Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1359/2015

Indgivne tekster :

B8-1359/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0461

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 174kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.404v01-00
 
B8-1359/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1110/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Ungarn  (2015/2935(RSP))


Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana for Verts/ALE -Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn  (2015/2935(RSP))  
B8-1359/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,

–  der navnlig henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 og 7, i traktaten om Den Europæiske Union samt til de artikler i TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der vedrører overholdelse, fremme og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000, der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft sammen med Lissabontraktaten i december 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–  der henviser til erklæringen af 27. november 2015 fra Europarådets menneskerettighedskommissær efter hans besøg i Ungarn,

–  der henviser til udtalelserne om Ungarn fra Europarådets Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen),

–  der henviser til Kommissionens erklæring på plenarmødet i Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og til at dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd (artikel 2 i TEU);

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering;

C.  der henviser til, at retten til asyl er garanteret under behørig efterlevelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med TEU og TEUF;

D.  der henviser til, at den seneste tids udvikling såvel som de initiativer, der er taget, og de foranstaltninger, der er truffet i Ungarn i de senere år, har medført en alvorlig forværring af situationen med hensyn til bl.a. mediefrihed og pluralisme, bekæmpelse af intolerance og diskrimination, migranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder, forsamlings- og foreningsfrihed, uddannelsesfrihed og akademisk forskning, retten til ligebehandling hvad angår religion og tro, civilsamfundsorganisationers mulighed for at udøve deres rolle uden forhindringer og uden, at deres rettigheder indskrænkes, rettigheder for personer, der tilhører mindretal, herunder romaer og LGBTI-personer, landets forfatningsmæssige system, uafhængigheden af domstolene og andre institutioner, der skal fungere som kontrolorganer i en demokratisk stat, og mange bekymrende anklager om korruption og interessekonflikter, der undergraver retsstaten;

E.  der henviser til, at Kommissionen ikke har reageret på Parlamentets opfordring i dets beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn til at indlede en dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn og vurdere en potentielt grov, systemisk overtrædelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU;

F.  der henviser til, at det ungarske parlament i juli og september 2015 vedtog en række ændringsforslag, der navnlig vedrørte asylloven, straffeloven, strafferetsplejeloven, loven om grænserne, loven om politiet og loven om det nationale forsvar; der henviser til, at Kommissionens foreløbige vurdering fremhævede en række problemstillinger og spørgsmål angående substansen og gennemførelsen af disse ændringsforslag; der henviser til, at Kommissionen den 6. oktober 2015 sendte en administrativ skrivelse til den ungarske regering; der henviser til, at den ungarske regering har besvaret denne skrivelse;

G.  der henviser til, at Kommissionen i den erklæring, den fremførte på plenarmødet i Europa-Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn, anførte, at den var parat til at tage alle til rådighed værende midler – herunder traktatbrudsprocedurer – i brug for at sikre, at Ungarn – og enhver anden medlemsstat – overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten og respekterer Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i TEU; der henviser til, at det er Kommissionens opfattelse, at betingelserne for at aktivere rammen for styrkelse af retsstatsprincippet over for Ungarn endnu ikke er opfyldt;

1.  gentager det standpunkt, der kom til udtryk i Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn, som fordømte de udtalelser, som den ungarske premierminister, Viktor Orbán, gentagne gange har fremsat, der har udløst en debat om en eventuel genindførelse af dødsstraffen i Ungarn, fordømte den offentlige høring om migration og den dertil knyttede landsdækkende reklameskilt-kampagne, som den ungarske regering har iværksat, og opfordrede Kommissionen til at aktivere første fase af den EU-retlige ramme til styrkelse af retsstatsprincippet samt til at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

2.  minder om, at en klar fare for en grov overtrædelse af de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, begået af en medlemsstat, vil udløse den procedure, der er fastsat i artikel 7 i TEU;

3.  fordømmer den række af hurtige lovgivningstiltag, der er taget i de seneste måneder, som har gjort adgangen til international beskyttelse ekstremt vanskelig og med urette har kriminaliseret migranter og asylansøgere i strid med Genèvekonventionen og protokollen hertil; understreger sin bekymring vedrørende respekten for princippet om "non-refoulement"; fordømmer, at man i stigende grad vælger at tilbageholde asylansøgere og anvende fremmedfjendsk retorik, der forbinder med migranter med sociale problemer eller sikkerhedsrisici, bl.a. gennem regeringsledede kommunikationskampagner, og derved gør integrationen af de få migranter, der bliver i landet, endnu mere problematisk;

