Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1360/2015

Внесени текстове :

B8-1360/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 477kWORD 72k
9.12.2015
PE573.405v01-00
 
B8-1360/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-1110/2015

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Унгария (2015/2935(RSP))


Тимъти Къркхоуп, Беатрикс фон Щорх, Ангел Джамбазки, Хелга Стивънс, Юси Хала-ахо, Бранислав Шкрипек, Зджислав Краснодембски от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария (2015/2935(RSP))  
B8-1360/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид разпоредбите относно основните ценности и основните свободи, които се съдържат в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, приети от Съвета през 1998 г.,

–  като взе предвид Договорите, и по-конкретно членове 2, 3 и 6 от ДЕС, както и член 2, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид своето разискване в пленарна зала от 19 май 2015 г. относно положението в Унгария,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария(1),

–  като взе предвид отговора на Комисията от 5 ноември 2015 г. вследствие на резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г.,

–  като взе предвид разискването в Парламента от 2 декември 2015 г. относно положението в Унгария,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (O–000140/2015 – B8–1110/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в рамките на предварителна оценка, извършена от Комисията, беше установено, че някои елементи от унгарското законодателство пораждат съмнения относно съвместимостта с достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и границите и с Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на 4 ноември 2015 г. беше получен отговор на унгарските органи;

В.  като има предвид, че в отговора си на въпроса на Парламента с искане за устен отговор, внесен от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на 10 ноември 2015 г., Комисията заяви, че условията за задействане на уредбата относно принципите на правовата държава по отношение на Унгария не са изпълнени на този етап;

Г.  като има предвид, че Комисията следи активно положението в Унгария и вече започна процедури за установяване на неизпълнение на задължения и предварителни процедури за установяване на неизпълнение на задължения в случаите, когато сметна това за необходимо;

Д.  като има предвид, че Комисията многократно информира Парламента, че има готовност да използва всички средства, с които разполага, за да гарантира, че Унгария спазва задълженията си съгласно правото на ЕС;

Е.  като има предвид, че уредбата относно правовата държава има за цел преодоляване на възникващите системни заплахи за правовата държава в дадена държава членка, преди те да достигнат степен, при която ще се наложи прилагането на процедурата по член 7 от ДЕС;

1.  отбелязва, че от всички държави членки се изисква да зачитат правото на ЕС и че законодателството на дадена държава членка следва да бъде съвместимо с принципите на правовата държава и с основните права;

2.  отбелязва, че държавите членки също така разполагат със суверенни правомощия да приемат свои собствени закони и да провеждат свои собствени демократични разисквания и консултации с избирателите на национално равнище; подчертава, че този принцип утвърждава суверенитета на едно демократично избрано правителство;

3.  подкрепя ролята на Комисията, която в качеството си на пазител на Договорите следва да гарантира, че националното законодателство, включително това на Унгария, е в съответствие както с договорите, така и с основните европейски демократични ценности и правата на човека;

4.  подчертава, че всяка оценка и всеки анализ, извършени от Комисията и от Парламента относно положението в отделни държави членки, следва да се основават на фактите и да са балансирани;

5.  отбелязва гаранцията, представена от Комисията пред Парламента, че тя ще продължи да следи положението в Унгария;

6.  приканва унгарското правителство и Комисията да работят заедно и в дух на тясно сътрудничество по всички бъдещи въпроси, които според тях могат да изискват допълнителна оценка или анализ;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на президента на Унгария.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0227.

Правна информация