Procedura : 2015/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1358/2015

Teksty złożone :

B8-1358/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0461

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 343kWORD 82k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-1110/2015

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając preambułę Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności akapit drugi oraz akapity od czwartego do siódmego,

–  uwzględniając w szczególności art. 2, art. 3 ust. 3 akapit drugi oraz art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej, a także artykuły Traktatu o Unii Europejskiej, jak i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczące poszanowania, upowszechniania i ochrony praw podstawowych w UE,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. ogłoszoną w dniu 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, która weszła w życie wraz z Traktatem z Lizbony w grudniu 2009 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” (COM(2014)0158),

–   uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, konwencje, zalecenia, rezolucje i sprawozdania Zgromadzenia Parlamentarnego, Komitetu Ministrów, Komisarza Praw Człowieka i Komisji Weneckiej Rady Europy,

–  uwzględniając oświadczenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z dnia 27 listopada 2015 r. wydane w związku z odbytą przez niego wizytą na Węgrzech,

–  uwzględniając pierwszy coroczny dialog na temat praworządności na forum Rady, który miał miejsce w dniu 17 listopada 2015 r.;

–  uwzględniając oświadczenia Komisji wygłoszone podczas debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na wartościach takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, oraz że wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn (art. 2 TUE);

B.  mając na uwadze, że Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jest częścią prawa pierwotnego UE i zakazuje dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, wszelkie poglądy, w tym polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

C.  mając na uwadze, że przystępując do Unii, państwa członkowskie zobowiązały się do poszanowania wartości, na których opiera się Unia, zapisanych w traktatach i w Karcie; mając na uwadze, że Komisja nie może zatem powoływać się na zasadę pomocniczości, by uzasadnić brak reakcji na naruszenia tych wartości popełniane przez państwo członkowskie;

D.  mając na uwadze, że prawo do azylu gwarantują postanowienia konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. i protokołu do niej z dnia 31 stycznia 1967 r. dotyczącego statusu uchodźców, jak również TUE i TFUE;

E.  mając na uwadze, że ostatnie inicjatywy i działania rządu Węgier, zwłaszcza podejmowane w ostatnich 12 miesiącach, doprowadziły do poważnego i systematycznego pogorszenia się stanu praworządności w odniesieniu do wolności i pluralizmu mediów, walki z nietolerancją i dyskryminacją, praw człowieka przysługujących imigrantom, osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom, wolności zrzeszania się i zgromadzeń, wolności w zakresie edukacji i prowadzenia badań naukowych, równego traktowania wyznawanych religii i przekonań, restrykcji i ograniczeń nakładanych na działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego, praw osób należących do mniejszości, w tym praw Romów i osób LGBTI, oraz niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, a także do szeregu niepokojących zarzutów dotyczących korupcji i konfliktów interesów podważających praworządność;

F.  mając na uwadze, że Komisja nie odpowiedziała na apel Parlamentu zawarty w jego rezolucji z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech o uruchomienie procesu dokładnego monitorowania sytuacji w zakresie demokracji, praworządności i praw podstawowych na Węgrzech;

G.  mając na uwadze, że instrumenty przyjęte przez Komisję w celu dokładnego monitorowania i wzmacniania spójności budżetowej i gospodarczej państw członkowskich stoją w sprzeczności z jej brakiem gotowości do podejmowania autentycznych i odpowiednich działań, by zapewnić pełne poszanowanie wartości podstawowych UE przez państwa członkowskie; mając na uwadze, że to dwoiste podejście do kwestii przestrzegania zasad i wartości może poważnie osłabić zaufanie obywateli UE do Unii; mając na uwadze, że uzasadniona nieustępliwość UE w kwestii wartości, a mianowicie poszanowania demokracji, praworządności i praw podstawowych, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wiarygodności Unii zarówno wewnątrz UE, jak i na arenie międzynarodowej;

H.  mając na uwadze, że w lipcu i wrześniu 2015 r. parlament Węgier przyjął szereg poprawek dotyczących w szczególności prawa azylowego, kodeksu karnego, prawa karnego procesowego, ustawy o granicach, ustawy o policji i ustawy o obronie narodowej; mając na uwadze, że w swojej wstępnej ocenie Komisja wskazała na szereg zastrzeżeń i wątpliwości dotyczących treści i trybu wdrożenia tych zmian; mając na uwadze, że w dniu 6 października 2015 r. Komisja przesłała do rządu Węgier pismo administracyjne; mając na uwadze, że rząd Węgier udzielił odpowiedzi na to pismo w listopadzie 2015 r.;

I.  mając na uwadze, że w swoim oświadczeniu wygłoszonym podczas debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim w dniu 2 grudnia 2015 r. na temat sytuacji na Węgrzech Komisja zadeklarowała gotowość podjęcia wszelkich środków, którymi dysponuje, w tym wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w celu zapewnienia przestrzegania przez Węgry – jak również każde inne państwo członkowskie – swoich obowiązków wynikających z unijnego prawa oraz poszanowania wartości Unii zapisanych w art. 2 TUE; mając na uwadze, że Komisja uważa, iż na obecnym etapie nie zostały spełnione warunki konieczne do zastosowania ram na rzecz umocnienia praworządności w odniesieniu do Węgier lub postanowień art. 7 TUE;

1.  potwierdza stanowisko wyrażone w swojej rezolucji z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech;

