Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1361/2015

Внесени текстове :

B8-1361/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0461

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 566kWORD 84k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8–1110/2015

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP))


Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Хелмут Шолц от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP))  
B8‑1361/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално тире 2 и тирета 4—7 от него,

–  като взе предвид по-конкретно член 2, член 3, параграф 3, второ тире и членове 6 и 7 от ДЕС, както и членовете от ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), свързани със спазването, насърчаването и защитата на основните права в ЕС,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

–  като взе предвид своите резолюции съответно от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария(1), от 3 юли 2013 г. относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария(2), от 16 февруари 2012 г. относно неотдавнашните политически събития в Унгария(3) и от 10 март 2011 г. относно закона за медиите в Унгария(4),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид изявлението от 27 ноември 2015 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека след посещението му в Унгария,

–  като взе предвид изявлението на Комисията по време на разискването в пленарна зала, проведено в Парламента на 2 декември 2015 г., относно положението в Унгария,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (O‑000140/2015 – B81110/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, са универсални ценности, и като има предвид, че тези ценности са заложени в член 2 от ДЕС като общи европейски ценности за всички държави членки, чиито принципи са плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство между жените и мъжете;

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на ЕС забранява всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание, като например пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че правото на убежище е гарантирано, при надлежно спазване на разпоредбите на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и Протокола към нея относно статута на бежанците от 31 януари 1967 г., и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

Г.  като има предвид, че действията на унгарското правителство през последните години доведоха до сериозно влошаване на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и по-специално по отношение на правомощията и състава на Конституционния съд, законите за изборите и ограниченията във връзка с провеждането на кампании от опозицията, организацията и функционирането на съдебната власт и прокуратурата, възпрепятстването на дейността на организациите на гражданското общество, ограниченията спрямо достъпа до информация и свободата на медиите, човешките права на имигрантите, на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, както и враждебните действия и словото на омразата спрямо някои групи като ромите, евреите, ЛГБТИ, мигрантите, бездомните лица или други бедни хора;

Д.  като има предвид, че Комисията не изпълни искането на Парламента, изразено в неговата резолюция от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария, да започне задълбочен процес на мониторинг във връзка с положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария;

Е.  като има предвид, че през юли и септември 2015 г. Държавното събрание на Република Унгария прие редица законодателни изменения, свързани по-специално с убежището, Наказателния кодекс, наказателното съдопроизводство, граничния контрол, полицията и националната отбрана; като има предвид, че в предварителната оценка на Комисията бяха подчертани редица опасения и въпроси, свързани със същността на тези изменения и прилагането им; като има предвид, че на 6 октомври 2015 г. Комисията изпрати административно писмо до унгарското правителство; като има предвид, че унгарското правителство отговори на това писмо;

Ж.  като има предвид, че в своето изявление, представено по време на разискването в пленарна зала, проведено в Европейския парламент на 2 декември 2015 г., относно положението в Унгария, Комисията заяви, че е готова да използва всички налични средства, включително процедурите за нарушения, за да гарантира, че Унгария — както и която и да е друга държава членка — изпълнява задълженията си съгласно правото на Съюза и зачита ценностите на Съюза, посочени в член 2 от ДЕС;

З.  като има предвид, че според Комисията на този етап не са изпълнени условията за задействане на рамката в областта на правовата държава по отношение на Унгария;

1.  отново посочва своята позиция, изразена в резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария;

2.  осъжда поредицата от прибързани мерки, предприети през последните месеци, които затрудниха изключително много достъпа до международна закрила и които необосновано криминализираха мигрантите и лицата, търсещи убежище; осъжда все по-честото прибягване до задържане на лица, търсещи убежище, и до ксенофобска реторика, свързваща мигрантите със социални проблеми или рискове за сигурността, като по този начин се затруднява още повече интеграцията на малкото мигранти, останали в страната;

3.  припомня, че законодателството на всички държави членки трябва да отразява и да бъде в съответствие с принципите на демокрация, правова държава и основни права;

4.  осъжда всички нарушения на основните права от държавите членки и липсата на реакция от страна на Съвета спрямо тези обезпокояващи събития, по-специално в Унгария; настоятелно призовава Съвета и Европейския съвет да проведат възможно най-скоро обсъждане и да приемат заключения, по-специално относно положението в Унгария;

5.  отбелязва, че тези събития предизвикаха загриженост във връзка с принципите на правовата държава, демокрацията и основните права в Унгария през последните години, които, взети заедно, могат да са признак за нововъзникваща системна заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка; счита, че Унгария съчетава нарушения на правата, срещани и в други държави членки, като по този начин подлага на изпитание способността и готовността на ЕС да реагира на заплахи и нарушения от страна на държава членка спрямо основополагащите ценности на Съюза; отбелязва със загриженост, че развитието на събитията в някои други държави членки, като например Полша, Франция, Словакия и Чешката република, свидетелства за тревожни признаци на подобно подкопаване на принципите на правовата държава;

6.  осъжда факта, че настоящият подход, възприет от Комисията, е насочен основно към маргинални и технически аспекти на законодателството, а същевременно се игнорират някои тенденции и закономерности; счита, че специално процедурата за нарушение в повечето случаи не успява да доведе до реални промени или да намери решение на ситуацията като цяло; отново припомня своя призив към Комисията да задейства първия етап от рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и във връзка с това незабавно да започне процес на задълбочен мониторинг по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права по-специално в Унгария, като извърши оценка на потенциално тежкото системно нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 от ДЕС, включително и комбинираното въздействие на редица мерки, които влошават състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и като направи оценка на възникването на системна заплаха за принципите на правовата държава във въпросната държава членка – заплаха, която би могла да прерасне в недвусмислен риск от тежко нарушение по смисъла на член 7 от ДЕС;

7.  осъжда бездействието на Комисията по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; същевременно тя стартира процедури срещу държави членки, като ги задължава да налагат мерки за строги икономии въпреки драматичните социални последици от тях и въздействието им върху основните права, правата на човека и икономическите, социалните и културните права;

8.  отново подчертава своите препоръки, отправени към Комисията в резолюцията на Парламента от 3 юли 2013 г. относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария, по-специално във връзка с новата организация на правата на човека, въведена с Хартата на основните права на Европейския съюз, както и предстоящото присъединяване на ЕС към ЕКПЧ, неотложната необходимост от разрешаване на така наречената „дилема от Копенхаген“, както и създаването на механизъм на ЕС за демокрация, правова държава и основни права;

9.  отбелязва регистрацията на европейска гражданска инициатива, с която Комисията се приканва да предложи задействане на член 7 от ДЕС във връзка с предполагаеми нарушения на основните ценности на ЕС от страна на Унгария; възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви специален доклад относно Унгария в съответствие с член 83 от Правилника за дейността на ЕП, с цел приемане на мотивирано предложение, призоваващо Съвета да предприеме действия съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на президента, на правителството и на парламента на Унгария, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, на Агенцията на ЕС за основните права, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0227.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0315.

(3)

ОВ C 249 E, 30.8.2013 г., стр. 27.

(4)

ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 154.

Правна информация