Postopek : 2015/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1358/2015

Predložena besedila :

B8-1358/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0461

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 330kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.402v01-00
 
B8-1358/2015

k vprašanju za ustni odgovor B8-1110/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP))


Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1358/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti drugega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka,

–  ob upoštevanju zlasti člena 2, drugega odstavka člena 3(3), členov 6 in 7 PEU ter členov PEU in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem temeljnih pravic v EU,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je decembra 2009 začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem(1),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice ter konvencij, priporočil, resolucij in poročil Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, komisarja za človekove pravice in Beneške komisije Sveta Evrope,

–  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 27. novembra 2015 po njegovem obisku na Madžarskem,

–  ob upoštevanju prvega letnega dialoga Sveta o pravni državi z dne 17. novembra 2015,

–  ob upoštevanju izjave Komisije na plenarni razpravi v Parlamentu o razmerah na Madžarskem, ki je potekala 2. decembra 2015,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o razmerah na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških (člen 2 PEU);

B.  ker je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah del primarne zakonodaje EU in prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

C.  ker so se države članice s pristopom k Uniji zavezale k spoštovanju temeljnih vrednot EU, kot so zagotovljene s Pogodbama in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah; ker se Komisija zato ne more sklicevati na načelo subsidiarnosti za utemeljitev svoje neodzivnosti na kršitve teh vrednot s strani držav članic;

D.  ker je pravica do azila zagotovljena ob ustreznem upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in njenega protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev, ter v skladu s PEU in PDEU;

E.  ker so nedavne pobude in posredovanje madžarske vlade, zlasti v zadnjih 12 mesecih, vodili k resnemu in sistemskemu poslabšanju spoštovanja načela pravne države v zvezi s svobodo medijev in pluralizmom, bojem proti nestrpnosti in diskriminaciji, pravicami priseljencev, prosilcev za azil in beguncev, svobodo zbiranja in združevanja, svobodo izobraževanja in akademskega raziskovanja, enako obravnavo veroizpovedi in prepričanj, omejitvami in oviranjem dejavnosti organizacij civilne družbe, pravicami pripadnikov manjšin, vključno z Romi in osebami LGBTI, in neodvisnostjo pravosodja ter mnogimi skrb vzbujajočimi očitki o korupciji in navzkrižju interesov, kar spodkopava načelo pravne države;

F.  ker je Parlament Komisijo v svoji resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem pozval, naj sproži proces podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, Komisija pa se na to zahtevo ni odzvala;

G.  ker so instrumenti, ki jih je sprejela Komisija, da bi pozorno spremljala in spodbujala proračunsko in gospodarsko usklajenost držav članic, v nasprotju z njeno nepripravljenostjo, da bi resnično in ustrezno zagotavljala, da države članice dosledno upoštevajo temeljne vrednote EU; ker bi ta pristop dvojne skladnosti lahko resno ogrozil zaupanje evropskih državljanov v EU; ker je upravičena neomajnost EU glede vrednot spoštovanja demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic ključnega pomena pri zagotavljanju verodostojnosti Unije na evropski in mednarodni ravni;

H.  ker je madžarski parlament julija in septembra 2015 sprejel vrsto zakonodajnih sprememb, zlasti na področju azilne politike, kazenskega zakonika, kazenskega postopka ter zakonov o nadzoru državne meje, delovanju policije in nacionalni obrambi; ker je Komisija v svoji predhodni oceni opozorila na številne pomisleke in vprašanja v zvezi z vsebino in izvajanjem teh sprememb; ker je Komisija 6. oktobra 2015 madžarski vladi poslala upravni dopis; ker je madžarska vlada na ta dopis odgovorila novembra 2015;

I.  ker je Komisija v svoji izjavi na parlamentarni razpravi v Evropskem parlamentu z dne 2. decembra 2015 o razmerah na Madžarskem sporočila, da je pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno s postopkom za ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila, da bo Madžarska, pa tudi vse ostale države članice, izpolnjevala svoje obveznosti, ki izhajajo iz prava EU, ter spoštovala vrednote Unije, kot so zagotovljene s členom 2 PEU; ker Komisija meni, da pogoji za uporabo okvira pravne države glede Madžarske ali člena 7 PEU trenutno niso izpolnjeni;

1.  ponavlja svoje stališče, izraženo v resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem;

2.  želi spomniti, da bi se v primeru hujše kršitve vrednot iz člena 2 PEU s strani države članice sprožil postopek iz člena 7;

