Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1358/2015

Predkladané texty :

B8-1358/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0461

NÁVRH UZNESENIA
PDF 380kWORD 110k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑1110/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP))  
B8‑1358/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku,

–  so zreteľom najmä na článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6 a 7 Zmluvy o EÚ, ako aj na články Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sa týkajú dodržiavania, presadzovania a ochrany základných práv v EÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv a slobôd Európskej únie zo 7. decembra 2000, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a dohovory, odporúčania, rezolúcie a správy Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára pre ľudské práva a Benátskej komisie Rady Európy,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 27. novembra 2015 po jeho návšteve v Maďarsku,

–  so zreteľom na prvý ročný dialóg Rady o právnom štáte, ktorý sa konal 17. novembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie o situácii v Maďarsku počas rozpravy v pléne, ktorá sa konala v Parlamente 2. decembra 2015,

–  so zreteľom na otázku Komisii o situácii v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi (článok 2 ZEÚ);

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie je súčasťou primárneho práva EÚ a zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.  keďže pristúpením do Únie sa členské štáty zaviazali k dodržiavaniu hodnôt, na ktorých bola založená Únia a ktoré sú ustanovené v zmluvách a v charte; keďže Komisia preto nemôže použiť zásadu subsidiarity na odôvodnenie absencie reakcie na porušovanie týchto hodnôt zo strany členského štátu;

D.  keďže sa zaručuje právo na azyl, s riadnym ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a protokolu k nemu z 31. januára 1967 o postavení utečencov a v súlade so ZEÚ a ZFEÚ;

E.  keďže nedávne iniciatívy a konanie maďarskej vlády a najmä jej konanie počas ostatných dvanástich mesiacov viedol k významnému a systematickému zhoršeniu právneho štátu, pokiaľ ide o slobodu a pluralitu médií, boj proti netolerancii a diskriminácii, ľudské práva prisťahovalcov, žiadateľov o azyl a utečencov, slobodu zhromažďovania a združovania, slobodu vzdelávania a vedeckého výskumu, rovnaké zaobchádzanie so všetkými náboženstvami a vierovyznaniami, obmedzovanie a prekážky brániace aktivitám organizácií občianskej spoločnosti, práva osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov a komunity LGBTI, nezávislosť súdnictva a mnohé znepokojujúce obvinenia z korupcie a konfliktov záujmov, ktoré oslabujú právny štát;

F.  keďže Komisia nezareagovala na žiadosť Parlamentu vyjadrenú v jeho uznesení z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku, aby začala hĺbkové monitorovanie procesu týkajúceho sa situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku;

G.  keďže nástroje, ktoré prijala Komisia na podrobné monitorovanie a posilnenie rozpočtovej a hospodárskej disciplíny sú v protiklade s jej neochotou skutočného a riadneho zabezpečenia plného súladu členských štátov so zakladajúcimi hodnotami EÚ; keďže tento prístup dvojakého metra by mohol vážne ohroziť dôveru európskych občanov v EÚ; keďže odôvodnená neoblomnosť EÚ, pokiaľ ide o hodnoty rešpektovania demokracie, právneho štátu a základných práv je kľúčom k zabezpečeniu dôveryhodnosti Únie v jej vnútri i na medzinárodnej scéne;

H.  keďže maďarský parlament v júli a septembri 2015 schválil rad noviel týkajúcich sa najmä zákona o azyle, trestného zákonníka, trestného práva procesného, zákona o štátnych hraniciach, zákona o polícii a zákona o národnej obrane; keďže v predbežnom posúdení Komisia upozornila na množstvo problémov a otázok týkajúcich sa obsahu a implementácie týchto zmien; keďže 6. októbra 2015 Komisia zaslala maďarskej vláde administratívny list; keďže maďarská vláda na tento list odpovedala v novembri 2015;

I.  keďže Komisia vo svojom vyhlásení o situácii v Maďarsku prezentovanom počas rozpravy v pléne, ktorá sa konala v Európskom parlamente 2. decembra 2015, vyhlásila, že je pripravená použiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, vrátane konania o porušení, na zabezpečenie toho, aby Maďarsko – a akýkoľvek iný členský štát – plnil svoje záväzky podľa práva EÚ a rešpektoval hodnoty Únie stanovené v článku 2 ZEÚ; keďže Komisia sa domnieva, že podmienky, ktoré sú potrebné na aktiváciu rámca právneho štátu v súvislosti s Maďarskom alebo článkom 7 ZEÚ v súčasnosti nie sú splnené;

1.  opakovane potvrdzuje svoje stanovisko vyjadrené v uznesení z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku;

2.  pripomína, že závažné porušenie hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ členským štátom by viedlo k začatiu postupu podľa článku 7 ZEÚ;

