Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1360/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1360/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 471kWORD 70k
9.12.2015
PE573.405v01-00
 
B8-1360/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1110/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))


Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))  
B8-1360/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις σχετικά με τις θεμελιώδεις αξίες και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 1998,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες, και ιδίως τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στην ολομέλεια της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(1),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη της συζήτησή του της 2ας Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προκαταρκτική αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής αποκάλυψε ότι ορισμένα στοιχεία της ουγγρικής νομοθεσίας εγείρουν ζητήματα συμβατότητας με το κεκτημένο της ΕΕ σε θέματα ασύλου και συνόρων καθώς και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση από τις ουγγρικές αρχές ελήφθη στις 4 Νοεμβρίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην απάντησή της στην προφορική ερώτηση του Κοινοβουλίου που υποβλήθηκε από την επιτροπή LIBE στις 10 Νοεμβρίου 2015, αναφέρει ότι οι συνθήκες για την ενεργοποίηση του πλαισίου του κράτους δικαίου όσον αφορά την Ουγγαρία δεν πληρούνται επί του παρόντος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση στην Ουγγαρία και έχει ήδη προχωρήσει στη διαδικασία επί παραβάσει καθώς και τη διαδικασία που προηγείται αυτής σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ενημερώσει το Κοινοβούλιο ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι η Ουγγαρία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν δυνάμει του δικαίου της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο του κράτους δικαίου προορίζεται για να αντιμετωπίζει αναδυόμενες συστημικές απειλές κατά του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος πριν οι εν λόγω απειλές φθάσουν σε επίπεδα όπου η προσφυγή στο άρθρο 7 της ΣΕΕ θα αποδεικνυόταν αναγκαία·

1.  σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται το δίκαιο της ΕΕ, και ότι η νομοθεσία ενός κράτους μέλους θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

2.  σημειώνει ότι και τα κράτη μέλη έχουν επίσης κυριαρχική εξουσία για τη θέσπιση των δικών τους νόμων και για τη διεξαγωγή των δικών τους δημοκρατικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων με το εκλογικό σώμα σε εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η αρχή αυτή σέβεται την κυριαρχία της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης·

3.  στηρίζει τον ρόλο της Επιτροπής, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, όσον αφορά τη διασφάλιση ότι η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ουγγαρίας, παραμένει σύμφωνη τόσο με τις Συνθήκες όσο και με τις βασικές ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  τονίζει ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση και ανάλυση που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση σε επί μέρους κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αντικειμενική και ισορροπημένη·

5.  σημειώνει τη διασφάλιση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Ουγγαρία·

6.  καλεί την ουγγρική κυβέρνηση και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά για οποιαδήποτε μελλοντικά θέματα εκτιμούν ότι ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση ή ανάλυση·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στον Πρόεδρο της Ουγγαρίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0227.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου