Menettely : 2015/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1359/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1359/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0461

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 166kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.404v01-00
 
B8-1359/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1110/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP))


Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP))  
B8‑1359/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osan ja erityisesti sen 2 ja 4–7 kappaleen,

–  ottaa huomioon erityisesti SEU-sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 6 artiklan ja 7 artiklan samoin kuin SEU-sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) perusoikeuksien kunnioittamista, edistämistä ja suojaamista Euroopan unionissa koskevat artiklat,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan, josta annettiin juhlallinen julistus 12. joulukuuta 2007 Strasbourgissa ja joka tuli voimaan yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa 1. joulukuuta 2009,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Unkarin tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” (COM(2014)0158),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 27. marraskuuta 2015 antaman lausunnon vierailustaan Unkariin,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) lausunnot Unkarista,

–  ottaa huomioon Unkarin tilannetta käsitelleessä parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 esitetyn komission julkilausuman,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (O‑000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo (SEU-sopimuksen 2 artikla);

B.  ottaa huomioon, että EU:n perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan;

C.  toteaa, että oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja siihen liitetyn 31. tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä SEU-sopimuksen ja SEUT-sopimuksen mukaisesti;

D.  toteaa, että Unkarin viimeaikaiset tapahtumat ja siellä viime vuosien aikana toteutetut aloitteet ja toimet ovat heikentäneet vakavasti tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta, suvaitsemattomuuden ja syrjinnän torjumista, maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen vapautta sekä oikeutta yhdenmukaiseen kohteluun uskonnon ja vakaumuksen perusteella, kansalaisjärjestöjen kykyä toimia esteettömästi ja rajoituksetta, romanien, hlbti-henkilöiden ja muihin vähemmistöihin kuuluvien oikeuksia, perustuslaillisen järjestelmän toimintaa sekä oikeuslaitoksen ja muiden demokraattisen valtion vallankäytön valvontaa toteuttavien elinten riippumattomuutta ja johtaneet moniin huolestuttaviin korruptio- ja eturistiriitasyytöksiin, jotka vievät pohjaa oikeusvaltiolta;

E.  ottaa huomioon, että komissio ei vastannut parlamentin Unkarin tilanteesta 10. kesäkuuta 2015 hyväksymässään päätöslauselmassa esittämään pyyntöön aloittaa perusteellinen valvontaprosessi, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa ja jossa arvioidaan unionin perustana olevien, SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisten arvojen mahdollista systeemistä tai räikeää rikkomista;

F.  toteaa, että heinäkuussa ja syyskuussa 2015 Unkarin parlamentti hyväksyi useita lakimuutoksia, jotka liittyivät ennen kaikkea turvapaikka-asioita koskevaan lainsäädäntöön, rikoslakiin sekä rikosoikeudellista menettelyä, rajavalvontaa, poliisitointa ja maanpuolustusta koskevaan lainsäädäntöön; toteaa, että komission alustavassa arvioinnissa tuotiin esille lukuisia huolenaiheita ja kysymyksiä kyseisten lakimuutosten sisällöstä ja täytäntöönpanosta; toteaa, että komissio lähetti 6. lokakuuta 2015 hallinnollisen kirjeen Unkarin hallitukselle; toteaa, että Unkarin hallitus vastasi kyseiseen kirjeeseen;

G.  ottaa huomioon, että Unkarin tilannetta käsitelleessä parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 komissio ilmoitti julkilausumassaan olevansa valmis käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja, myös rikkomusmenettelyä, varmistaakseen, että Unkari – samoin kuin mikä tahansa muukin jäsenvaltio – noudattaa EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan ja kunnioittaa SEU‑sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja unionin arvoja, ottaa huomioon, että komission käsityksen mukaan edellytykset oikeusvaltiota koskevan toimintakehyksen käynnistämiseksi Unkarin osalta eivät täyty tässä vaiheessa;

1.  muistuttaa Unkarin tilanteesta 10. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa ilmaistusta kannasta, jossa tuomittiin Unkarin pääministerin Viktor Orbánin toistuvat lausunnot, joilla hän on pyrkinyt herättämään keskustelua kuolemanrangaistuksen mahdollisesta palauttamisesta Unkariin, tuomittiin Unkarin hallituksen käynnistämä maahanmuuttoa koskevaa julkinen kuuleminen ja siihen liittyvä koko maan kattava mainoskampanja, kehotettiin komissiota käynnistämään oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen ensimmäinen osa ja kehotettiin komissiota antamaan ehdotus demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n mekanismin perustamisesta;

2.  muistuttaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen räikeän loukkaamisen selkeä riski jossakin jäsenvaltiossa johtaisi sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn;

3.  tuomitsee viime kuukausina toteutetut useat pikaiset lainsäädäntötoimenpiteet, joilla on tehty kansainvälisen suojelun saamisesta äärimmäisen hankalaa ja joilla on perusteettomasti kriminalisoitu maahantulijoita ja turvapaikanhakijoita Geneven yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vastaisesti; korostaa olevansa erittäin huolestunut palauttamiskiellon periaatteen noudattamisesta; tuomitsee sen, että Unkarissa turvaudutaan yhä useammin turvapaikanhakijoiden säilöönottoon sekä muukalaisvihamielisiin ja jopa hallituksen tiedotuskampanjoissa esiintyviin palopuheisiin, joissa maahantulijat yhdistetään sosiaalisiin ongelmiin tai turvallisuusriskeihin, jolloin maahan jääneiden harvojen maahanmuuttajien kotoutuminen vaikeutuu entisestään;