4.  mener, at samtlige medlemsstater skal overholde EU-retten fuldt ud i lovgivning og administrativ praksis, og at al lovgivning, også den primære ret i enhver medlemsstat og ethvert kandidatland, skal afspejle og stemme overens med grundlæggende europæiske værdier, dvs. de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

5.  fordømmer endnu en gang den manglende reaktion fra Rådet på udviklingen i Ungarn; opfordrer indtrængende Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Råd til at drøfte og vedtage konklusioner om situationen i Ungarn;

6.  bemærker, at udviklingen i Ungarn i løbet af de seneste år har givet anledning til bekymring vedrørende principperne for retsstaten, demokratiet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn, som tilsammen kan udgøre en spirende systemisk trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat; mener, at Ungarn udgør en prøve for EU, hvor sidstnævnte kan bevise sin evne og vilje til at reagere på trusler og tilsidesættelse af dets egne grundlæggende værdier fra en medlemsstats side; bemærker med bekymring, at udviklingen i visse andre medlemsstater, som f.eks. Polen, viser foruroligende tegn på en lignende undergravning af retsstatsprincippet som den i Ungarn;

7.  beklager, at Kommissionen i sin nuværende tilgang primært fokuserer på marginale, tekniske aspekter af loven, men ignorerer tendenserne, mønstrene og den samlede indvirkning af disse foranstaltninger på retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; mener, at navnlig traktatbrudsprocedurerne i de fleste tilfælde ikke har ført til reelle forandringer eller har adresseret situationen i et bredere perspektiv; gentager sin opfordring til Kommissionen om at aktivere første fase i EU-rammen for styrkelse af retsstatsprincippet og derved indlede en øjeblikkelig og dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn og vurdere en potentielt grov, systemisk overtrædelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU, herunder de samlede virkninger af en række foranstaltninger, der undergraver demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, og vurdere den spirende systemiske trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat, som vil kunne udvikle sig til en klar fare for en grov overtrædelse, jf. artikel 7 i TEU;

8.  mener, at Kommissionen hidtil har undladt at handle i overensstemmelse med sine forpligtelser som traktaternes vogter og med Unionens fælles interesser og værdier; beklager dybt, at Kommissionen ved ikke at tage stilling til eller på fyldestgørende vis reagere på Parlamentets bekymringer undergraver princippet om loyalt samarbejde mellem institutionerne, som er fastsat i artikel 13, stk. 2, i TEU; noterer sig Kommissionens beslutning af 14. juli 2015 om at suspendere flere kontrakter i otte EU-finansieringsprogrammer som følge af anvendelsen af et overdrevent restriktivt udvælgelseskriterium i de offentlige udbudsprocedurer i Ungarn; opfordrer Kommissionen til at gå videre med alle undersøgelser og anvende alle eksisterende lovgivningsmæssige redskaber fuldt ud for at sikre en gennemsigtig og korrekt anvendelse af EU-midler i Ungarn på grundlag af EU-retten;

9.  glæder sig over, at der er registreret et europæisk borgerinitiativ, hvori Kommissionen anmodes om at foreslå, at artikel 7 i TEU tages i anvendelse på grund af Ungarns påståede tilsidesættelse af EU's grundlæggende værdier; pålægger sit Udvalg om Borgerlige Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at udarbejde en særlig betænkning om Ungarn i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 83, stk. 1, litra a), med henblik på vedtagelsen af et begrundet forslag, der opfordrer Rådet til at handle i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i TEU;

10.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge et forslag om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder som et værktøj til overholdelse og håndhævelse af chartret og traktaterne, som alle medlemsstater har undertegnet, der bygger på fælles og objektive indikatorer, samt til at foretage en upartisk årlig vurdering af situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet i alle medlemsstater over én bank og på lige fod, som omfatter en evaluering fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder såvel som passende bindende og korrigerende mekanismer, med henblik på at få lukket de eksisterende huller og give mulighed for en automatisk og gradvis reaktion på overtrædelser af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder på medlemsstatsplan;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Ungarns præsident, regering og parlament, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0227.

Juridisk meddelelse