Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1361/2015

Předložené texty :

B8-1361/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0461

NÁVRH USNESENÍ
PDF 369kWORD 80k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1110/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP))  
B8‑1361/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU), zejména na její druhou a čtvrtou až sedmou odrážku,

–  s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku a články 6 a 7 SEU a rovněž na články SEU a Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku(1), ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku(2), ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické situace v Maďarsku(3) a ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku(4);

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Evropskou úmluvu o lidských právech,

 

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 27. listopadu 2015, které učinil po své návštěvě Maďarska,

–  s ohledem na prohlášení Komise ohledně situace v Maďarsku učiněné v rámci rozpravy na plenárním zasedání Parlamentu dne 2. prosince 2015,

–  s ohledem na otázku Komisi o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že hodnoty, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jsou všeobecně platnými hodnotami, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou zakotveny v článku 2 SEU jako evropské hodnoty společné všem členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv EU zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

C.  vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a na její protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se postavení uprchlíků je v souladu se SEU a SFEU zaručeno právo na azyl;

D.  vzhledem k tomu, že opatření maďarské vlády vedla v průběhu let k závažnému zhoršení situace v oblasti demokracie, právního státu a základních práv, zejména co se týče pravomocí a složení ústavního soudu, volebního práva a omezení možnosti opozice vést kampaně, organizace a fungování soudnictví a úřadu státního zastupitelství, bránění činnosti organizací občanské společnosti, omezení přístupu k informacím a svobody sdělovacích prostředků a lidských práv přistěhovalců, žadatelů o azyl a uprchlíků a nenávistných činů a výroků vůči některým skupinám, například Romům, Židům, osobám LGBTI, migrantům, bezdomovcům a dalším chudým lidem;

E.  vzhledem k tomu, že Komise nereagovala na výzvu Parlamentu, uvedenou v jeho usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku, k zahájení procesu podrobného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku;

F.  vzhledem k tomu, že v červenci a v září 2015 přijal maďarský parlament řadu legislativních změn týkajících se zejména azylu, trestního zákoníku, trestního řízení, hranic, policie a národní obrany; vzhledem k tomu, že v předběžném posouzení upozornila Komise na řadu problémů a otázek týkajících se obsahu a provádění těchto změn; vzhledem k tomu, že dne 6. října 2015 zaslala Komise maďarské vládě administrativní dopis; vzhledem k tomu, že maďarská vláda na tento dopis reagovala;

G.  vzhledem k tomu, že Komise ve svém prohlášení ohledně situace v Maďarsku učiněném v rámci rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. prosince 2015 uvedla, že je připravena využít veškeré prostředky, které má k dispozici, včetně řízení o porušení Smlouvy, aby zajistila, že Maďarsko, jakož i jakýkoli jiný členský stát bude plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a respektovat hodnoty Unie zakotvené v článku 2 SEU;

H.  vzhledem k tomu, že Komise má za to, že v této fázi nejsou splněny podmínky pro aktivování postupu pro posílení právního státu v souvislosti s Maďarskem;

1.  znovu opakuje svůj postoj, který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku;

2.  odsuzuje řadu uspěchaných opatření přijatých v uplynulých měsících, která mimořádně ztížila přístup k mezinárodní ochraně a která neoprávněně kriminalizují migranty a žadatele o azyl; odsuzuje stále častější zadržování žadatelů o azyl a xenofobní rétoriku, která spojuje migranty se sociálními problémy a bezpečnostními riziky, a ještě více tak ztěžuje integraci několika málo migrantů, kteří v zemi zůstávají;

3.  připomíná, že právní předpisy všech členských států musí zohledňovat zásady demokracie, právního státu a základních práv a musí být s nimi v souladu;

4.  odsuzuje veškeré porušování základních práv, kterého se dopouštějí členské státy, a skutečnost, že Rada na tento znepokojivý vývoj, zejména na vývoj v Maďarsku, nereaguje; žádá Radu a Evropskou radu, aby co nejdříve uspořádaly diskuzi a přijaly závěry týkající se zejména situace v Maďarsku;

5.  konstatuje, že tyto události vedou ke znepokojení, pokud jde o dodržování zásad právního státu, demokracie a základních práv v Maďarsku za posledních několik let, a společně mohou představovat vznikající systémové ohrožení právního státu v tomto členském státě; domnívá se, že Maďarsko kombinuje porušování práv, k němuž dochází v dalších členských státech, a je proto zkouškou pro EU, která má prokázat svou schopnost a ochotu reagovat na ohrožení a nerespektování svých vlastních základních hodnot členským státem; se znepokojením bere na vědomí, že vývoj v některých dalších členských státech, například v Polsku, ve Francii, na Slovensku a v České republice, vykazuje znepokojující známky podobného oslabování právního státu;

6.  odsuzuje skutečnost, že se Komise v současné chvíli soustředí především na okrajové a technické aspekty právních předpisů a opomíjí trendy a vzorce; domnívá se, že konkrétně řízení o porušení Smlouvy nevedlo ve většině případů ke skutečným změnám ani k řešení situace z širšího hlediska; znovu vyzývá Komisi, aby aktivovala první fázi postupu EU pro posílení právního státu, a aby proto bezodkladně zahájila proces podrobného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv především v Maďarsku, aby zároveň provedla posouzení potenciálně závažných případů systémového porušování hodnot, na nichž je podle článku 2 SEU Unie založena, včetně kombinovaného dopadu řady opatření zhoršujících stav demokracie, právního státu a základních práv, a aby zhodnotila, zda v tomto členském státě nevzniká systémové ohrožení právního státu, které by mohlo vést ke zřejmému nebezpečí závažného porušování zásad ve smyslu článku 7 SEU;

7.  odsuzuje skutečnost, že Komise nereaguje na porušování zásad demokracie, právního státu a základních práv, ale zároveň zahajuje řízení vůči členským státům, kterým nařizuje zavést úsporná opatření navzdory jejich dramatickým sociálním důsledkům a jejich dopadu na základní práva, lidská práva a ekonomická, sociální a kulturní práva;

8.  znovu důrazně připomíná svá doporučení Komisi uvedená ve svém usnesení ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku, zejména pokud jde o novou strukturu v oblasti lidských práv vytvořenou Listinou základních práv Evropské unie a nadcházející přistoupení EU k EÚLP, naléhavou potřebu zabývat se tzv. „kodaňským dilematem“ a vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva;

9.  bere na vědomí registraci evropské občanské iniciativy, která vyzývá Komisi, aby navrhla uplatnit článek 7 SEU na údajné porušování základních hodnot EU Maďarskem; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby v souladu s článkem 83 jednacího řádu vypracoval zvláštní zprávu o Maďarsku s cílem přijmout odůvodněný návrh vyzývající Radu k tomu, aby jednala v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře EU pro základní práva, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0227.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(3)

Úř. věst. C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(4)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

Právní upozornění