2.  przypomina, że poważne naruszenie przez państwo członkowskie wartości wymienionych w art. 2 TUE spowodowałoby wszczęcie postępowania, o którym mowa w art. 7;

3.  potępia przepisy prawa pośpieszenie przyjęte w ostatnich miesiącach, które skrajnie utrudniły dostęp do ochrony międzynarodowej oraz bezzasadnie kryminalizują uchodźców, migrantów i osoby ubiegające się o azyl; apeluje do rządu Węgier o przywrócenie normalnych procedur i uchylenie środków kryzysowych, ponieważ ustał wyjątkowo duży napływ uchodźców; potępia stosowanie na coraz większą skalę środków detencyjnych wobec osób ubiegających się o azyl, migrantów i uchodźców, w tym nieletnich, a także używanie ksenofobicznej retoryki łączącej migrantów z problemami społecznymi lub terroryzmem, w tym w ramach rządowych kampanii informacyjnych i konsultacji krajowych, pogłębiając tym samym atmosferę wrogości i postawy ksenofobiczne oraz osłabiając solidarność;

4.  uważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą w pełni przestrzegać prawa UE w praktyce legislacyjnej i administracyjnej oraz że wszelkie ustawodawstwo, w tym prawo pierwotne każdego kraju będącego członkiem UE lub kandydatem do przystąpienia do Unii, musi odzwierciedlać podstawowe wartości europejskie, w szczególności zasady demokratyczne, praworządność oraz prawa podstawowe, i być z nimi zgodne;

5.  ponownie ubolewa nad brakiem reakcji ze strony Rady na najnowsze wydarzenia na Węgrzech; apeluje do Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej o niezwłoczne przeprowadzenie dyskusji i przyjęcie konkluzji w sprawie sytuacji na Węgrzech;

6.  zauważa, że wydarzenia te budzą obawy, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasady praworządności, demokracji i praw podstawowych na Węgrzech w ubiegłych latach, i łącznie mogą stać się potencjalnym systemowym zagrożeniem dla praworządności w tym państwie członkowskim; stoi na stanowisku, że wbrew temu, co Komisja oświadczyła w Parlamencie w dniu 2 grudnia 2015 r., warunki zastosowania ram na rzecz umocnienia praworządności i art. 7 ust. 1 zostały całkowicie spełnione; jest przekonany, że Węgry są dla UE sprawdzianem zdolności i gotowości Unii do podjęcia reakcji w odpowiedzi na zagrożenia i naruszenia jej własnych wartości podstawowych ze strony państwa członkowskiego; z niepokojem zauważa, że rozwój wydarzeń w kilku innych państwach członkowskich niepokojąco przypomina podobne przypadki naruszania praworządności, jakie miały miejsce na Węgrzech; ubolewa nad tym, że ciągły brak woli politycznej ze strony Komisji, by odpowiednio zareagować na sytuację na Węgrzech, tworzy precedens w stosunku do innych państw członkowskich, które wykazują podobne niepokojące tendencje w kwestii praworządności; uważa, że rodzi to poważne obawy o zdolność Unii do zapewniania trwałego poszanowania politycznych kryteriów kopenhaskich już po przystąpieniu państwa członkowskiego do Unii;

7.  ubolewa nad tym, że obecne podejście stosowane przez Komisję skupia się głównie na marginalnych, technicznych aspektach ustawodawstwa, a pomija trendy, schematy i skumulowany wpływ środków; jest zdania, że postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w większości przypadków nie doprowadziły do realnych zmian i nie zdołały w szerszym stopniu naprawić sytuacji; ponawia swój apel do Komisji o rozpoczęcie pierwszego etapu działań przewidzianych w unijnych ramach na rzecz umocnienia praworządności, a tym samym o niezwłoczne rozpoczęcie procesu skrupulatnego monitorowania stanu demokracji, praworządności i praw podstawowych na Węgrzech, który pozwoli ocenić potencjalne poważne naruszenia wartości będących fundamentem Unii Europejskiej zgodnie z art. 2 TUE, co obejmuje też łączny wpływ różnych środków pogarszających stan demokracji, praworządności i praw podstawowych, oraz ocenić ryzyko powstania zagrożenia systemowego dla praworządności w tym państwie członkowskim, które mogłoby przekształcić się w realne ryzyko poważnego naruszenia w rozumieniu art. 7 TUE;

8.  uważa, że Komisja nie wywiązuje się jak dotąd ze swoich obowiązków jako instytucji stojącej na straży traktów i nie podejmuje działań służących wspólnym interesom i wartościom Unii; ubolewa nad tym, że Komisja – nie uwzględniając zastrzeżeń wielokrotnie wyrażanych przez większość posłów do Parlamentu, ani nie udzielając na nie stosownej odpowiedzi – naraża na uszczerbek zasadę wzajemnej lojalnej współpracy między instytucjami określoną w art. 13 TUE;

9.  z zadowoleniem przyjmuje rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w ramach której zwrócono się do Komisji, by zaproponowała zastosowanie art. 7 TUE ze względu na naruszenia wartości podstawowych UE, które zarzuca się Węgrom; zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania w sprawie Węgier zgodnie z art. 83 Regulaminu w celu przyjęcia uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Węgier, rządom i parlamentom państw członkowskich i państw kandydujących, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0227.

Informacja prawna