Procedūra : 2015/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1359/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1359/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0461

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 406kWORD 81k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.404v01-00
 
B8-1359/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-1110/2015, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP))


Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP))  
B8-1359/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulu, jo īpaši tās otro un ceturto līdz septīto ievilkumu,

–  ņemot vērā īpaši LES 2. pantu, 3. panta 3. punkta otro ievilkumu, 6. un 7. pantu, kā arī LES un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) pantus, kas attiecas uz pamattiesību ievērošanu, veicināšanu un aizsardzību ES,

–  ņemot vērā 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, ko izsludināja 2007. gada 12. decembrī Strasbūrā un kas stājās spēkā kopā ar Lisabonas līgumu 2009. gada decembrī,

–  ņemot vērā 2015. gada 10. jūnija rezolūciju par stāvokli Ungārijā(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. novembra paziņojumu, kas pieņemts pēc vizītes Ungārijā,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas par demokrātiju caur likuma spēku (Eiropas Padomes Venēcijas Komisijas) atzinumus par Ungāriju,   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentā notikušajās 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par stāvokli Ungārijā: turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (O-000140/2015–B 8-1110/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, un tā kā šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība (Līguma par Eiropas Savienību 2. pants);

B.  tā kā ES Pamattiesību harta aizliedz jebkāda veida diskrimināciju, tostarp tādu iemeslu dēļ kā dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā un sociālā izcelsme, ģenētiskās īpašības, valoda, ticība vai pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai minoritātei, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums vai dzimumorientācija;

C.  tā kā, pienācīgi ievērojot 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvenciju un tai pievienoto 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu un saskaņā ar LES un LESD, ir garantētas patvēruma tiesības;

D.  tā kā nesenie notikumi, iniciatīvas un pasākumi, kas dažus pēdējos gadus īstenoti Ungārijā, ir izraisījusi nopietnu situācijas pasliktināšanos, cita starpā attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, cīņu pret neiecietību un diskrimināciju, migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu cilvēktiesībām, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, izglītības un akadēmiskās pētniecības brīvību, tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no reliģijas un ticības, pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju netraucēti un bez savu tiesību ierobežošanas no malas pildīt savus uzdevumus, minoritāšu, tostarp romu un LGBTI personu tiesībām, konstitucionālās sistēmas darbību, tiesu varas un citu tādu iestāžu neatkarību, kurām būtu jādarbojas kā pilnvaru kontroles un līdzsvara mehānismam demokrātiskā valstī, un tā kā ir daudz satraucošu apgalvojumu par korupciju un interešu konfliktiem, kas vājina tiesiskumu;

E.  tā kā Komisija nav reaģējusi uz Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijā par situāciju Ungārijā ietverto prasību veikt padziļinātu uzraudzību par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību stāvokli Ungārijā, izvērtējot iespējamus sistēmiskus un nopietnus to vērtību pārkāpumus, kuras atbilstīgi LES 2. pantam ir Eiropas Savienības pamatā;

F.  tā kā 2015. gada jūlijā un septembrī Ungārijas parlaments pieņēma vairākus grozījumus, jo īpaši attiecībā uz likumu par patvērumu, kriminālkodeksu, kriminālprocesa likumu, likumu par robežu, likumu par policiju, un likumu par valsts aizsardzību; tā kā Komisijas provizoriskajā novērtējumā tika uzsvērtas vairākas problēmas un jautājumi, kas saistīti ar šo grozījumu būtību un īstenošanu; tā kā Komisija 2015. gada 6. oktobrī nosūtīja administratīvu vēstuli Ungārijas valdībai; tā kā Ungārijas valdība sniedza atbildi uz šo vēstuli;

G.  tā kā Eiropas Parlamenta 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā Komisija savā paziņojumā norādīja, ka ir gatava izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp pārkāpuma procedūru, lai nodrošinātu, ka Ungārija vai jebkura cita dalībvalsts ievērotu ES tiesību aktos paredzētās saistības un cienītu LES 2. pantā noteiktās Savienības vērtības; tā kā Komisija uzskata, ka nosacījumi par tiesiskuma sistēmas izmantošanu attiecībā uz Ungāriju pašlaik nav izpildīti,

1.  atkārtoti apliecina nostāju, kas pausta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijā par situāciju Ungārijā, kurā nosodīja Ungārijas premjerministra Viktor Orbán vairākkārtējos paziņojumus, ar kuriem tika uzsāktas debates par iespējamu nāvessoda atjaunošanu Ungārijā, nosodīja sabiedrisko apspriešanu par migrācijas jautājumiem un saistīto Ungārijas valdības sākto valsts mēroga afišu kampaņu, mudināja Komisiju sākt ES sistēmas tiesiskuma stiprināšanai pirmo posmu un aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu, ar kuru izveidotu ES mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām;

2.  atgādina, ka gadījumā, ja pastāv droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts var izdarīt nopietnu pārkāpumu saistībā ar LES 2. pantā minētajām vērtībām, ir jāuzsāk 7. pantā paredzētā procedūra;

3.  nosoda virkni steidzamo likumdošanas pasākumu, kas pieņemti pēdējos mēnešos un ir padarījuši piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai ārkārtīgi grūtu, kā arī ir nepamatoti kriminalizējuši migrantus un patvēruma meklētājus, tādējādi pārkāpjot Ženēvas konvenciju un tās protokolu; uzsver bažas par neizraidīšanas principa ievērošanu; nosoda to, ka arvien biežāk notiek patvēruma meklētāju aizturēšana un — arī valdības īstenotās informācijas kampaņās — tiek pausta ksenofobiska retorika, kas migrantus sasaista ar sociālām problēmām vai drošības apdraudējumu, tādējādi padarot to nedaudzo migrantu integrāciju, kas ir palikuši valstī, vēl sarežģītāku;