3.  obsoja pravne določbe, ki so bile v zadnjih mesecih na hitro sprejete in so močno otežile dostop do mednarodne zaščite, begunce, migrante in prosilce za azil pa neupravičeno kriminalizirale; poziva madžarsko vlado, naj se vrne k običajnim postopkom in razveljavi krizne ukrepe, saj je izredni val beguncev upadel; obsoja, da se prosilce za azil, priseljence in begunce, tudi mladoletne, vse pogosteje pridržuje in da se uporablja ksenofobna retorika, s katero se migrante povezuje s socialnimi problemi in terorizmom, tudi v okviru vladnih komunikacijskih kampanj in nacionalnih posvetovanj, zaradi česar se sovražnost in ksenofobija krepita, solidarnost pa zmanjšuje;

4.  meni, da morajo vse države članice v svoji zakonodajni in upravni praksi dosledno spoštovati zakonodajo EU in da mora v vseh državah članicah ali državah kandidatkah vsa zakonodaja, tudi primarna, odražati temeljne evropske vrednote, tj. demokratična načela, načelo pravne države in temeljne pravice, ter biti skladna z njimi;

5.  znova obžaluje, da se Svet ni odzval na najnovejše dogodke na Madžarskem; poziva Svet Evropske unije in Evropski svet, naj razpravljata o razmerah na Madžarskem in sprejmeta sklepe v zvezi s tem;

6.  ugotavlja, da so ti dogodki v zadnjih letih vzbudili pomisleke v zvezi z načeli pravne države, demokracije in temeljnih pravic na Madžarskem in bi skupaj lahko pomenili porajajočo se sistemsko grožnjo načelu pravne države v tej državi članici; v nasprotju z izjavo, ki jo je Komisija 2. decembra 2015 predložila Parlamentu, meni, da so pogoji za uporabo okvira pravne države in člena 7(1) v celoti izpolnjeni; meni, da Madžarska predstavlja preizkus za Evropsko unijo, pri katerem mora dokazati, da se je zmožna in pripravljena odzvati na ogrožanje in kršenje njenih temeljnih vrednot s strani posamezne države članice; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so dogodki v nekaterih drugih državah članicah skrb vzbujajoč znak, da gre za podobno spodkopavanje načela pravne države kot na Madžarskem; obžaluje, da nadalje pomanjkljiva politična pripravljenost Komisije za ustrezno obravnavanje razmer na Madžarskem ustvarja precedenčni primer za druge države članice, v katerih se v zvezi s spoštovanjem načela pravne države kažejo podobni skrb vbujajoči trendi; meni, da to vzbuja resne pomisleke glede tega, ali lahko Unija po pristopu posamezne države k Uniji zagotavlja neprekinjeno spoštovanje političnih københavnskih meril;

7.  obžaluje, da se Komisija s sedanjim pristopom osredotoča predvsem na obrobne, tehnične vidike zakonodaje, zanemarja pa trende, vzorce in skupni učinek ukrepov; meni, da zlasti postopki za ugotavljanje kršitev v večini primerov niso privedli do dejanskih sprememb in širše obravnave stanja; ponovno poziva Komisijo, naj uporabi prvo stopnjo okvira EU za krepitev načela pravne države in v ta namen takoj sproži proces podrobnega spremljanja stanja demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, s čimer bi ocenili morebitno hudo sistemsko kršitev vrednot, na katerih v skladu s členom 2 PEU temelji Unija, vključno s skupnim učinkom številnih ukrepov, ki spodkopavajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, in oceno porajanja sistemske grožnje načelu pravne države v tej državi članici, ki bi lahko postala očitno tveganje hujše kršitve v smislu člena 7 PEU;

8.  meni, da Komisija doslej ni ukrepala v skladu s svojimi dolžnostmi kot varuhinja Pogodb in v skladu s skupnimi interesi in vrednotami Unije; obžaluje, da Komisija s tem, ko ne obravnava pomislekov Parlamenta, ki jih je večkrat izrazila večina njegovih poslancev, oziroma se nanje ne odziva ustrezno, spodkopava načelo medsebojnega lojalnega sodelovanja med institucijami, kot je določeno v členu 13 PEU;

9.  pozdravlja vložitev evropske državljanske pobude, ki poziva Komisijo, da predlaga uporabo člena 7 PEU, ker naj bi Madžarska kršila temeljne vrednote EU; naroči svojemu Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj pripravi posebno poročilo o Madžarski v skladu s členom 83 Poslovnika, da bi sprejeli obrazložen predlog, s katerim bi Svet pozvali k ukrepanju v skladu s členom 7(1) PEU;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Agenciji EU za temeljne pravice, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0227.

Pravno obvestilo