par robežu, likumu par policiju un likumu par valsts aizsardzību; tā kā Komisijas provizoriskajā novērtējumā tika uzsvērtas vairākas problēmas un jautājumi, kas saistīti ar šo grozījumu būtību un īstenošanu; tā kā Komisija 2015. gada 6. oktobrī nosūtīja administratīvu vēstuli Ungārijas valdībai; tā kā Ungārijas valdība 2015. gada novembrī sniedza atbildi uz šo vēstuli;

I.  tā kā Eiropas Parlamenta 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā Komisija savā paziņojumā norādīja, ka ir gatava izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp pārkāpuma procedūru, lai nodrošinātu, ka Ungārija vai jebkura cita dalībvalsts ievēro ES tiesību aktos paredzētās saistības un LES 2. pantā noteiktās Savienības vērtības; tā kā Komisija uzskata, ka nosacījumi tiesiskuma mehānisma izmantošanai attiecībā uz Ungāriju vai LES 7. panta piemērošanai pašlaik nav izpildīti,

1.  atkārtoti pauž savu nostāju, kas izklāstīta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijā par stāvokli Ungārijā;

2.  atgādina, ka gadījumā, ja kāda dalībvalsts būtu nopietni pārkāpusi LES 2. pantā minētās vērtības, tiktu sākta 7. pantā paredzētā procedūra;

3.  nosoda virkni tiesību normu, kas steigā pieņemtas pēdējos mēnešos un kas ir padarījušas piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai ārkārtīgi grūtu, kā arī ir nepamatoti kriminalizējušas bēgļus, migrantus un patvēruma meklētājus; mudina Ungārijas valdību atgriezties pie normālām procedūrām un atcelt krīzes pasākumus, jo ārkārtīgais bēgļu pieplūdums ir beidzies; nosoda to, ka arvien biežāk notiek patvēruma meklētāju, migrantu un bēgļu, tostarp nepilngadīgo, aizturēšana un tiek pausta ksenofobiska retorika, kas migrantus sasaista ar sociālām problēmām vai terorismu, tostarp valdības vadītās informācijas kampaņās un nacionālās apspriedēs, tādējādi vēl vairāk saasinot naidīgo un ksenofobisko vidi un mazinot solidaritāti;

4.  uzskata, ka visām dalībvalstīm likumdošanas un administratīvajā praksē ir pilnībā jāievēro ES tiesību akti un ka visos tiesību aktos, tostarp jebkuras dalībvalsts vai kandidātvalsts primārajos tiesību aktos, ir jāatspoguļo un jāievēro Eiropas pamatvērtības, proti, demokrātijas principi, tiesiskums un pamattiesības;

5.  atkārtoti nosoda Padomes nereaģēšanu uz jaunākajiem notikumiem Ungārijā; mudina Eiropas Savienības Padomi un Eiropadomi rīkot diskusiju un pieņemt secinājumus par stāvokli Ungārijā;

6.  norāda, ka šie notikumi ir radījuši bažas par tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību principiem Ungārijā pēdējos gados un tie kopumā varētu radīt pieaugošu sistēmisku apdraudējumu tiesiskumam šajā dalībvalstī; pretstatā Komisijas paziņojumam, kas pausts Parlamentā 2015. gada 2. decembrī, uzskata, ka nosacījumi tiesiskuma mehānisma un 7. panta 1. punkta piemērošanai ir pilnībā izpildīti; uzskata, ka stāvoklis Ungārijā ir pārbaudījums Eiropas Savienībai, kurai ir jāpierāda sava spēja un gatavība reaģēt uz savu dibināšanas vērtību apdraudējumu un pārkāpumiem dalībvalstī; ar bažām norāda, ka notikumi dažās citās dalībvalstīs liecina par satraucošām pazīmēm, ka tiesiskums ir apdraudēts līdzīgi kā Ungārijā; pauž nožēlu par to, ka pastāvīgais Komisijas politiskās gribas trūkums pienācīgi risināt Ungārijas situāciju rada precedentu citām dalībvalstīm, kurās izplatās līdzīgas satraucošas tendences attiecībā uz tiesiskuma ievērošanu; uzskata, ka tas rada nopietnas bažas par Savienības spēju nodrošināt politisko Kopenhāgenas kritēriju ievērošanas turpināšanu pēc tam, kad dalībvalsts ir pievienojusies Savienībai;

7.  pauž nožēlu par to, ka Komisijas pašreizējā pieeja galvenokārt ir vērsta uz margināliem, tehniskiem tiesību aktu aspektiem, tajā pašā laikā ignorējot tendences, sakarības un pasākumu kombinēto ietekmi; uzskata, ka it sevišķi ar pārkāpumu procedūrām vairumā gadījumu nav izdevies panākt reālas izmaiņas un risināt situāciju plašākā kontekstā; atkārtoti aicina Komisiju sākt ES sistēmas tiesiskuma stiprināšanai pirmo posmu un tādēļ nekavējoties sākt padziļinātas uzraudzības procesu attiecībā uz situāciju demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā Ungārijā, izvērtējot iespējamus sistēmiskus un nopietnus to vērtību pārkāpumus, kuras atbilstīgi LES 2. pantam ir Eiropas Savienības pamatā, tostarp novērtējot vairāku tādu pasākumu kopējo ietekmi, kas vājina demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, un to, vai rodas sistēmisks apdraudējums tiesiskumam minētajā dalībvalstī, kas varētu izvērsties par drošu varbūtību, ka varētu tikt izdarīts smags pārkāpums LES 7. panta izpratnē;

8.  uzskata, ka Komisija līdz šim nav rīkojusies saskaņā ar saviem Līgumu sargātājas pienākumiem un ar Savienības vispārējām interesēm un vērtībām; pauž nožēlu par to, ka Komisija, neizvērtējot un adekvāti nereaģējot uz Parlamenta deputātu vairākuma atkārtoti paustajām bažām, vājina iestāžu pilnīgas savstarpējas sadarbības principu, kas noteikts LES 13. pantā;

9.  atzinīgi vērtē to, ka ir reģistrēta Eiropas pilsoņu iniciatīva, ar ko Komisiju aicina ierosināt uzsākt LES 7. panta procedūru par iespējamiem Ungārijas izdarītiem ES pamatvērtību pārkāpumiem; uzdod Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sagatavot īpašu ziņojumu par Ungāriju saskaņā ar Reglamenta 83. pantu nolūkā pieņemt pamatotu priekšlikumu, kurā aicina Padomi rīkoties saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Ungārijas prezidentam, valdībai un parlamentam, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ES Pamattiesību aģentūrai, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0227.

Juridisks paziņojums