Procedūra : 2015/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1360/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1360/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 548kWORD 68k
9.12.2015
PE573.405v01-00
 
B8-1360/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑1110/2015, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP))


Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP))  
B8‑1360/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumā par Eiropas Savienību (LES) un Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) iekļautos noteikumus par pamatvērtībām un pamatbrīvībām,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes jautājumā par nāvessodu, ko Padome pieņēma 1998. gadā,

–  ņemot vērā līgumus un jo īpaši LES 2., 3. un 6. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu „Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 19. maija plenārsēdē notikušās debates par stāvokli Ungārijā,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju par stāvokli Ungārijā(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 5. novembra atbildi pēc Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijas,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 2. decembra debates par stāvokli Ungārijā,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Komisija sākotnējā novērtējumā atklāts, ka vairāki Ungārijas tiesību aktu elementi rada jautājumus par saderību ar ES acquis patvēruma un robežu jomā un Pamattiesību hartu;

B.  tā kā 2015. gada 4. novembrī saņemta Ungārijas iestāžu atbilde;

C.  tā kā Komisijas atbildē uz LIBE komitejas 2015. gada 10. novembrī iesniegto Parlamenta mutisko jautājumu paziņots, ka pašlaik vēl nav izveidojušies nosacījumi, lai vajadzētu piemērot mehānismu tiesiskuma nostiprināšanai attiecībā uz Ungāriju;

D.  tā kā Komisija aktīvi uzrauga stāvokli Ungārijā un jau uzsākusi pienākumu neizpildes procedūras un pienākumu neizpildes priekšprocedūras gadījumos, kad tas atzīts par nepieciešamu;

E.  tā kā Komisija vairākkārt informējusi Parlamentu, ka ir gatava izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka Ungārija pilda savus pienākumus saskaņā ar ES tiesību aktiem;

F.  tā kā mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai ir paredzēts, lai novērstu sistēmisku apdraudējumu tiesiskumam kādā dalībvalstī vēl pirms tas sasniedz līmeni, kad varētu būt jāpiemēro LES 7. pants,

1.  atzīmē, ka visām dalībvalstīm ir jāievēro ES tiesību akti, un ka dalībvalsts tiesību aktiem ir jāatbilst tiesiskumam un pamattiesībām;

2.  norāda, ka dalībvalstīm ir arī suverēnas tiesības noteikt savus tiesību aktus un valsts līmenī rīkot demokrātiskas diskusijas un apspriešanās ar vēlētājiem; uzsver, ka tas atbilst principam par demokrātiski ievēlētas valdības suverenitāti;

3.  atbalsta Komisiju tās līgumu izpildes uzraudzītājas lomā, proti, nodrošinot valstu (tostarp Ungārijas) tiesību aktu atbilstību gan līgumiem, gan Eiropas demokrātiskajām pamatvērtībām un cilvēktiesībām;

4.  uzsver, ka jebkādam Komisijas un Parlamenta vērtējumam un analīzei par stāvokli atsevišķās dalībvalstīs vajadzētu balstīties uz faktiem un būt līdzsvarotam;

5.  atzīmē Komisijas sniegtās garantijas Parlamentam, ka tā turpinās uzraudzīt stāvokli Ungārijā;

6.  aicina Ungārijas valdību un Komisiju strādāt kopīgi un cieši sadarboties visos turpmākajos jautājumos, attiecībā uz kuriem pušu ieskatā varētu būt nepieciešams papildu novērtējums vai analīze;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ungārijas prezidentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0227.

Juridisks paziņojums