4.  katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden on lainsäädäntö- ja hallintokäytännöissään noudatettava täysin unionin lainsäädäntöä ja että kaiken lainsäädännön, minkä tahansa unionin jäsenvaltion tai ehdokasmaan primaarioikeus mukaan luettuna, on heijastettava eurooppalaisia perusarvoja – demokratian periaatteet, oikeusvaltio ja perusoikeudet – ja oltava niiden mukaista;

5.  pitää jälleen kerran valitettavana, että neuvosto ei ole reagoinut Unkarin tapahtumiin; kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa käymään asiasta keskustelun ja hyväksymään päätelmät Unkarin tilanteesta viipymättä;

6.  panee merkille, että Unkarin tapahtumat ovat herättäneet viime vuosina huolta oikeusvaltiota, demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta ja että tilanne kokonaisuutena katsoen saattaa muodostaa tässä jäsenvaltiossa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvan järjestelmäuhan; katsoo, että Unkari on testi, jolla EU voi osoittaa kykynsä ja halukkuutensa reagoida omia perusarvojaan koskeviin uhkiin ja rikkomuksiin jäsenvaltiossa; panee huolestuneena merkille eräissä muissa jäsenvaltioissa, kuten Puolassa, esiintyneet merkit Unkarin kaltaisesta oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä;

7.  pitää valitettavana, että komission nykylinja keskittyy lähinnä lainsäädännön marginaalisiin teknisiin näkökohtiin ja jättää huomiotta trendien, käyttäytymismallien ja toimenpiteiden yhteisvaikutuksen oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin; katsoo, että etenkään rikkomusmenettelyt eivät useimmiten ole johtaneet todellisiin muutoksiin ja tilanteen laaja-alaisempaan käsittelyyn; muistuttaa komissiota käynnistämään oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen ensimmäisen vaiheen ja aloittamaan siten välittömästi perusteellisen valvontaprosessin, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa ja jossa arvioidaan unionin perustana olevien, SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen mahdollista systeemistä, vakavaa loukkaamista, myös erinäisten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilaa heikentävien toimenpiteiden yhteisvaikutusta, samoin kuin sitä, onko jäsenvaltiossa syntymässä oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuva järjestelmäuhka, josta voisi kehittyä SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu vakavan loukkauksen selvä vaara;

8.  katsoo, että komissio ei tähän mennessä ole huolehtinut velvollisuuksistaan perussopimusten vartijana ja unionin yhteisten etujen ja arvojen mukaisesti; pitää valitettavana, että komissio ei ole käsitellyt parlamentin jäsenten enemmistön toistuvasti esittämiä huolenaiheita eikä vastannut niihin asianmukaisesti, mikä heikentää SEU‑sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa määriteltyä periaatetta toimielinten välisestä vilpittömästä yhteistyöstä; panee merkille komission 14. heinäkuuta 2015 tekemän päätöksen keskeyttää useiden hankintasopimusten soveltamisen kahdeksassa EU:n rahoitusohjelmassa, koska Unkarin julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä oli sovellettu äärimmäisen rajoittavia valintakriteerejä; kehottaa komissiota jatkamaan kaikkia tutkimuksia ja käyttämään täysimääräisesti kaikkia olemassa olevia lainsäädäntövälineitä, jotta varmistetaan, että EU:n varojen käyttö Unkarissa on avointa ja asianmukaista EU:n lainsäädännön mukaisesti;

9.  pitää myönteisenä rekisteröityä eurooppalaista kansalaisaloitetta, jossa komissiota pyydetään ehdottamaan SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisten toimien käynnistämistä väitetyistä EU:n perusarvojen loukkauksista Unkarissa; kehottaa työjärjestyksen 83 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan Unkaria koskevan erityisen mietinnön, jonka tavoitteena on hyväksyä perusteltu ehdotus, jossa neuvostoa kehotetaan toimimaan SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

10.  muistuttaa komissiota antamaan ehdotuksen sellaisen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan unionin järjestelmän perustamisesta, jonka avulla tarkastellaan kaikkien jäsenvaltioiden allekirjoittamien perussopimusten ja perusoikeuskirjan noudattamista ja täytäntöönpanoa ja joka perustuu yhteisiin ja objektiivisiin indikaattoreihin, sekä tekemään vuosittain valikoimatta ja tasavertaisesti puolueettoman arvioinnin, johon sisältyy EU:n perusoikeusviraston tekemä arviointi, perusoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa sekä esittämään asianmukaisia sitovia korjausmekanismeja, jotta voidaan korjata vallitsevat puutteet ja mahdollistetaan automaattinen ja vaiheittainen puuttuminen oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin kohdistuviin loukkauksiin jäsenvaltiotasolla;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Unkarin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0227.

Oikeudellinen huomautus