Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1361/2015

Indgivne tekster :

B8-1361/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0461

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 251kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1110/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Ungarn opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015, (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015, (2015/2935(RSP))  
B8-1361/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,

–  der navnlig henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union samt til de artikler i TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der vedrører overholdelse, fremme og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000, der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft sammen med Lissabontraktaten i december 2009,

–  der henviser til sine beslutninger af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn(1), af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn(2), af 16. februar 2012 om den seneste politiske udvikling i Ungarn(3) og af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn(4),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–  der henviser til erklæringen af 27. november 2015 fra Europarådets menneskerettighedskommissær efter hans besøg i Ungarn,

–  der henviser til Kommissionens erklæring på plenarmødet i Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn,

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og overholdelse af menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer der tilhører mindretal, er universelle værdier, og at disse værdier er fastsat i artikel 2 i TEU som europæiske værdier, der er fælles for alle medlemsstater, hvis principper er pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd;

B.  der henviser til, at EU's charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering;

C.  der henviser til, at retten til asyl er garanteret under behørig efterlevelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med TEU og TEUF;

D.  der henviser til, at den ungarske regerings tiltag i årenes løb har ført til en alvorlig forværring af situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår forfatningsdomstolens kompetence og sammensætning, valgloven og restriktioner for oppositionens kampagner, domstolenes og anklagemyndighedens organisation og funktion, obstruktion af civilsamfundsorganisationers aktiviteter, begrænsninger i adgangen til information og mediefriheden og i menneskerettighederne for migranter, asylansøgere og flygtninge, og fjendtlige handlinger og hadefuld tale rettet mod grupper som romaer, jøder, LGBTI-personer, migranter, hjemløse og andre fattige mennesker;

E.  der henviser til, at Kommissionen ikke har reageret på Parlamentets opfordring, jf. dets beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn, til at iværksætte en dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn;

F.  der henviser til, at det ungarske parlament i juli og september 2015 vedtog en række ændringer i lovgivningen, der navnlig vedrørte asyl, straffeloven, strafferetspleje, grænser, politiet og det nationale forsvar; der henviser til, at Kommissionens foreløbige vurdering fremhævede en række problemstillinger og spørgsmål angående substansen og gennemførelsen af disse ændringer; Kommissionen sendte den 6. oktober 2015 en administrativ skrivelse til den ungarske regering; den ungarske regering besvarede denne skrivelse;

G.  der henviser til, at Kommissionen i den erklæring, den fremførte på plenarmødet i Europa-Parlamentet den 2. december 2015 om situationen i Ungarn, anførte, at den var parat til at tage alle til rådighed værende midler, herunder traktatbrudsprocedurer, i brug for at sikre, at Ungarn – og enhver anden medlemsstat – overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten og respekterer Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i TEU;

H.  der henviser til, at det er Kommissionens opfattelse, at betingelserne for at aktivere rammen for styrkelse af retsstatsprincippet over for Ungarn endnu ikke er opfyldt;

1.  gentager det standpunkt, Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 10. juni 2015 om situationen i Ungarn,

2.  fordømmer den række af forhastede foranstaltninger, der er truffet i løbet af de seneste måneder, og som har gjort adgangen til international beskyttelse ekstremt vanskelig og med urette har kriminaliseret migranter og asylansøgere; fordømmer, at man i stigende grad vælger at tilbageholde asylansøgere og anvende fremmedfjendsk retorik, der forbinder migranter med sociale problemer eller sikkerhedsrisici, og derved gør integrationen af de få migranter, der bliver i landet, endnu mere problematisk;

3.  minder om, at alle medlemsstaternes lovgivning skal afspejle og være i overensstemmelse med principperne om demokrati, retsstat og grundlæggende rettigheder;

4.  fordømmer alle krænkelser af de grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne og den manglende reaktion fra Rådet på denne foruroligende udvikling, navnlig i Ungarn; opfordrer indtrængende Rådet og Det Europæiske Råd til snarest muligt at drøfte og vedtage konklusioner navnlig om situationen i Ungarn;

5.  bemærker, at denne udvikling har givet anledning til bekymring vedrørende retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn i de senere år, som tilsammen kan pege på en spirende systemisk trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat; mener, at Ungarn kombinerer flere krænkelser af rettigheder, der forekommer i andre medlemsstater, og dermed udgør en prøve for EU, hvor sidstnævnte kan bevise sin evne og vilje til at reagere på trusler og tilsidesættelse af dets egne grundlæggende værdier fra en medlemsstats side; bemærker med bekymring, at udviklingen i nogle andre medlemsstater, som f.eks. Polen, Frankrig, Slovakiet og Den Tjekkiske Republik, viser foruroligende tegn på en lignende underminering af retsstatsprincippet;

6.  beklager, at Kommissionen i sin nuværende tilgang primært fokuserer på marginale og tekniske aspekter af loven, men ignorerer tendenserne og mønstrene; mener, at navnlig traktatbrudsprocedurerne i de fleste tilfælde ikke har ført til reelle forandringer eller har adresseret situationen i et bredere perspektiv; gentager sin opfordring til Kommissionen om at aktivere første fase i EU-rammen for styrkelse af retsstatsprincippet og derved indlede en øjeblikkelig og dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder navnlig i Ungarn og vurdere en potentielt grov, systemisk overtrædelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU, herunder de samlede virkninger af en række foranstaltninger, der forværrer situationen med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, og vurdere den spirende systemiske trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat, som vil kunne udvikle sig til en klar fare for en grov overtrædelse, jf. artikel 7 i TEU;

7.  fordømmer det forhold, at Kommissionen forholder sig passiv med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder og samtidig iværksætter procedurer over for nogle medlemsstater med krav om at indføre besparelsesforanstaltninger på trods af deres dramatiske sociale konsekvenser og deres indvirkning på de grundlæggende rettigheder, menneskerettighederne og de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

8.  gentager kraftigt sine henstillinger til Kommissionen i sin beslutning af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn, navnlig med hensyn til den nye menneskerettighedsarkitektur, der er skabt ved Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og EU’s forestående tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention, det presserende behov for at tackle det såkaldte "Københavnsdilemma" og oprettelsen af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

9.  noterer sig, at der er registreret et europæisk borgerinitiativ, hvori Kommissionen anmodes om at foreslå, at artikel 7 i TEU tages i anvendelse på grund af Ungarns påståede tilsidesættelse af EU's grundlæggende værdier; pålægger sit Udvalg om Borgerlige Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at udarbejde en særlig betænkning om Ungarn i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 83 med henblik på vedtagelse af et begrundet forslag, der opfordrer Rådet til at handle i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i TEU;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Ungarns præsident, regering og parlament, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0227.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0315.

(3)

EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 27.

(4)

EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 154.

Juridisk meddelelse