4.  uzskata, ka visām dalībvalstīm likumdošanas un administratīvajā praksē ir pilnībā jāievēro ES tiesību akti un ka visos tiesību aktos, tostarp jebkuras dalībvalsts vai kandidātvalsts primārajos tiesību aktos, ir jāatspoguļo un jāievēro Eiropas pamatvērtības, proti, demokrātijas principi, tiesiskums un pamattiesības;

5.  atkārtoti nosoda Padomes nereaģēšanu uz notikumiem Ungārijā; mudina Eiropas Savienības Padomi un Eiropadomi rīkot diskusiju un pieņemt secinājumus par stāvokli Ungārijā;

6.  norāda, ka šie notikumi Ungārijā ir radījuši bažas par tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību principiem pēdējo dažu gadu laikā un tie kopumā varētu radīt pieaugošu sistēmisku apdraudējumu tiesiskumam šajā dalībvalstī; uzskata, ka stāvoklis Ungārijā ir pārbaudījums Eiropas Savienībai, kurai ir jāpierāda sava spēja un gatavība reaģēt uz savu pamatvērtību apdraudējumu un pārkāpumiem kādā dalībvalstī; ar bažām norāda, ka notikumiem dažās citās dalībvalstīs, piemēram, Polijā, liecina par satraucošākām pazīmēm, ka tiesiskums tiek apdraudēts līdzīgi kā Ungārijā;

7.  pauž nožēlu, ka Komisijas pašreizējā pieeja galvenokārt ir vērsta uz tiesību aktu tehniskajiem aspektiem, tajā pašā laikā ignorējot tendences, sakarības un pasākumu kombinēto ietekmi uz tiesiskumu un pamattiesībām; uzskata, ka konkrēti ar pārkāpumu procedūrām vairumā gadījumu nav izdevies panākt reālas izmaiņas vai atrisināt situāciju plašākā kontekstā; atkārtoti aicina Komisiju sākt ES sistēmas tiesiskuma stiprināšanai pirmo posmu un tādēļ nekavējoties sākt padziļinātas uzraudzības procesu attiecībā uz situāciju demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā Ungārijā, izvērtējot iespējamus sistēmiskus un nopietnus to vērtību pārkāpumus, kuras atbilstīgi LES 2. pantam ir Eiropas Savienības pamatā, tostarp novērtējot vairāku tādu pasākumu kopējo ietekmi, kas vājina demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, un to, vai rodas sistēmisks apdraudējums tiesiskumam minētajā dalībvalstī, kas varētu izvērsties par drošu varbūtību, ka varētu tikt izdarīts smags pārkāpums LES 7. panta izpratnē;

8.  uzskata, ka Komisija līdz šim nav spējusi rīkoties saskaņā ar tās pienākumiem kā Līgumu izpildes uzraudzītājai un Savienības vispārējām interesēm un vērtībām; pauž nožēlu par to, ka Komisija, neizvērtējot un adekvāti nereaģējot uz Parlamenta deputātu vairākuma atkārtoti paustajām bažām, vājina iestāžu pilnīgas savstarpējas sadarbības principu, kas noteikts LES 13. panta 2. punktā; pieņem zināšanai Komisijas 2015. gada 14. jūlija lēmumu apturēt vairāku līgumu darbību astoņās ES finansēšanas programmās tāpēc, ka publiskā iepirkuma procedūrās Ungārijā izmantoti pārāk ierobežojoši atlases kritēriji; aicina Komisiju turpināt visas izmeklēšanas un pilnā mērā izmantot visus esošos likumdošanas instrumentus, lai nodrošinātu ES finansējuma pārredzamu un pareizu izlietojumu Ungārijā, pamatojoties uz ES tiesību aktiem;

9.  atzinīgi vērtē to, ka ir reģistrēta Eiropas pilsoņu iniciatīva, ar ko Komisiju aicina ierosināt uzsākt LES 7. panta procedūru par Ungārijas izdarītiem iespējamiem ES pamatvērtību pārkāpumiem; uzdod Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sagatavot īpašu ziņojumu par Ungāriju saskaņā ar Reglamenta 83. panta 1. punkta a) apakšpunktu nolūkā pieņemt pamatotu priekšlikumu, kurā aicina Padomi rīkoties saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu;

10.  atkārtoti aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, ar ko izveidotu ES mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām, kas būtu veids, kā panākt, ka Harta un Līgumi, ko visas dalībvalstis ir parakstījušas, tiek ievēroti un piemēroti, pamatojoties uz kopīgiem un objektīviem rādītājiem, un katru gadu bez diskriminācijas un vienlīdzīgi veikt objektīvu novērtējumu par situāciju pamattiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā visās dalībvalstīs, tajā ietverot ES Pamattiesību aģentūras veiktu novērtējumu, kā arī izveidot atbilstošus saistošus un korektīvus mehānismus, lai novērstu pastāvošās nepilnības un ļautu automātiski un pakāpeniski reaģēt uz tiesiskuma un pamattiesību pārkāpumiem dalībvalstu līmenī;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Ungārijas prezidentam, valdībai un parlamentam, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ES Pamattiesību aģentūrai, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0227.

Juridisks paziņojums