3.  odsudzuje právne ustanovenia, ktoré boli unáhlene prijaté v uplynulých mesiacoch a vytvorili extrémne prekážky brániace prístupu k medzinárodnej ochrane a na základe ktorých boli utečenci, migranti a žiadatelia o azyl neodôvodnene kriminalizovaní; vyzýva vládu Maďarska, aby sa vrátila k obvyklým postupom a zrušila krízové opatrenia, keďže výnimočný príliv utečencov ustal; odsudzuje rastúce používanie väzby v prípade uchádzačov o azyl, migrantov a utečencov vrátane mladistvých a používanie xenofóbnej rétoriky, ktorá spája migrantov so sociálnymi problémami alebo terorizmom, vrátane prostredníctvom komunikačných kampaní vlády a národných konzultácií, čo iba zhoršuje nepriateľské a xenofóbne prostredie a znižuje solidaritu;

4.  je presvedčený, že všetky členské štáty musia v rámci svojej legislatívnej a administratívnej praxe plne dodržiavať právo EÚ a že všetky právne predpisy vrátane primárneho práva každého členského štátu alebo kandidátskej krajiny musia odrážať základné európske hodnoty, t. j. demokratické zásady, zásadu právneho štátu a základné práva, a byť s nimi v súlade;

5.  opäť vyjadruje poľutovanie nad absenciu reakcie zo strany Rady na najnovší vývoj v Maďarsku; žiada Radu Európskej únie a Európsku radu, aby uskutočnili diskusiu a bezodkladne prijali závery o situácii v Maďarsku;

6.  so znepokojením poznamenáva, že nedávny vývoj vzbudzuje znepokojenie, pokiaľ ide o zásady právneho štátu, demokraciu a základné práva v Maďarsku za posledný rok, a ako celok ho možno považovať za vznikajúce systémové ohrozenie zásad právneho štátu v tomto členskom štáte; na rozdiel od vyhlásenia Komisie v Parlamente z 2. decembra 2015 sa domnieva, že sú splnené podmienky na aktiváciu rámca právneho štátu a článku 7 ods. 1; domnieva sa, že Maďarsko predstavuje skúšku pre EÚ, či dokáže svoju schopnosť a ochotu reagovať na hrozby a porušenia jej vlastných zakladajúcich hodnôt zo strany členského štátu; so znepokojením konštatuje, že vývoj v niektorých iných členských štátoch vykazuje znepokojujúce znaky narúšania právneho štátu, ktoré sa podobajú Maďarsku; vyjadruje poľutovanie, že skutočnosť, že Komisia naďalej nie je politicky ochotná riadne riešiť situáciu v Maďarsku, vytvára precedens pre iné členské štáty, ktoré vykazujú podobne znepokojujúce trendy, pokiaľ ide o dodržiavanie právneho štátu; domnieva sa, že táto situácia vzbudzuje vážne obavy, pokiaľ ide o schopnosť Únie zabezpečiť pokračujúce dodržiavanie politických kodanských kritérií po tom, ako členský štát vstúpi do Únie;

7.  vyjadruje poľutovanie, že súčasný prístup Komisie sa sústredí najmä na marginálne, technické otázky právnych predpisov, pričom prehliada trendy, vzory a kombinovaný účinok opatrení; domnieva sa, že konania o porušení vo väčšine prípadov neviedli k skutočným zmenám a širšiemu riešeniu situácie; opakovane vyzýva Komisiu, aby aktivovala prvý stupeň rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, a aby preto bezodkladne iniciovala hĺbkový monitorovací proces v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku, v ktorom by hodnotila možné závažné systémové porušovanie hodnôt, na základe ktorých Únia vznikla, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ZEÚ, vrátane vplyvu niektorých opatrení narušujúcich stav demokracie, právneho štátu a základných práv a posúdenia vzniku systémového ohrozenia zásad právneho štátu v členskom štáte, ktoré by sa mohlo rozvinúť do podoby jasného rizika vážneho porušenia v zmysle článku 7 ZEÚ;

8.  domnieva sa, že Komisia doteraz nedokázala konať v súlade s svojimi povinnosťami strážkyne zmlúv a spoločnými záujmami a hodnotami Únie; odsudzuje skutočnosť, že nevzatím do úvahy a nereagovaním na obavy, ktoré opakovane vyslovila väčšina poslancov Parlamentu, narušuje Komisia zásadu vzájomnej úprimnej spolupráce medzi inštitúciami podľa článku 13 ZEÚ;

9.  víta registrovanie európskej občianskej iniciatívy, ktorá žiada Komisiu, aby navrhla použitie článku 7 ZEÚ za údajné porušovanie základných hodnôt EÚ zo strany Maďarska; poveruje svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vypracoval osobitnú správu o Maďarsku v súlade s článkom 83 rokovacieho poriadku s cieľom prijať odôvodnený návrh, ktorý požiada Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Právne oznámenie