Menettely : 2015/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1360/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1360/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 250kWORD 64k
9.12.2015
PE573.405v01-00
 
B8-1360/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1110/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP))


Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP))  
B8‑1360/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyvät perusarvoja ja -vapauksia koskevat määräykset,

–  ottaa huomioon neuvoston vuonna 1998 hyväksymät kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon EU:n perussopimukset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3 ja 6 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” (COM(2014)0158),

–  ottaa huomioon parlamentin täysistunnossa 19. toukokuuta 2015 käydyn keskustelun Unkarin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Unkarin tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon komission 5. marraskuuta 2015 antaman vastauksen Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 antaman päätöslauselman johdosta;

–  ottaa huomioon parlamentin täysistunnossa 2. joulukuuta 2015 käydyn keskustelun Unkarin tilanteesta,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (O‑000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komission alustavasta arviosta käy ilmi, että Unkarin lainsäädäntö ei mahdollisesti kaikilta osin ole unionin turvapaikka- ja rajalainsäädännön sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukainen;

B.  ottaa huomioon, että Unkarin viranomaisten vastaus vastaanotettiin 4. marraskuuta 2015;

C.  ottaa huomioon, että komissio totesi vastauksessaan LIBE-valiokunnan parlamentin nimissä 10. marraskuuta 2015 esittämään suullisesti vastattavaan kysymykseen, että edellytykset oikeusvaltiotoimintakehyksen aktivoimiseksi Unkarin osalta eivät täyty tässä vaiheessa;

D.  ottaa huomioon, että komissio tarkkailee Unkarin tilannetta aktiivisesti ja on jo aloittanut rikkomusmenettelyjä ja sitä edeltäviä menettelyjä tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa;

E.  ottaa huomioon, että komissio on toistuvasti ilmoittanut parlamentille olevansa valmis käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja varmistaakseen, että Unkari noudattaa unionin lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan;

F.  ottaa huomioon, että oikeusvaltiotoimintakehys on tarkoitettu sovellettavaksi silloin, kun on syntymässä tilanteita, joissa oikeusvaltioperiaate on uhattuna jäsenvaltion järjestelmissä, ennen kuin on tarvetta puuttua asiaan SEU-sopimuksen 7 artiklan keinoin;

1.  toteaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava unionin oikeutta ja että jäsenvaltioiden lainsäädännössä olisi kunnioitettava oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia;

2.  toteaa, että jäsenvaltioilla on myös suvereeni toimivalta omien lakiensa säätämisessä ja omien demokraattisten keskustelujensa käymisessä sekä äänestäjien kuulemisessa kansallisella tasolla; korostaa, että tämä periaate on sopusoinnussa demokraattisesti valitun hallituksen itsemääräämisoikeuden kanssa;

3.  tukee perussopimusten valvojana toimivan komission roolia sen varmistamisessa, että muun muassa Unkarin kansallinen lainsäädäntö on perussopimusten mukainen ja siinä kunnioitetaan eurooppalaisia demokraattisia perusarvoja ja ihmisoikeuksia;

4.  korostaa, että komission ja parlamentin yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteista tekemien arviointien ja analyysien olisi perustuttava faktoihin ja oltava tasapuolisia;

5.  panee merkille, että komissio on taannut parlamentille jatkavansa Unkarin tilanteen tarkkailua;

6.  kehottaa Unkarin hallitusta ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä käsitellessään tulevia kysymyksiä, joiden ne katsovat mahdollisesti vaativan lisäarviointia tai ‑analysointia;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Unkarin presidentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0227.

Oikeudellinen huomautus